Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXVI/223/2013 w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXVI/223/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, zmiany: Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445, Dz. U. z 2013 r. poz. 21, poz. 405) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/333/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa.

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 - tekst „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa”;
2) Załącznik Nr 2 - mapa w skali 1:10000 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa”, składająca się z 4 arkuszy;
3) Załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa.

§ 3. Tracą moc uchwały: Nr XXX/308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa” oraz Nr V/48/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., Nr XXVIII/249/2005 z dnia 28 października 2005 r. , Nr XVI/170/2008 z dnia 16 września 2008 r., Nr XXXI/320/2010 i Nr XXXI/321/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr IX/69/2011 z dnia 13 września 2011 r. oraz Nr X/80/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/223/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Widuchowa uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa”, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych przez jednostki organizacyjne do projektu studium wyłożonego do publicznego wglądu.
Przedłożona Radzie Gminy uchwała stanowi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa. Procedura prowadzona była zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/333/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, przyjętego Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami. Niniejsza zmiana obejmuje cały teren będący w granicach administracyjnych gminy i porusza pełną problematykę wymaganą przepisami ustawy. W związku z powyższym zasadne jest uchylenie Uchwały Nr XXX/308/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa” oraz Uchwał: Nr V/48/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., Nr XXVIII/249/2005 z dnia 28 października 2005 r., Nr XVI/170/2008 z dnia 16 września 2008 r., Nr XXXI/320/2010 i Nr XXXI/321/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 r., Nr IX/69/2011 z dnia 13 września 2011 r. oraz Nr X/80/2011 z dnia 3 listopada 2011 r., w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.
Zgodnie z wymaganiami ustawy, o wszczęciu prac planistycznych zawiadomiono mieszkańców gminy oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania studium. Zgłoszone wnioski rozpatrzono w trakcie prac nad projektem studium.
Po opracowaniu projektu studium, składającego się z tekstu i rysunku studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, sporządzonej zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskano wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.
Zgodnie z art. 27 ustawy, zmiana studium została przeprowadzona w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane, t.j. zgodnie z procedurą ustaloną w art. 11 ustawy.
Projekt studium wyłożono do publicznego wglądu w dniach od 22 lipca do 2 września 2013 r. i w dniu 1 sierpnia 2013 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. W trakcie wyłożenia i po upływie ustawowo określonych 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia wpłynęły uwagi, których część została uwzględniona. „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa” stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalacznik_do_u223.rar (RAR, 95.99Mb) 2014-01-03 10:42:16 509 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:16:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 03-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 03-01-2014 10:42:16