Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut Sołectwa Krzywin


STATUT SOŁECTWA KRZYWIN

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Krzywin stanowi samorząd mieszkańców sołectwa.

2. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa brzmi Sołectwo Krzywin zwane dalej „sołectwem”.

3. Obszar sołectwa stanowi wieś Krzywin i Widuchówko.

§ 2. Sołectwo działa na podstawie prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.);

2) Statutu Gminy Widuchowa;

3) niniejszego statutu.

Rozdział II

POZYCJA PRAWNA SOŁECTWA

§ 3.1. Sołectwo jest jednostka pomocniczą gminy Widuchowa, zwanej dalej „gminą”.

2. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

3. Statut sołectwa określa w szczególności organizację wewnętrzną sołectwa, kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa i jego organów, zasady i tryb wyborów organów, zakres i formy ich kontroli i nadzoru.

4. Sołectwo realizuje zadania własne zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym statucie.

Rozdział III

ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

§ 4. Sołectwo poprzez swoje organy dba o zaspokajanie potrzeb zbiorowych swoich mieszkańców.

§ 5. Do zadań sołectwa należy w szczególności:

1) udział w rozpatrywaniu wszystkich spraw istotnych dla funkcjonowania sołectwa;

2) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

3) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca

zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, poprawiania estetyki

i upowszechniania kultury, sportu itp.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 6.1. Organami sołectwa są:

1) zebrania wiejskie;

2) sołtys.

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym.

3. Sołtys jest organem wykonawczym, a jego działalność wspomaga Rada Sołecka.

4. Organy sołectwa są obowiązane przestrzegać samorządności i jawności pracy.

§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem dokonania kolejnych wyborów.

Rozdział V

ZAKRES DZIAŁANIA ORGANÓW SOŁECTWA

ZEBRANIE WIEJSKIE

§ 8.1. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.

2. Prawo do głosowania mają stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza

do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw.

3. Zebranie wiejskie zwoływane jest z wyłączeniem § 12 ust. 2, przez sołtysa na jego wniosek lub na wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców, o których mowa w ust. 2;

2) rady sołeckiej;

3) Wójta.

4. O terminie zebrania wiejskiego mieszkańcy sołectwa zawiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 7 dni przed datą jego zwołania.

5. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania o których mowa w § 8 ust. 2.

6. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 5 zebranie wiejskie odbywa się

w dodatkowym terminie.

7. Przez dodatkowy termin rozumie się tę samą datę, lecz o pół godziny później.

8. Zebranie wiejskie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 7 jest prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

9. Uchwały i wnioski zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym

z wyjątkiem § 13 ust. 4.

10. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.

11. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek odbywa się nie później niż w terminie

20 dni od złożenia wniosku.

§ 9.1. Do kompetencji zebrania wiejskiego należą wszystkie sprawy pozostające

w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statusie.

2. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1) wybór i odwołanie sołtysa;

2) wnioskowanie o przekazanie sołectwu składników mienia komunalnego znajdującego się

w jego obrębie;

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa;

4) decydowanie o przeznaczeniu funduszy sołectwa;

5) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów

uchwał Rady Gminy.

3. Wójt przekazane uchwały lub opinie załatwia we własnym zakresie, lub przekazuje

do rozpatrzenia Radzie Gminy.

4. Zebrania wiejskie są protokołowane.

5. Protokół z zebrania wiejskiego zawiera co najmniej:

a) miejsce i datę zebrania,

b) stwierdzenie prawomocności zebrania,

c) porządek zebrania,

d) treść uchwał i wyniki głosowania,

e) podpis osoby prowadzącej zebranie.

6. Do protokołu dołącza się listę obecności.

SOŁTYS

§ 10.1. Do podstawowych kompetencji sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa;

2) organizowanie zadań sołectwa;

3) zwoływanie zebrania wiejskiego.

2. Sołtys ma prawo:

1) uczestniczyć w sesjach rady gminy (bez prawa do głosowania);

2) występować z zapytaniem i zabierać głos w trakcie obrad sesji, na zasadach określonych w statucie gminy.

RADA SOŁECKA

§ 11.1. Rada sołecka składa się z 3 - 7 osób.

2. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz

w kwartale.

Rozdział VI

WYBÓR I ODWOŁANIE SOŁTYSA ORAZ RADY SOŁECKIEJ

§ 12.1. Wybór i odwołanie Sołtysa oraz rady sołeckiej należą do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego.

2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór lub odwołanie sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy.

3. Wójt Gminy wyznacza termin i miejsce zebrania, o którym mowa w ust. 2.

4. W ogłoszeniu wskazuje się termin dodatkowy zebrania w przypadku braku quorum,

o którym mowa w § 8 ust. 5.

5. Przez dodatkowy termin zebrania rozumie się tę samą datę lecz o pół godziny później.

6. Wybór sołtysa i rady sołeckiej w przypadku określonym w ust. 5 odbywa się bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.

§ 13.1. Wybory i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna

w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród mieszkańców uprawnionych do głosowania, uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do rady sołeckiej lub na stanowisko sołtysa.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów,

b) przeprowadzenie głosowania,

c) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania,

d) sporządzanie protokołu o wynikach wyboru.

3. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania oraz członkowie komisji skrutacyjnej.

4. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.

5. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej są wybierani i odwoływani zwykłą większością głosów.

6. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się oddzielnie.

7. W przypadku takiej samej liczby głosów zarządza się głosowanie dodatkowe.

§ 14.1. Sołtys i Rada Sołecka odpowiadają przed zebraniem wiejskim i mogą być przez nie odwołani przed upływem kadencji.

2. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić:

1) Rada Gminy;

2) Wójt;

3) 1/5 ogółu mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. W szczególności rozpatrywane będą wnioski dotyczące:

1) nie wywiązania się z obowiązków statutowych;

2) nie wykonania uchwał zebrania wiejskiego.

4. Zebranie wiejskie jest obowiązane wysłuchać wyjaśnień i racji zainteresowanego.

5. Sołtys (członek rady sołeckiej) może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji.

6. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania funkcji sołtysa (członka rady sołeckiej) stanowią podstawę zarządzenia wyborów uzupełniających przy zastosowaniu przepisów § 12 niniejszego statutu po uprzednim przyjęciu rezygnacji lub odwołania.

Rozdział VII

GOSPODARKA FINANSOWA SOŁECTWA

§ 15.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.

2. Wszystkie fundusze sołectwa gromadzone są na rachunku budżetu gminy.

3. Fundusz sołectwa tworzą w szczególności:

1) środki otrzymane z budżetu gminy;

2) dochody z imprez organizowanych przez sołectwo;

3) składki mieszkańców sołectwa określone przez zebranie wiejskie;

4) środki pochodzące z darowizn oraz innych świadczeń na rzecz sołectwa;

5) dochody osiągane z przekazanego mienia gminnego.

4. Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcie związane z poprawą: estetyki, bezpieczeństwa jak również na działalność kulturalną i sportową.

5. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzona jest przez Urząd Gminy.

Rozdział VIII

MIENIE SOŁECTWA

§ 16.1. Zebranie wiejskie może wnioskować o przekazanie sołectwu składników mienia gminnego znajdującego się w jego obrębie.

2. Decyzje o przekazaniu sołectwu składników mienia gminnego oraz jego formie podejmuje Rada Gminy.

3. Sołtys zarządza przyznanym odrębną uchwałą Rady Gminy mieniem komunalnym

w zakresie zwykłego zarządu, w szczególności:

1) prowadzi bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia;

2) utrzymuje mienie w stanie niepogorszonym;

3) wykorzystuje mienie zgodnie z zawartymi z Gminą umowami.

Rozdział IX

ZAKRES I FORMY KONTROLI ORAZ NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA

§ 17.1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i poprawności.

2. Organem sprawującym nadzór nad działalnością sołectwa jest Rada Gminy i Wójt Gminy.

3. Organy nadzoru mają prawo wzglądu w dokumenty, żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa w posiedzeniach zebrania wiejskiego.

4. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 14 dni od daty ich podjęcia.

5. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Wójt.

6. Uchwała zebrania wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Wójta.

Rozdział X

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18.1. Statut sołectwa nadaje Rada Gminy uchwałą.

2. Zmiany statutu dokonuje się w trybie jego nadania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 27-07-2004 11:57:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 27-07-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 27-07-2004 11:57:53