Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/ 43 /2003 w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.

UCHWAŁA Nr V/ 43 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r.
Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 1, poz. 15 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala , co następuje :

§ 1.1. Przeznacza się do zbycia w formie bezprzetargowej lokale mieszkalne
w budynkach stanowiących własność gminy na rzecz najemców tych lokali o ile posiadają tytuł
prawny do zajmowanego lokalu na czas nieoznaczony.
2. Przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy tego lokalu.

§ 2. Lokale mieszkalne będące częścią budynków stanowiących własność gminy sprzedawane będą wraz z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu bądź
w prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku, a także wraz z pomieszczeniem przynależnym do lokalu, o którym mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali ( tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami ).

§ 3.1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy może nastąpić o ile lokalizacja tych budynków jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2. Nie podlegają sprzedaży lokale znajdujące się w budynkach i obiektach użyteczności publicznej.

§ 4. Zbywanie lokali odbywać się będzie po cenie ustalonej przez Wójta Gminy na
podstawie ich wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 5. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom stosuje się bonifikaty określone odrębną uchwałą rady gminy.

§ 6. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży ( wycena nieruchomości, podział geodezyjny, ogłoszenia prasowe ) obciążają nabywcę.

§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawiania Radzie Gminy informacji dotyczącej realizacji niniejszej uchwały. Informacja przedstawiona jest raz w roku według stanu na dzień 31 grudnia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.- 2 -

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/274/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 12 lutego 1998 r. w sprawie ustalenia pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców lub dzierżawców.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 43 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 23 kwietnia 2003 r.Przepis art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami reguluje tzw. pierwszeństwo w nabywaniu nieruchomości, przy czym w ust. 6 upoważniono radę gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy, do przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom.
W myśl postanowień art. 34 ust. 6 wyżej cytowanej ustawy określono zasady zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy odbywa się w drodze bezprzetargowej.
Do sprzedaży przeznacza się lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność gminy. Zbycie następuje na rzecz najemców tych lokali o ile posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu na czas nieoznaczony.
Przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy tego lokalu Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży obciążają nabywcę.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się tylko jeden lokal (dom jednorodzinny) zajmowany w całości przez jednego najemcę, podlega sprzedaży również w trybie bezprzetargowym.
Ze zbycia lokali mieszkalnych na rzecz najemców wyłączono lokale znajdujące się
w budynkach i obiektach użyteczności publicznej.
Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się
w wysokości nie niższej niż jej wartość.
Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona
na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Pierwsza rata podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz
z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu.
Wysokość oprocentowania oraz wysokość bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych regulują odrębne uchwały rady gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:33:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:33:20