Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/227/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XXVI/227/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318) oraz art. 5f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz.1059, z 2013 r. poz.984) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Panią Marię Woźniak Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego przyznawanego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej na podstawie art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz.1059, z 2013 r. poz.984).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/227/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw po stronie gminy powstały obowiązki nakładające na nią nowe zadania w postaci przyznawania dodatku energetycznego. Ustawodawca wskazał, że ww. dodatek przyznawany będzie od 1 stycznia 2014 r. na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej należy rozumieć osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Prawo do dodatku energetycznego ustala się w formie decyzji administracyjnej wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Okres przyznania świadczenia uzależniony został od terminu złożenia wniosku o dodatek energetyczny oraz okresu, na jaki przyznano dodatek mieszkaniowy. Wypłata dodatków energetycznych uzależniona jest od wypłaty dodatków mieszkaniowych. Dodatek energetyczny wypłaca się osobie wnioskującej w okresach miesięcznych. Znowelizowana ustawa o prawie energetycznym w art. 5f ust. 1 przewiduje, iż przyznawanie dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminę. Gmina na realizację tego zadania otrzyma dotację celową z budżetu państwa. Ponadto ustawodawca w art. 5 ust. 3 przewidział, iż na koszty związane z obsługą wypłaty dodatków energetycznych gmina otrzyma 2% łącznej kwoty dotacji.
Niniejszą uchwałą Rada Gminy upoważnia się w oparciu o przepis art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz.645, poz.1318) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji przyznających dodatek energetyczny.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:46:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:46:17