Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/ 47 /2003 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2.

UCHWAŁA Nr V/ 47 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz.1804,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112 ) Rada Gminy uchwala,
co następuje :

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Widuchowa 2 gminy Widuchowa.

§ 2. Granice obszaru objętego planem oznaczono w załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zakres projektowanych zmian w zależności od potrzeb zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Tracą moc uchwały :
1) Nr XV/149/96 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 24 maja 1996 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miejscowości Widuchowa zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/95/87
Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej;
2) Nr XIV/143/2000 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 25 lutego 2000 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) Nr XXXIII/335/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Widuchowa;
4) Nr XXXII/329/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Widuchowa za wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 10, 11, ust. 2; § 2; § 3; § 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 47 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ) z późn. zmianami o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastrzeżeniem art. 13, rozstrzyga rada gminy, w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem,
na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń.
Ponieważ opracowywany plan miejscowy dla obrębu Widuchowa 2 obejmuje działki, które zostały ujęte w uchwałach o przystąpieniu do zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa wymienionych w § 4 niniejszej uchwały, zachodzi konieczność ich uchylenia w całości lub części.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:36:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:36:57