Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR IV/34 /2003 w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa.

UCHWAŁA NR IV/34 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2003 r.


w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 26 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111, poz. 1279, Dz. U. z 2000r, Nr 12, poz. 136, Nr 109,poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130,poz.1112) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Ustalenia ogólne
§ 1.1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Widuchowej, Nr XXX/311/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, uchwala się zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII /95/87 Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej z dnia 30 września 1987r.
(Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 8, poz. 93 z 1987 r.), dla terenów w obrębie geodezyjnym Widuchowa 3 przeznaczonych pod kopalnię kruszywa naturalnego.
2. Zakres przestrzenny terenu zmian planu wyznacza granica działki nr 112 o łącznej powierzchni 39, 1389 ha.
3. Granice tego obszaru zaznaczono na rysunku zmiany w planie.
§ 2.1.Ustala się następujące zasady konstrukcji zmiany w planie:
1) obszar objęty zmianą podzielony został na 9 terenów elementarnych o różnych funkcjach:
a) teren kopalni kruszywa naturalnego oznaczony symbolem 1 PE,
b) tereny zaplecza kopalni kruszywa oznaczone symbolami 2 PEz i 8 PEz,
c) teren projektowanego ujęcia wody oznaczony symbolem 3 PE/ WZ,
d) teren parkingu dla sprzętu wydobywczego i transportowego oznaczony symbolem
4 PE/KS,
e) teren komunikacji stanowiący projektowane przedłużenie istniejącej poza obszarem
opracowania dojazdowej drogi gminnej oznaczony symbolem 5 PE/ KD,
f) teren użytku ekologicznego oznaczony symbolem 6 PE/UE,
g) teren zaplecza socjalnego oznaczony symbolem 7 PE/U,
h) teren strefy ochronnej jeziora Marzkowo oznaczony symbolem 9 PEs.
2. Dla terenów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 do chwili ich zagospodarowania
zgodnie ze zmianą funkcji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.
3. Rysunek zmiany w skali 1:1000, wykonany na mapie sytuacyjno-wysokościowej jest
integralną częścią zmiany i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
4. Każde ustalenie przedstawione na rysunku zmiany znajduje odpowiednie odwzorowanie w ustaleniu tekstowym.
5. Wszystkie symbole graficzne użyte w rysunku zmiany zostały objaśnione w legendzie.
6. Obowiązującymi ustaleniami oznaczonymi graficznie są:
1) przeznaczenie terenów;
2) linie rozgraniczenia terenów elementarnych;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.
7. Dla obszaru objętego zmianą oznaczonego symbolem 1 PE ustalono zasady
w zakresie ochrony dóbr kultury (określone w § 3 pkt 1 lit. d).
8. Dla obszaru objętego zmianą w § 4 ustalono zasady obsługi w zakresie infrastruktury
technicznej.
Ustalenia szczegółowe
§ 3. Dla terenów elementarnych ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1)Teren oznaczony symbolem 1 PE - teren kopalni kruszywa naturalnego (pow. – 6,36 ha):
a) obowiązuje działalność związana z wydobywaniem kruszywa zgodnie
z dokumentacją geologiczną zatwierdzoną decyzją Wojewody Szczecińskiego nr OSB
– 10/7514/1/96 z dnia 28 czerwca 1996 r.,
b) użytkownik jest zobowiązany sporządzić projekt zagospodarowania złoża zgodnie
ze szczegółowymi przepisami wynikającymi z prawa geologicznego i górniczego,
c) przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej plan ruchu kopalni należy bezwzględnie
wykonać ekspertyzy hydrogeologiczne;
d) w zakresie ochrony dóbr kultury:
- zobowiązuje się użytkownika do powiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby
Ochrony Zabytków o zamiarze rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem
minimum 14-dniowym, celem umożliwienia przeprowadzenia nadzoru
archeologiczno – konserwatorskiego,
- w razie stwierdzenia okoliczności mających znaczenie dla stanu zachowania obiektów
zabytkowych i warstw kulturowych, użytkownik zobowiązany jest zlecić
przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych wyspecjalizowanej jednostce
badawczej,
e) obsługa komunikacyjna terenu z drogi niepublicznej wewnętrznej oznaczonej
symbolem 5 PE/KD,
f) kierunek rekultywacji terenu ustala się pod zalesienie.
2)Tereny oznaczone symbolami 2 PEz i 8 PEz – teren zaplecza kopalni kruszywa -
(pow. – 19,38ha):
a) prowadzona działalność związana ze składowaniem hałd nadkładu powstającego
w trakcie wydobywania kruszyw,
b) hałdy nadkładu mają być rozplantowane w granicach ustalenia 2 PEz i 8 PEz
i zrekultywowane,
c) istniejąca linia napowietrzna 15 kV do przebudowy wg rysunku zmiany.
3) Na terenie oznaczonym symbolem 3 PE/WZ – ujęcie wody (pow. – 0,02 ha):
a)prowadzenie wyłącznie działalności związanej z poborem wody pitnej;
b) strefę ochrony bezpośredniej ujęcia, zamykającą się w granicach ustalenia 3 PE/WZ,
c) ujęcie wody wyłącznie do obsługi terenu zmiany;
d) budowa, eksploatacja i likwidacja ujęcia zgodnie z wymogami prawa wodnego
i prawa geologicznego i górniczego w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym.
4) Teren oznaczony symbolem 4PE/KS – parking dla sprzętu obsługującego kopalnię
(pow. – 0,33 ha) :
a) zabezpieczenie podłoża przed przedostaniem się produktów ropopochodnych,
b) ścieki opadowe oraz powstające w trakcie mycia pojazdów odprowadzone będą do
projektowanej kanalizacji deszczowej - wg rysunku zmiany.
5) Dla terenu oznaczonego symbolem 5 PE/KD – wewnętrzna niepubliczna droga dojazdowa
(pow. – 0,28 ha):
a) szerokość w liniach rozgraniczenia – 15,0 m bez konieczności wyodrębniania jezdni
i chodników,
b) zobowiązuje się użytkownika do umieszczenia w ciągu drogi wagi,
c) powiązanie zewnętrzne – gminna droga wewnętrzna nr W -55/8.
6)Teren oznaczony symbolem 6 PE/UE – użytek ekologiczny (pow. – 5,92 ha):
a) zakaz prowadzenia wszelkich inwestycji,
b) dopuszcza się lokalizację wylotu kolektora deszczowego wyposażonego
w urządzenie podczyszczające,
c) utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania.
7) Teren oznaczony symbolem 7 PE/U – teren zaplecza socjalnego (pow. – 0,25 ha):
a) istniejąca zabudowa do zachowania,
b) dopuszcza się lokalizację dodatkowych zabudowań związanych z obsługą kopalni,
c) projektowana zabudowa – parterowa, niepodpiwniczona, max. wysokość do 4,0 m,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy wg rysunku planu,
e) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni terenu,
f) w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują ustalenia zawarte w § 4 niniejszej
uchwały.
8) Teren oznaczony symbolem 9 PEs – strefa ochronna jeziora Marzkowo (pow. 6,60 ha):
a) zakaz prowadzenia działalności związanej ze składowaniem kruszyw i nadkładu,
b) wyklucza się wprowadzanie inwestycji trwale związanych z gruntem,
c) dopuszcza się lokalizację projektowanej linii napowietrznej 15 kV – wg rysunku planu,
d) utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania.
§ 4.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę z projektowanego ujęcia lokalnego oznaczonego
symbolem 3 PE/WZ – wg rysunku planu;
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego szczelnego zbiornika
bezodpływowego zlokalizowanego na terenie 7 PE/U - wg rysunku planu;
3) wywóz zgromadzonych ścieków specjalistycznym transportem na istniejącą oczyszczalnię
ścieków w Widuchowej - poza granicami opracowania;
4) wody opadowe z terenu 4 PE/KS do projektowanej kanalizacji deszczowej, której przebieg
pokazano na rysunku planu, odbiornikiem będzie podmokły nieużytek na terenie 6PE/UE;
5) wylot projektowanego kolektora deszczowego wyposażyć w separator oleju;
6) w zakresie usuwania odpadów bytowych ustala się indywidualny system gromadzenia
z wywozem na gminne wysypisko;
7) zaopatrzenie w energię elektryczną w indywidualnym zakresie z agregatu prądotwórczego;
8) istniejąca linia 15 kV do przebudowy wg rysunku zmiany;
9) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła;
10) w zakresie telekomunikacji obsługa w systemie telefonii bezprzewodowej.
§ 5.1. Z uwagi na konieczność przestrzegania obciążenia drogi krajowej nr 31 (poza obszarem opracowania) przez samochody transportujące kopaliny, ustala się:
1) ładowność nie może przekraczać 10 ton (100 KN) na oś;
2) konieczność umieszczenia na terenie kopalni wagi.
Ustalenia końcowe
§ 6. Zmienia się przeznaczenie 31,08 ha gruntów rolnych na cele nierolnicze, w tym: grunty orne kl. R IVa – 3,18 ha, kl. R IVb – 2,29 ha oraz R V–5,45 ha, R VI -1,57ha,
Rz VI – 19,58 ha, dr R VI – 0,18 ha. Na zmianę przeznaczenia 5,47 ha gruntów kl. IV uzyskano zgodę Wojewody Zachodniopomorskiego Nr GKN. 2. N – 7711-483/01 z dnia 05 listopada 2001 r.
§ 7.Ustala się stawkę procentową służącą wyliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.
§ 8. Na obszarze objętym niniejszą zmianą, tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, zatwierdzonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Widuchowej z dnia 30 września 1987 r., Nr XXIII/95/87 (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 8 poz. 93), podtrzymaną Uchwałą Rady Gminy
w Widuchowej Nr V/28/90 z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego z 1991 r. Nr 2, poz.33).
§ 9.Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/34/2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2003 r.
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami ), Rada Gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmiany.
Z wnioskiem o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa działki nr 112, położonej w obrębie geodezyjnym Widuchowa 3 wystąpił jej właściciel, z przeznaczeniem terenu pod kopalnię kruszywa naturalnego.
Występowanie kruszywa na tym terenie potwierdzono dokumentacją geologiczną zatwierdzoną decyzją Wojewody Szczecińskiego nr OSB – 10/7514/1/96 z dnia 28 czerwca 1996r.
Biorąc pod uwagę, iż przeznaczenie terenów pod kopalnię kruszywa naturalnego wymaga zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zachodzi potrzeba dokonania zmiany planu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:47:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:47:01