Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/ 49 /2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

UCHWAŁA Nr V/ 49 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa uchwalonego Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 r.

§ 2.1. Przedmiotem zmiany Studium jest zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu przeznaczonego na lokalizację zabudowy jednorodzinnej - niskiej
na teren rekreacyjno-sportowy.
2. Teren objęty zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa przedstawiono na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 49 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


W celu określenia polityki przestrzennej gminy, rada gminy podejmuje uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Rada Gminy w Widuchowej w dniu 18 czerwca 1998 r. uchwaliła „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.
W Studium uwarunkowań wyznaczono dla tego terenu sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na lokalizację zabudowy jednorodzinnej niskiej.
W związku z tym iż ustalenia planu miejscowego muszą być spójne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa zachodzi konieczność zmiany studium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:38:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:38:33