Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/ 26 /2003 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA Nr IV/ 26 /2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.


Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz.U. z 2001 r. Nr 72,
poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :


§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawianą przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej :

1) za oczyszczenie 1 m3 nieczystości płynnych na oczyszczalni - 2,88 zł netto;
2) za 1m3 wody z sieci wodociągowej - 1,93 zł netto.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/284/2001 Rady Gminy Widuchowa z dnia
14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i oczyszczanie nieczystości płynnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2003 r.


Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/ 26 /2003
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2003 r.

Informacja o sposobie opracowania taryf.

Dyrekcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w oparciu o ustaw z dnia
7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przedstawia propozycję określenia zasad i metod opracowania opłat za usługi wodociągowe
i kanalizacyjne na rok 2003. Uwzględniając konieczność zapewnienia zwrotu ponoszonych uzasadnionych kosztów działalności obejmującą dostawę wody wodociągowej oraz odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków oraz jakości i dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych zgodnie z ustalonym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków proponuje przyjąć następujące kryteria do opracowania taryf:
1. ustalenie niezbędnych przychodów,
2. alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,
3. różnicowanie cen i stawek opłat,
4. warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.

Kryteria ustalenie poziomu niezbędnych przychodów obejmują:
a. koszty eksploatacji i utrzymania,
b. opłaty za korzystanie ze środowiska ,
c. rezerwę na należności nieregularne,
d. podatek od nieruchomości i dochodowy,
e. koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska.

Wydatki na eksploatacje i utrzymanie systemu, zawarte w niezbędnych przychodach zawierają takie pozycje jak:
1. koszty osobowe z narzutami
2. materiały
3. energia elektryczna
4. usługi obce lub wewnątrz zakładowe
5. podatki i opłaty
6. nakłady na remonty i odtworzenie
7. koszty pośrednie – administracyjne
Koszty administracyjne ustala się w stosunku procentowym do kosztów bezpośrednich w danych działach usług prowadzonych przez zakład.

Opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2002r i obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia
15 października 2002r, które wynoszą dla poboru podziemnej 0,084 zł /m3 dla ChZT-Cr 1,
25 zł za substancje wprowadzane ze ściekami do wód .
Rezerwa na należności nieregularne uwzględnia odpisy dokonywane na należności nieregularne ustalone na podstawie analizy historycznej z uwzględnieniem terminów i stopnia przeterminowania. Uwzględnia się zadłużenia odbiorców od 4 do 6 miesięcy i powyżej.
Podatek od nieruchomości i dochodowy , zakłada się że Gmina Widuchowa zwolni przedmiotowo przedsiębiorstwa zajmujące się produkcja wody i oczyszczaniem ścieków na okres 2- 3 lat.

Koszty i wydatki związane z inwestycją modernizacyjno-rozwojową i ochrony środowiska.
Ponieważ zakład użytkuje nieodpłatnie środki trwałe powierzone przez gminę w niezbędnych przychodach nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych oraz podatku dochodowego z tego tytułu. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony środowiska w dalszym ciągu będą prowadzone przez gminę.

Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług.
Celem alokacji kosztów w procesie ustalania opłat jest powiązanie wydatków z tymi grupami odbiorców, które korzystają w wyniku poniesienia danego wydatku lub powodują jego wystąpienie. Podział na dwie grupy odbiorców gospodarstwa domowe i przemysł w naszym przypadku jest nie uzasadnione bo nie występują zróżnicowania w kosztach świadczenia usług. Ilość wody zużywana na cele produkcyjne jest bardzo znikoma i można przyjąć,
że wodociągi produkują wodę tylko do celów spożywczych i socjalnych. Ścieki pochodzące
z tych zakładów noszą cech ścieków socjalnych – komunalnych.

Różnicowanie cen i stawek opłat .
Nie istnieją taryfy uniwersalne, które mogłyby w idealny sposób pełnić wszystkie funkcje
w każdych warunkach i w każdym czasie. Przy wyborze struktury taryf uwzględniono specyfikę struktury kosztów odbiorców, sytuację produkcyjną i dystrybucyjną zakładu, potrzeby w zakresie oszczędzania wody i warunków rozwoju ekonomicznego.
W zależności od przewidywanego sposobu rozliczeń przyjmuje się:
a. taryfy ryczałtowe – zawierające stałą cenę dla poszczególnych odbiorców usług ustaloną na podstawie arkusza kalkulacyjnego zawierającego przeciętne normy zużycia wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
b. Taryfy ilościowe stosowane przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania ścieków.
Przyjęte taryfy są jednolite dla wszystkich odbiorców

Przy projektowaniu taryfy na ścieki uwzględniono dwie taryfy :
a. utylizację ścieków w oczyszczalni,
b. transport ścieków kanalizacją sanitarną.

Podział kosztów pośrednich na poszczególne działy usług prowadzonych przez zakład dokonuje się w stosunku procentowym do planowanych kosztów w danych działach usług.
Koszty pośrednie obejmują koszty administracji oraz różnicę stanu funduszu na początku i na końcu okresu rozrachunkowego.

Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów dla produkcji wody
w wodociągach gminy Widuchowa.

Zakłada się, że zakład ma utrzymać w stanie technicznym stacji uzdatniania wody i sieć wodociągową na poziomie roku poprzedniego. Na dodatkowe koszty eksploatacji składają się wydatki związane z wykonaniem trzech operatów wodnoprawnych na eksploatacje stacji
w Krzywin , Rynica i Bolkowice oraz legalizację i naprawę około 60 szt. zamontowanych wodomierzy głównych.Do ustalenia rezerwy na należności nieregularne przyjęto zadłużenia od 4 do 6 miesięcy
i powyżej dla roku 2001 dla obu działów dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków wynoszą 7.128,18 zł, a dla roku 2002 - 11.570,16 zł .
Podział na wodociągi i kanalizację dokonano w stosunku procentowym z uwzględnieniem kosztów w tych działach. Dla wodociągów rezerwa na należności wynosi 7.946 zł dla oczyszczalni 3.624 zł.
Natomiast podatek dochodowy od dochodu z rezerwy należności nieregularnej przyjęto
na podstawie wskaźnika z roku 2002 w wysokości 28 % i wynosi dla wodociągów 2.225 zł , oczyszczalni 1.015 zł.
Koszty pośrednie w tej działalności nieznacznie wzrosły w stosunku do roku poprzedniego
w wyniku zmniejszenia jednego z działu produkcji.

Łącznie koszty w dziale produkcji planuje się w wysokości 290.028 zł, przy sprzedaży wody
w wysokości 151.320 m3 rocznie, proponuje się ustalić taryfę wody
w wysokości 1,93 zł za 1m3 netto dla wszystkich odbiorców.

Ustalenie niezbędnych przychodów dla odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarna oraz oczyszczenie 1 m3 w oczyszczalni ścieków.

Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków przyjęto na poziomie lat ubiegłych
z uwzględnieniem wzrostu cen na towary i usługi. Dodatkowymi kosztami są koszty związane z badaniem komunalnego osadu ściekowego nagromadzonego na kompostowniku oczyszczalni ścieków. Badania te obejmują zawartość w osadzie metali ciężkich oraz skład biologiczny. Rolnicze wykorzystanie osady zakłada monitoring gleby na której będzie złożony osad. Założono ,że koszty w/w działań zamkną się w granicach 1.800 zł.
Przyjęto rezerwę na należności nieregularne w wysokości 3.624 zł. oraz podatek od tej należności w wysokości 1.015 zł.
Przy podziale kosztów na oczyszczenie – utylizacje 1 m3 ścieków dostarczonych kanalizacją sanitarna lub innym środkiem transportu przyjęto koszty bezpośrednio ponoszone na eksploatacje sieci kanalizacyjnej oraz przepompownię oraz koszty pośrednie liczone do kosztów w danych działach produkcji w stosunku procentowym.
Rezerwa na należności i podatek dochodowy wliczono w koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Proponuje się następujące taryfy:
· transport siecią kanalizacyjną 1 m3 ścieków w wysokości netto 0,62 zł
· oczyszczenie – utylizacja 1 m3 ścieków dostarczonych do oczyszczalni netto w wysokości 2,88 zł .
· transport kanalizacja i oczyszczenie 1 m3 ścieków netto 3,50 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:40:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:40:33