Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/ 50 /2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

UCHWAŁA Nr V/ 50 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139; Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :


§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonego Uchwałą
Nr XXX/308/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 roku.

§ 2.1. Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa jest zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu oznaczonego jako Tereny specjalne na funkcję zakładu utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych ( z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych), towarzyszących usług komercyjnych oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w tym komunikacji, w obrębie geodezyjnym Lubicz i Czarnówko;
2. Rejon lokalizacji ww. zakładów przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/ 336 /2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 50 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


Z wnioskiem o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpiła firma K.K Vogel Szczecin dla gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Czarnówko
i Lubicz z przeznaczeniem na lokalizację zakładu utylizacji odpadów komunalnych
i przemysłowych ( z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych ), towarzyszących usług komercyjnych oraz produkcyjnych zakładów przemysłowych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w tym komunikacji.
Zapis w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla wnioskowanego terenu określa Ts - tereny specjalne.
W związku z tym zachodzi konieczność zmiany studium w celu ustalenia spójności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:39:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:39:17