Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/ 40 /2003 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz ty

UCHWAŁA Nr V/ 40 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

 

 

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136,

Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291, Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r.  Nr 113, poz. 984, Nr 240, poz. 2052 ) Rada Gminy uchwala,

co następuje :

 

 

      § 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych, określony w art. 42, ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w tabeli :

 

 

Lp.

 

 

Stanowisko kierownicze

 

Tygodniowy wymiar zajęć

 

1.

 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

- do 2 oddziałów

- 3 oddziały

- 4 -5 oddziałów

- 6 oddziałów

 

 

 

 

12

10

8

6

 

2.

 

Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

- do 4 oddziałów

- 5 - 8 oddziałów

- 9 -16 oddziałów

- 17 i więcej oddziałów

 

 

 

10

8

5

3

 

3.

 

Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej

- do 16 oddziałów

- 17 i więcej oddziałów

 

 

 

9

7

 § 2. W uzasadnionych przypadkach można zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, a w szczególności jeżeli :

  1) szkoła jest zlokalizowana w kilku oddalonych od siebie obiektach,

  2) szkoła jest w fazie jej tworzenia i osiągnięcia zakładanego docelowo stopnia

      organizacyjnego,

  3) szkoła jest w fazie likwidacji.

 

      § 3. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,

w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

 

      § 4. Określa się tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla pedagoga szkolnego w wymiarze 20 godzin zegarowych.

 

      § 5. Traci moc Uchwała Nr XCIII/223/2000 Zarządu Gminy Widuchowa z dnia

24 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

 

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2003 roku.

 

 

 

                                                                                    Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 40 /2003

                                                                                    Rady Gminy Widuchowa

                                                                                    z dnia 23 kwietnia 2003 r.

 

Zgodnie z art. 91 d ustawy Karta Nauczyciela kompetencją rady gminy jest określenie wymiaru godzin zajęć obowiązkowych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez dyrektorów, wicedyrektorów i pedagogów szkół

i przedszkoli. Do chwili obecnej obowiązywała w tej sprawie Uchwała Zarządu Gminy Widuchowa, w której ustalono m.in.  26 godzinny wymiar zajęć dla pedagoga szkolnego.

W dniu 4.02.2003 r. pedagodzy szkolni : panie Grażyna Magdziak, Magdalena Sosińska

i Barbara Szczawik zwróciły się z prośbą o ustalenie 20 godzinnego obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć. Przychylając się do ich postulatu,po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Oddziału ZNP w Widuchowej oraz pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, wnoszę o przyjęcie proponowanej uchwały.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:30:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 23:30:41