Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/32/ 2003 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

UCHWAŁA Nr IV/32/ 2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2003 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 ) oraz art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139,Nr 41, poz. 412,
Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229,Nr 154, poz. 1804,
z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984, Nr 130,poz.1112) Rada Gminy uchwala,
co następuje :


§ 1.W Uchwale Nr XXIX/302/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/338/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 sierpnia 2002 r. wprowadza się następującą zmianę:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:
„1.Przystępuje się do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej
w Widuchowej Nr XXIII/95/87, z dnia 30 września 1987 r. (Dz. Urz. Woj. Szcz. Nr 8,
poz. 93 ze zmianami : Dz.Urz.Woj. Szcz. Nr 4, poz. 56 z 1992 r. Dz.Urz.Woj. Szcz.
Nr 4, poz. 392 z 1994 r., Dz.Urz.Woj. Szcz. Nr 1, poz. 2 z 1996 r., Dz.Urz.Woj. Szcz.
Nr 19, poz.150 z 1998 r.) podtrzymanego Uchwałą Nr V/28/90 Rady Gminy
w Widuchowej z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa
miejscowego (Dz. Urz. Woj. Szcz. z 1991 r. Nr 2, poz. 33) dla obszarów położonych
w obrębach geodezyjnych: Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Lubicz, Widuchowa 1,
Widuchowa 3.”
2. Granice obszaru objętego zmianą przedstawiają załączniki Nr 1,2, które stanowią
integralną część niniejszej uchwały.”


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/ 32 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2003 r.

Spełniając wniosek Starostwa Powiatowego w Gryfinie znak: AB.I-IX-7322/12/2002
z dnia 24.04.2002 r. oraz mając na względzie konieczność zapewnienia spójności uchwał inicjującej i uchwalającej zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w sprawie lokalizacji farmy wiatrowej „Bolkowice”, zachodzi konieczność zmiany uchwały Nr XXIX/302/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 7 marca 2002 r.
Zmiana Uchwały Nr XXIX/302/2002 Rady Gminy Widuchowa z dnia 7 marca 2002 r. polega na rozszerzeniu terytorialnym zmiany planu uwarunkowanym prognozowaną linią graniczną hałasu o wysokości 40-45 dB nocną porą od projektowanych generatorów
elektroenergetycznych w stosunku do istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Powyższe wiąże się z koniecznością umieszczenia zapisu w uchwale uchwalającej zmianę planu wykluczającym możliwość budowy obiektów mieszkaniowych w obszarze wyżej określonej strefy (podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku – Dz. U. Nr 66, poz. 436).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:45:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:45:22