Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr IV/23/2003 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr IV/23/2003
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2003 r.


w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070,
Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, z 2002 roku
Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156,
poz. 1300, Nr 200, poz. 1685 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 rok w wysokości ............7.053.738,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych............................ 6.469.468,00 zł
w tym:
dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń............ 60.000,00 zł

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie.............................................................. 584.270,00 zł
zgodnie z załącznikami Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w kwocie ................6.908.365,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego na :
1) wydatki związane z realizację zadań własnych............................ 6.324.095,00 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych................ 60.000,00 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych
gminie w kwocie ..................................................................... ........... 584.270,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
w wysokości ................................................................................................... 1.302.011,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 5. Ustala się dotacje dla zakładu budżetowego / przedszkola/ w kwocie.... 277.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Ustala się rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki
w wysokości ............................................................................................... 60.000,00 zł

§ 7. Ustala się rozchody budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę w roku 2003:

1) rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie ...................................... 31.000,00 zł
2) rat kredytu w Powszechnym Banku Kredytowym w Szczecinie w kwocie 176.851,00 zł

3) źródło pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 stanowi:

a) pozostałe na rachunku bieżącym środki pieniężne na koniec 2002 r .... 62.478,00 zł
b) planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami na 2003 rok ........... 145.373,00 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem
przeniesień między działami,
2) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty ........... 200.000,00 zł
3) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty ............................................... 100.000,00 zł

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2003 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:36:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 29-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 29-05-2003 22:36:02