Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/ 51 /2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubicz i Czarnówko.

UCHWAŁA Nr V/ 51 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubicz i Czarnówko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154,
poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren : część działki nr 253/2, położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz; część działki nr 16/2, część działki nr 15/1, część działki nr 21/1 i działki nr 15/2, nr 21/2 położonych w obrębie geodezyjnym Czarnówko.
2. Przedmiotem planu jest następujące przeznaczenie terenu :
1) część działki o numerze ewidencyjnym 253/2 położonej w obrębie geodezyjnym Lubicz,
część działki o numerze ewidencyjnym 16/2, położonej w obrębie geodezyjnym
Czarnówko - na funkcję zakładu utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych
( z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych ), towarzyszących usług komercyjnych
oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz z urządzeniami infrastruktury
technicznej w tym komunikacji;
2) działki o numerach ewidencyjnych 15/2, 21/2 oraz część działki 21/1, położone w obrębie
geodezyjnym Czarnówko - na wyznaczenie linii rozgraniczających dla odcinka pasa
drogowego przylegającej drogi w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej;
3) część działki o numerze ewidencyjnym 15/1, położonej w obrębie geodezyjnym
Czarnówko - na drogę i na wyznaczenie linii rozgraniczających dla odcinka pasa
drogowego przylegającej drogi w celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej.
3. Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oznaczono na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zakres projektowanych zmian w zależności od potrzeb zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/ 337 /2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia
9 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 51 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami ), Rada Gminy
z własnej inicjatywy lub na wniosek przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpiła firma K.K Vogel Szczecin dla gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Czarnówko
i Lubicz z przeznaczeniem na lokalizację zakładu utylizacji odpadów komunalnych
i przemysłowych (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych), towarzyszących usług komercyjnych oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w tym komunikacji.
W związku z przystąpieniem do opracowywania planu miejscowego zachodzi konieczność uchylenia Uchwały Nr XXXIII/ 337 /2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 sierpnia
2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.
Wnioskodawca zobowiązał się pokryć koszty związane z procedurą planowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:40:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:40:12