Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/231/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2014

- projekt -

UCHWAŁA Nr XXVI/231/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 17.873.900 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 15.847.708 zł,
2) dochody majątkowe - 2.026.192 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 17.236.900 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 15.752.981 zł,
2) wydatki majątkowe - 1.483.919 zł,

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 637.000 zł, która zostanie przeznaczona na:
1) wykup papierów wartościowych w kwocie - 637.000 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 420.000 zł,
2) rozchody - 1.057.000 zł,

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 113.000 zł,
2) celową w wysokości - 42.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 42.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości - 218.338,65 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 218.338,65 zł
2) w ramach pozostałych wydatków - 0 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 78.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 75.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:
1) przychody - 2.377.750 zł,
2) koszty - 2.378.750 zł,.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:

1) dochody - 0 zł,
2) wydatki - 0 zł

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000 zł;

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości w nim określonej.

§ 13. Ustala się dotacje:
l) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 185.000 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 40.000 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 106.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia,
b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dla innych podmiotów i osób fizycznych wykonujących zadania związane z realizacją zadań gminy.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal do u231.pdf (PDF, 1.32Mb) 2014-01-03 10:51:40 269 razy
2 objasnienia do u231.docx (DOCX, 45.78Kb) 2014-01-03 10:51:40 287 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:51:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:56:37