Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Statut Gminy Widuchowa

UCHWAŁA Nr V/ 44 /2003

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

1. Uchwala się Statut Gminy Widuchowa stanowiący załącznik do uchwały.

2. Traci moc Uchwała Nr XIX/195/2000 Rady Gminy Widuchowa z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 37, poz. 487, z 2001 r. Nr 30, poz. 686, z 2002 r. Nr 54,

poz. 1224).

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do Uchwały Nr V/ 44 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

STATUT GMINY WIDUCHOWA

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

1. Gmina Widuchowa zwana dalej w niniejszym statucie „Gminą”

jest wspólnotą samorządową tworzoną przez osoby, które stale zamieszkują

w jej granicach administracyjnych.

2.1. Gmina położona jest w województwie zachodniopomorskim , obejmuje obszar 210 km2 .

2.Granice terytorialne Gminy okreŁla mapa stanowiąca załącznik do Statutu .

3. Gmina Widuchowa jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowoŁć prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. SamodzielnoŁć Gminy podlega ochronie sądowej.

4. Siedzibą organów Gminy jest miejscowoŁć Widuchowa .

5. Wszystkie zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje we własnym imieniu

i na własną odpowiedzialnoŁć.

6. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz tworzenie warunków jej racjonalnego

i harmonijnego rozwoju.

7.1. Gmina wykonuje nałożone przez ustawę zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania z zakresu organizacji, przygotowań

i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów.

2. Gmina wykonuje również zadania wynikające z zawartych z organami jednostek samorządu terytorialnego porozumień z zakresu działania tych jednostek.

8.1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, może również zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym

z organizacjami pozarządowymi.

2. Wójt Gminy prowadzi rejestr jednostek organizacyjnych Gminy.

ż 9.1. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze w tym sołectwa.

2. Wójt Gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

10.1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym ( poprzez wybory i referendum ) lub za poŁrednictwem organów Gminy.

2. Organami Gminy są Rada Gminy Widuchowa i Wójt Gminy Widuchowa.

11.1. DziałalnoŁć organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawnoŁci mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Gminy odbywa się według następujących zasad :

1) dokumenty udostępniane są w Urzędzie Gminy, w godzinach urzędowania,

w obecnoŁci upoważnionego pracownika;

2) protokoły z posiedzeń komisji Rady są udostępniane po ich podpisaniu,

protokoły z sesji Rady udostępnia się po ich podpisaniu i zatwierdzeniu

przez Radę;

3) formy udostępniania dokumentów :

a) do wglądu na miejscu z możliwoŁcią sporządzania notatek,

b) sporządzanie i wydawanie kopii ( odbitki kserograficzne, kopiowanie na

noŁnik elektroniczny ) oraz odpisów, za które pobierana jest opłata

ustalana zarządzeniem Wójta Gminy,

c) wywieszanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

d) publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego,

e) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej.

12. Osobie korzystającej z dokumentów zabrania się :

1) wyjmowania jakichkolwiek dokumentów z akt, teczek, zbiorów, itp.;

2) dokonywania w aktach zmian, poprawek, przeróbek, uzupełnień lub

znaków;

3) używania bez zgody Wójta Gminy lub upoważnionego pracownika

urządzeń umożliwiających reprodukcję dokumentów.

Rozdział II

 

Rada Gminy

 

1. Sesje Rady

 

13. Rada Gminy zwana dalej Radą jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.

14. Rada obraduje na sesjach , na których rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej właŁciwoŁci i objęte porządkiem obrad.

15.1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych

w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyborów do Rady.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady otwiera najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, prowadzi on sesję do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.

3. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, radni składają Łlubowanie.

4. Ślubowanie radnych odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty przez najmłodszego wiekiem radnego, każdy z kolejno alfabetycznie wywołanych radnych, powstawszy wypowiada słowo „Łlubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

5. Na pierwszej sesji, Rada wybiera przewodniczącego i dwóch

wiceprzewodniczących.

6. Porządek obrad pierwszej sesji obejmuje sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie Gminy.

ż 16.1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady,

a w szczególnoŁci :

1) zwołuje sesje Rady ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę jej

otwarcia;

2) przewodniczy obradom;

3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

4) podpisuje uchwały Rady.

2. W przypadku nieobecnoŁci Przewodniczącego, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

3. W przypadku nieobecnoŁci Przewodniczącego i niewyznaczenia przez niego wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

17.1. Sesje Rady odbywają się z częstotliwoŁcią potrzebną do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Na wniosek Wójta Gminy lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję Rady w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.

ż 18.1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpó niej na siedem dni przed terminem obrad drogą pocztową lub w inny skuteczny sposób.

2. Zawiadomienie o sesji poŁwięconej programom gospodarczym,

uchwaleniu budżetu lub rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się najpó niej na czternaŁcie dni przed sesją.

3. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz

z projektami uchwał oraz inne niezbędne materiały.

4. W razie niedostarczenia radnym częŁci materiałów wraz

z zawiadomieniem winny one być dostarczone przed rozpoczęciem sesji.

5. Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do

wiadomoŁci publicznej przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Widuchowa.

19. Przed każdą sesją Przewodniczący w porozumieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na sesję.

20. Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i przeprowadzeniu sesji.

2. Obrady

 

21.1. Sesje Rady są jawne.

2. JawnoŁć sesji oznacza, że obradom może przysłuchiwać się publicznoŁć, która zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

3. JawnoŁć sesji lub jej częŁci zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, gdy obowiązek ograniczenia jawnoŁci wynika

z obowiązujących ustaw.

4. O wyłączeniu jawnoŁci obrad sesji Rady, ze względu na okolicznoŁci

o których mowa w ust. 3 decyduje Przewodniczący Rady.

22.1. Sesja rady odbywa się na jednym posiedzeniu.

2. Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji, jeżeli okaże się to konieczne ze względu

na niemożliwoŁć wyczerpania porządku obrad lub kontynuowania obrad

w danym dniu.

ż 23. Rada obraduje w obecnoŁci co najmniej połowy ustawowego składu Rady ( quorum ), podejmując uchwały zwykłą większoŁcią głosów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

ż 24.1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia,

Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie można uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji.

Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuŁcili obrady przed ich zakończeniem bez usprawiedliwienia odnotowuje się

w protokóle.

25. Sesję otwiera, prowadzi, ogłasza przerwy, przerywa i zamyka Przewodniczący z uwzględnieniem ż 16 ust. 2 i 3.

26.1. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu quorum Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny lub Wójt.

3. Porządek obrad sesji Rady obejmuje w szczególnoŁci :

1) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji;

2) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał;

3) interpelacje i zapytania radnych;

4) informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania;

5) wolne wnioski;

6) sprawozdanie Wójta z działalnoŁci w okresie pomiędzy sesjami wraz

z informacją o wykonaniu uchwał Rady.

27.1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłoŁcią wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejnoŁci zgłoszeń o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

3. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnoŁcią w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego.

4. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o :

1) stwierdzenie quorum;

2) ograniczenie czasu wystąpień;

3) zmianę porządku obrad;

4) zamknięcie listy mówców lub kandydatów;

5) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie sesji;

6) odesłanie projektu uchwały do komisji;

7) sprecyzowanie wniosku lub uchwały;

8) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania;

9) przeliczenie głosów;

10) zgłoszenie autopoprawki do projektu uchwały lub wycofanie projektu.

5. Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie członków Rady niezwłocznie po ich zgłoszeniu.

6. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 maja 2003 r., znak: PN.2.BB.0911-110/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważnoŁć ż 27 ust. 6 Statutu)

7. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być zgłoszony ponownie w toku dyskusji nad tą samą sprawą.

ż 28.1. Radny ma prawo zabrać głos w dyskusji nad każdą sprawą.

2. Czas wystąpienia mówcy wynosi maksymalnie 5 minut.

3. Rada może ustalić inny dopuszczalny czas wystąpień w danym punkcie

porządku obrad.

4. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, Przewodniczący może odebrać mu głos.

5. Jeżeli treŁć lub forma wystąpienia mówcy w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze sesji, Przewodniczący przywołuje mówcę do porządku lub odbiera mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokóle sesji.

ż 29.1. Przewodniczący może udzielić głosu osobie spoŁród publicznoŁci

( przepisy ż 27 ust. 1, ż 28 ust. 2, 4 i 5 niniejszego Statutu stosuje się

odpowiednio ).

2. Po bezskutecznym ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby z publicznoŁci, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad bąd naruszają powagę sesji.

30.1. Z sesji Rady sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się

w szczególnoŁci : stwierdzenie quorum, porządek obrad, podjęte uchwały oraz przebieg posiedzenia, w tym główne tezy wystąpień i wyniki głosowań

z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

2. Do protokółu dołącza się listę obecnoŁci radnych, teksty podjętych uchwał i wszystkie pozostałe dokumenty przedkładane na sesji.

3. Kopie protokółu doręcza się Wójtowi Gminy najpó niej w ciągu

czternastu dni od dnia zakończenia sesji.

4. Radni mogą zgłaszać poprawki do protokółu najpó niej przed jego przyjęciem na sesji, a o ich przyjęciu bąd odrzuceniu rozstrzyga Rada

w głosowaniu.

5. Przyjęcie protokółu następuje w drodze głosowania na najbliższej sesji.

6. Protokół z sesji Rady podpisuje Przewodniczący i osoba sporządzająca protokół.

7. Protokóły z sesji Rady wraz z załącznikami przechowywane są

w Urzędzie Gminy.

8. Protokół z ostatniej sesji Rady wykłada się przed rozpoczęciem najbliższej sesji w sali konferencyjnej.

9. Protokół z sesji utajnionej bąd utajnione punkty porządku obrad sesji jawnej udostępniane są do wglądu tylko radnym i osobom upoważnionym odrębnymi przepisami prawa.

3. Podejmowanie uchwał

 

ż 31.1. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególnoŁci :

1) datę i tytuł ( przedmiot ) uchwały;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne;

4) okreŁlenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;

5) termin wejŁcia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania.

2. Do projektu dołącza się uzasadnienie zawierające informację o potrzebie podjęcia uchwały oraz, w miarę koniecznoŁci, okreŁlenie skutków finansowych jej realizacji.

3. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodnoŁci uchwały z prawem przez radcę prawnego.

ż 32. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić :

1) Wójt;

2) komisja Rady;

3) klub radnych;

4) minimum trzech radnych.

33.1. Projekt uchwały przed przedłożeniem pod obrady Rady wymaga opinii właŁciwej komisji Rady, a w przypadku uchwały budżetowej opinii wszystkich komisji stałych.

2. W czasie rozpatrywania projektu uchwały Przewodniczący w pierwszej kolejnoŁci udziela głosu referentowi projektu uchwały wskazanemu w porządku obrad, kolejno udziela głosu Wójtowi Gminy, a następnie przedstawicielom komisji Rady opiniującym projekt, przedstawicielom klubów radnych i radnym

według kolejnoŁci zgłoszeń. Ponadto przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spoŁród publicznoŁci.

3. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamyka dyskusję.

4. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie. Od tej chwili Przewodniczący może udzielić głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

ż 34. W przypadku zgłoszenia, w toku dyskusji nad projektem uchwały poprawki do tekstu uchwały, Przewodniczący może zarządzić krótką przerwę dla pisemnego opracowania przez zgłaszającego jednoznacznego brzmienia treŁci poprawki.

ż 35.1. W pierwszej kolejnoŁci poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący.

2. W przypadku gdy celem głosowania jest wybór jednej z wielu wersji, poddaje się pod głosowanie każdą wersję, a za przyjętą uznaje się tę na którą oddano największą liczbę głosów.

3. Po przegłosowaniu poprawek następuje głosowanie dotyczące projektu uchwały w całoŁci.

4. Przewodniczący może odroczyć głosowanie o którym mowa w ust. 3

na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek

nie zachodzi sprzecznoŁć pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

ż 36. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem uwzględniającym

oznaczony cyframi rzymskimi kolejny numer sesji, oraz oznaczony cyframi arabskimi kolejny numer uchwały i rok.

ż 37. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.

 

38.1. Oryginały uchwał rejestruje się i przechowuje w Urzędzie Gminy.

2. Uchwały dotyczące przepisów gminnych podlegają ogłoszeniu

w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

4. Tryb głosowania

 

39. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni gminy Widuchowa.

 

40.1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

2. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Rada zwykłą większoŁcią głosów.

3. Przy głosowaniu imiennym radni kolejno wyczytywani przez Przewodniczącego w porządku alfabetycznym zgłaszają swój głos do protokołu.

4. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przeliczając głosy

„za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.

5. W przypadku głosowania jawnego przy jednakowej iloŁci głosów „za”

i „przeciw” sprawę uważa się za nierozstrzygniętą.

6. CzynnoŁci wymienione w ust. 4 Przewodniczący wykonuje przy pomocy

protokólanta.

7. Do przeliczenia głosów Przewodniczący może wyznaczyć inną osobę.

8. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich ustaleniu i zarządza odnotowanie ich w protokole.

ż 41.1. Głosowanie tajne przeprowadza się gdy ustawa tak stanowi.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą opatrzonych pieczęcią Rady kart, przy czym każdorazowo komisja skrutacyjna ustala sposób głosowania.

3. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana przez Radę trzyosobowa komisja skrutacyjna.

4. Wyniki głosowania tajnego odnotowuje się w protokóle komisji skrutacyjnej.

5. Karty z głosowania tajnego wraz z protokółem podpisanym przez członków komisji skrutacyjnej dołącza się do protokółu z obrad.

6. Wyniki głosowania tajnego ogłasza wybrany przez członków komisji

skrutacyjnej przewodniczący tej komisji.

ż 42. Głosowanie zwykłą większoŁcią głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej

z grup głosujących „za” czy „przeciw”.

43. Głosowanie bezwzględną większoŁcią głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano co najmniej jeden głos więcej

od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych

i wstrzymujących się.

 

ż 44. Głosowanie bezwzględną większoŁcią ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

5. Komisje Rady

 

45.1. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje stałe

i dora ne komisje, ustalając w odrębnych uchwałach ich skład osobowy i zakres

działania.

2. Komisje podlegają tylko Radzie i działają wyłącznie na jej zlecenie.

3. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech radnych.

4. Do zadań komisji stałych należy w szczególnoŁci :

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady;

2) kontrola realizacji uchwał Rady w zakresie kompetencji komisji;

3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę.

5. Zadania i kompetencje komisji dora nych okreŁla Rada w uchwale o ich powołaniu.

ż 46. Rada powołuje następujące stałe komisje :

1) Komisję Rewizyjną;

2) Komisję Samorządu i OŁwiaty;

3) Komisję Finansów i Gospodarki.

47.1. Komisje stałe działają na podstawie zatwierdzonego przez Radę rocznego planu pracy.

2. Komisje stałe przedstawiają Radzie sprawozdania ze swojej działalnoŁci raz do roku oraz na każde żądanie Rady.

3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie wniosków i opinii.

4. Komisja może formułować wnioski i opinie tylko w obecnoŁci co najmniej połowy swojego składu.

5. Opinie i wnioski komisji uchwalane są zwykłą większoŁcią głosów,

w głosowaniu jawnym.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego komisji.

6. Wójt Gminy zapoznaje się z wnioskami i opiniami komisji nadając

im dalszy bieg.

7. Sprawozdania oraz opinie i wnioski przedstawia na posiedzeniu Rady Przewodniczący komisji lub upoważniony przez komisję sprawozdawca.

8. Z obrad komisji sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się prawomocnoŁć posiedzenia ( quorum ), porządek obrad oraz przedstawienie

przebiegu obrad, w tym główne tezy wystąpień i wyniki głosowań. Protokół wraz z załącznikami podpisany przez Przewodniczącego komisji i protokólanta przechowywany jest w Urzędzie Gminy.

48.1. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecnoŁci bąd na wyra ne jego upoważnienie wiceprzewodniczący komisji

( realizując w tym przypadku zadania przewodniczącego komisji ).

2. Posiedzenia komisji są zwoływane przez Przewodniczącego komisji bąd Przewodniczącego Rady.

3. Radny może być przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

4. Przewodniczący Rady nie może przewodniczyć komisjom stałym.

5. Przewodniczącego danej komisji oraz wiceprzewodniczącego wybierają członkowie komisji.

6. Radny może być członkiem co najwyżej dwóch komisji stałych.

ż 49.1. W posiedzeniach komisji oprócz członków komisji mogą uczestniczyć :

1) Wójt Gminy;

2) radni nie będący jej członkami ( mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać

wnioski bez prawa udziału w głosowaniu );

3) upoważniony przez Wójta Gminy pracownik Urzędu Gminy.

2. Przewodniczący komisji może zaprosić na swoje posiedzenie inne osoby,

których obecnoŁć jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

3. Obradom komisji może przysłuchiwać się publicznoŁć, która zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

4. Ograniczenia jawnoŁci obrad komisji mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

50.1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi minimum trzech radnych,

w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

2. Członków Komisji wybiera Rada zwykłą większoŁcią głosów,

w głosowaniu jawnym.

3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz zastępcę Przewodniczącego wybierają członkowie Komisji zwykłą większoŁcią głosów w głosowaniu jawnym.

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący. W przypadku nieobecnoŁci Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub niemożnoŁci działania, jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego.

5. W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić radny pełniący funkcję Przewodniczącego Rady ani wiceprzewodniczący Rady.

6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji.

7. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji

w przypadkach :

1) rezygnacji złożonej na piŁmie na ręce przewodniczącego Rady;

2) odwołanie przez organ powołujący;

3) wyboru członka Komisji na przewodniczącego Rady lub jego zastępcę;

4) Łmierci członka Komisji.

 

51.1. Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady powołaną w celu kontrolowania działalnoŁci Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy. Kontrola Wójta Gminy w zakresie zarządzania mieniem i wykonania budżetu przeprowadzana jest na podstawie kryterium legalnoŁci, rzetelnoŁci, celowoŁci i gospodarnoŁci.

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych do oceny działalnoŁci Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalnoŁci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

3. Komisja Rewizyjna bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli

działalnoŁci Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gminnych jednostek pomocniczych dokonywanych przez inne podmioty.

4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje

z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia

absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek w sprawie absolutorium zgłaszany jest, po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w czasie umożliwiającym rozpatrzenie go przez Radę w ustawowym terminie.

52.1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę Gminy.

2. Plan przedłożony Radzie powinien zawierać co najmniej :

1) wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli w danym roku;

2) tematykę kontroli;

3) planowane terminy kontroli (z dokładnoŁcią do miesiąca ).

3. Rada może zatwierdzić jedynie częŁć planu pracy Komisji. Komisja może przystąpić do wykonywania kontroli po zatwierdzeniu planu pracy lub jego częŁci.

4. Komisja na zlecenie Rady wykonuje inne zadania kontrolne

nie wymienione w planie pracy w zakresie i w formach wskazanych

w uchwale Rady.

53. O podjęciu czynnoŁci kontrolnych Komisja Rewizyjna powiadamia na piŁmie, Przewodniczącego Rady, Wójta i kierownika kontrolowanej jednostki, okreŁlając przedmiot, zakres i datę rozpoczęcia kontroli.

54.1. W związku z przeprowadzaną kontrolą członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki

w zakresie objętym kontrolą oraz prawo żądania ustnych i pisemnych wyjaŁnień.

2. W przypadku, gdy rozpoznanie sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy czy kwalifikacji, Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy rzeczoznawców i ekspertów, informując przewodniczącego Rady o takiej koniecznoŁci, przewodniczący z kolei zobowiązuje Wójta Gminy do zlecenia wykonania danego opracowania przez specjalistę.

55.1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z postępowania kontrolnego w każdym czasie, na wniosek lub z urzędu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwoŁci co do jego bezstronnoŁci.

2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej postanawia Przewodniczący

Komisji, a o wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Przewodniczący Rady.

3. Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne.

56.1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół.

2. Protokół z przebiegu kontroli powinien zawierać :

1) termin kontroli;

2) okreŁlenie przedmiotu i zakresu kontroli;

3) nazwę kontrolowanego podmiotu;

4) ustalenia dokonane w toku kontroli ( w przypadku ustalenia

nieprawidłowoŁci wskazanie dowodów potwierdzających je oraz

przypuszczalnych przyczyn ich powstania );

5) wnioski;

6) podpisy wszystkich członków Komisji biorących udział w kontroli oraz

podpis kierownika kontrolowanej jednostki lub notatkę o odmowie

podpisania protokółu z podaniem przyczyny.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki ma obowiązek w terminie 14 dni

od dnia podpisania protokółu ustosunkować się na piŁmie do wniosków kontroli i złożyć wyjaŁnienia co do ustalonych nieprawidłowoŁci.

4. Wyniki kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie.

6. Kluby radnych

 

57.1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych może utworzyć minimum trzech radnych.

3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.

 

58.1. Kluby radnych działają w ramach Rady, na podstawie własnych regulaminów.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

59.1. O powstaniu klubu jego członkowie niezwłocznie zawiadamiają

na piŁmie Przewodniczącego Rady. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, wykaz członków oraz imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

3. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu obowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady.

60. Kluby radnych działają przez okres kadencji Rady.

61. Stanowiska klubów radnych mogą być przedstawiane na sesji Rady

wyłącznie przez ich przedstawicieli.

62. Na wniosek przewodniczącego klubu Wójt zobowiązany jest nieodpłatnie udostępnić pomieszczenie w celu odbywania posiedzeń klubów.

7. Radni

63.1. Radni są obowiązani uczestniczyć w pracach Rady, jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez :

1) informowanie wyborców o stanie Gminy o swojej działalnoŁci w Radzie;

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady;

3) propagowanie zamierzeń i działań Rady;

4) informowanie mieszkańców o swojej działalnoŁci w Radzie;

5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców Gminy

a następnie przedstawianie ich organom Gminy do rozpatrzenia;

6) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych.

64.1. Radni potwierdzają swoją obecnoŁć na sesjach i posiedzeniach komisji przez złożenie podpisu na liŁcie obecnoŁci.

2. Radny w ciągu siedmiu dni od daty odbycia sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecnoŁć, składając pisemne wyjaŁnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego danej komisji.

65. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców wspólnoty, podczas dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy.

66. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialnoŁć za udział

i wyniki pracy w Radzie.

8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

67. Interpelacje, wnioski i zapytania są kierowane do Wójta.

68.1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla gminy.

2. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz pytania.

3. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje je Wójtowi.

4. Do wniesienia interpelacji wystarczy podpis jednego radnego.

5. Przewodniczący może nie przyjąć interpelacji, która nie odpowiada warunkom okreŁlonym w ust. 1 i 2.

6. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni od dnia jej złożenia.

7. O treŁci udzielonych odpowiedzi na interpelacje Wójt Gminy informuje Radę na najbliższej sesji.

ż 69.1. Zapytanie składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy.

2. Zapytania są formowane ustnie w trakcie sesji i wymagają bezpoŁredniej odpowiedzi.

3. Jeżeli bezpoŁrednia odpowied na zapytanie nie jest możliwa Wójt Gminy udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni od dnia sformułowania pytania.

70.1. Wnioski mogą dotyczyć, załatwienia spraw lub podjęcia działań mających na celu poprawę lub usprawnienie bieżącej działalnoŁci Gminy.

2. Wnioski mogą być składane ustnie. Jeżeli nie jest możliwe bezpoŁrednie udzielenie odpowiedzi, Wójt Gminy udziela odpowiedzi pisemnej w terminie

21 dni od dnia złożenia wniosku.

71. W imieniu Wójta Gminy odpowiedzi na wnioski i zapytania mogą udzielać wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu Gminy lub pracownicy jednostek organizacyjnych.

9. Wspólne sesje Rady.

72.1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami gmin,

w szczególnoŁci dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizują Przewodniczący zainteresowanych Rad Gmin.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuje Przewodniczący.

4. Przewodniczącym obrad sesji jest przewodniczący rady, na której terenie odbywa się wspólna sesja.

 

73.1. Koszty wspólnych sesji ponoszą równomiernie zainteresowane gminy, chyba że dana Rada dobrowolnie przejmie na siebie pełne koszty wspólnej sesji.

2. Materiały ze wspólnej sesji sporządzone są w tylu egzemplarzach,

by każda rada otrzymała cały komplet dokumentów dotyczących obrad.

3. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

 

Rozdział III

 

Wójt Gminy

74.1. Organem wykonawczym gminy jest Wójt Gminy.

 

2. Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje

ją na zewnątrz.

75.1. Wójt Gminy wykonuje uchwały Rady oraz realizuje zadania Gminy okreŁlone przepisami prawa.

2. Do zadań Wójta Gminy należy w szczególnoŁci :

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady;

2) okreŁlanie sposobu wykonywania uchwał;

3) wykonywanie uchwał Rady;

4) gospodarowanie mieniem komunalnym;

5) wykonywanie budżetu;

6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji

publicznej;

7) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych;

8) wykonywanie czynnoŁci zastrzeżonych do jego kompetencji w innych

przepisach szczególnych.

ż 76. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

ż 77.1. Obowiązki pracodawcy wobec Wójta Gminy za wyjątkiem ust. 2 pełni Przewodniczący Rady.

2. Wynagrodzenie Wójta Gminy uchwala Rada w formie odrębnej uchwały.

 

Rozdział IV

 

Jednostki pomocnicze gminy

 

78.1. W Gminie tworzy się jednostki pomocnicze : sołectwa.

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale, zmianie granic, a także zniesieniu sołectwa rozstrzyga Rada w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji

z mieszkańcami lub na ich wniosek poparty co najmniej 1/10 uprawnionych

do głosowania.

3. W sprawie łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa Rada zasięga opinii zebrania wiejskiego.

79.1. Uchwała Rady o której mowa w ż 78 ust. 2 powinna wskazywać : nazwę, obszar, granice i siedzibę sołectwa.

2. Granice sołectw powinny w miarę możliwoŁci uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

80.1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, obejmujące wszystkich mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do rad gmin.

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radę sołecką.

3. Tryb i zasady wyboru sołtysa, członków rady sołeckiej oraz zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego i rozporządzania dochodami

z tego ródła okreŁlają statuty sołectw uchwalane przez Radę Gminy.

81. Rada Gminy w statucie sołectwa okreŁla sposób bezpoŁredniego korzystania przez tę jednostkę z mienia komunalnego.

 

82.1. Sołectwa prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Budżet gminy obejmuje ogół dochodów gminy realizowanych przez sołectwa oraz ogół ich wydatków. Dochody i wydatki ewidencjonowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

3. Rada uchwala corocznie w budżecie gminy Łrodki dla poszczególnych sołectw z zaznaczeniem na jakie cele Łrodki te mogą być wydatkowane.

4. Dochody i wydatki o których mowa w ust. 2 ujmowane są

w sprawozdawczoŁci obowiązującej dla budżetu Gminy.

83.1. (rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 maja 2003 r., znak: PN.2.BB.0911-110/2003 Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważnoŁć ż 83 ust. 1 Statutu)

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach okreŁlonych w statutach tych jednostek.

 

84. Sołtysi są zawiadamiani o sesji na takich samych zasadach jak radni.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

85. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

86. Do zmiany statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ 44 /2003

Rady Gminy Widuchowa

z dnia 23 kwietnia 2003 r.

Zgodnie z ż 3 Uchwały Nr IV/ 29 /2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej, wyżej wymieniona Komisja opracowała projekt Statutu Gminy Widuchowa, który to projekt zgodnie z ż 4 wyżej cytowanej uchwały przedłożony zostaje pod obrady V Sesji Rady Gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 granice_admin.jpg (JPG, 354.73Kb) 2003-06-13 15:13:50 412 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-06-2003 15:13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 13-06-2003 15:13:50