Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/226/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXVI/226/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Widuchowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 41, poz. 673, Nr 93, poz. 1536, z 2004 r. Nr 33, poz. 615, z 2009 r. Nr 63, poz.1693, z 2011 r. Nr 10, poz.154) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 11 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) protokoły z posiedzeń komisji Rady są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej po ich podpisaniu, protokoły z sesji Rady są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej po ich podpisaniu i zatwierdzeniu przez Radę.”;

2) § 15 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1.Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju.”;

3) § 30 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kopię protokółu doręcza się Wójtowi Gminy najpóźniej w ciągu szesnastu dni od dnia zakończenia sesji.”;

4) § 30 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5.Przyjęcie protokołu następuje w drodze głosowania na najbliższej sesji. W rozumieniu niniejszego przepisu najbliższej sesji nie stanowi sesja zwołana w trybie przewidzianym w § 17 ust. 2, o ile wniosek o zwołanie sesji złożony zostanie przed upływem 16 dni od dnia odbycia ostatniej sesji.”;

5) § 30 ust.8 otrzymuje brzmienie:
„8. Protokół z ostatniej sesji Rady wykłada się podczas posiedzeń komisji stałych zwołanych w sprawie opiniowania projektów uchwał, przedkładanych do uchwalenia na najbliższej sesji oraz w dniu najbliższej sesji, przed rozpoczęciem obrad, w sali konferencyjnej. Ust.5 stosuje się odpowiednio.”;

6) § 48 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności bądź na wyraźne jego upoważnienie wiceprzewodniczący komisji ( realizując w tym przypadku zadania przewodniczącego komisji). W przypadku nieobecności Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji, obecni członkowie komisji, spośród siebie, w drodze głosowania wybierają prowadzącego posiedzenie.”;

7) § 48 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3.Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/226/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. W związku z powyższym przedkłada się Radzie projekt zmiany Statutu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:45:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:45:36