Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/225/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXVI/225/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124, z 2011 r. Nr 117, poz. 678) Rada Gminy Widuchowa uchwala:

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

§ 1.1. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wynikają z zadań własnych Gminy i będą realizowane przez:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w szczególności poprzez:
a) działalność Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego w Widuchowej dla osób z problemami wynikającymi z uzależnienia od substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, współuzależnionych, szukających wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez:
a) systematyczne szkolenie pracowników różnych służb w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez:
a) organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych,
b) udział dzieci i młodzieży szkolnej w konkursach o tematyce uzależnień,
c) prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich,
d) systematyczną edukację społeczności Gminy poprzez rozpowszechnianie ulotek, broszurek,
e) współpracę z organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi w celu promocji zdrowia,
f) organizowanie kampanii promujących zdrowy styl życia;
4) wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii poprzez:
a) wspieranie materialne , edukacyjne i lokalowe dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się statutowo problematyką narkomanii,
b) współdziałanie z osobami, które profesjonalnie zajmują się terapią osób uzależnionych i członków ich rodzin.
2. Zadania zawarte w Gminnym Programie realizowane będą przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 2.1. Skuteczna realizacja programu przyniesie następujące korzyści:
1) zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia od substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
2) zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;
3) zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną;
4) zwiększenie efektywności w pracy zawodowej;
5) ogólną poprawę kondycji psychofizycznej i moralnej społeczności Gminy oraz zwiększenie stabilności bezpieczeństwa środowiska rodzinnego;
6) zmniejszenie wydatków z pomocy społecznej;
7) poprawę zasobów materialnych gospodarstw domowych;
8) zwiększenie wiedzy społeczności Gminy Widuchowa o problematyce uzależnienia, współuzależnienia i leczenia - wzrost świadomości mieszkańców Gminy;
9) zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego.
2. Z uwagi na rozległy zasięg problemów , realne rezultaty może przynieść zaangażowanie się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych i innych podmiotów zainteresowanych w osiągnięciu celów programu.

§ 3. Wydatki na wykonanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 są realizowane w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - „Zwalczanie narkomanii”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/225/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 10 ust.3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii rada gminy jest zobowiązana do uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Celem programu jest podjęcie wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych działań mających na celu zapobieganie wszelkim uzależnieniom przez redukcję dostępności i zapotrzebowania na substancje narkotyczne, a przede wszystkim przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:43:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:43:36