Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Nr XXI/192/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXI/192/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) po rozpatrzeniu skargi Jerzego Sołtysiaka na Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej Barbarę Szczawik, Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1.Skargę Jerzego Sołtysiaka na Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej Barbarę Szczawik w zakresie nieuzyskania zgody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela geografii bez wymaganych kwalifikacji w roku szkolnym 2011/2012 uznaje się za zasadną.
2. W pozostałym zakresie skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/192/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

W dniu 20 lutego 2013r. do Urzędu Gminy Widuchowa wpłynęła skarga Jerzego Sołtysiaka na działania Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej Barbary Szczawik.
Skarżący zarzuca Dyrektor Zespołu Szkół, iż przed podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną nr 15/2012 z 31 sierpnia 2011r. w sprawie opinii na temat przydziału nauczycielom czynności podstawowych i zadań dodatkowych w roku szkolnym 2011/2012 nie poinformowała nauczycieli o fakcie, że nauczyciel Stanisław Domaradzki nie posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela geografii oraz, że dla celów płacowych będzie traktowany jak nauczyciel stażysta. Skarżący w zakresie tego zarzutu wskazał na przepis art. 10 ust. 9 i 10 Karty Nauczyciela, a nadto, że przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu nauczyciela Stanisława Domaradzkiego nie wymagała od niego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do nauczania geografii oraz nie zgłosiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zapotrzebowania na nauczyciela specjalności nauczania geografii.
W konsekwencji powyższego działała niezgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, gdyż nie wystąpiła o zgodę do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na nauczanie geografii przez nauczyciela Stanisława Domaradzkiego, nie posiadającego wymaganych kwalifikacji.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej wbrew twierdzeniom skarżącego nie ma obowiązku zasięgać rady, opinii czy też udzielać informacji Radzie Pedagogicznej o zamiarze zatrudnienia nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji oraz tego, że dla celów płacowych będzie traktowany jak nauczyciel stażysta. Takiż obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym w tym zakresie nie należy dopatrywać się uchybień.

Po drugie zgodnie z brzmieniem przepisu art. 10 ust. 9 w związku z ust. 7 Karty Nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, a powstała potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym, w trakcie roku szkolnego, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie posiada wymaganych kwalifikacji.
Przepis ustawy nie wskazuje konkretnych działań, jakie ma podjąć Dyrektor, aby można było stwierdzić, iż nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje. Zgłoszenie zapotrzebowania na zatrudnienie nauczyciela geografii do Powiatowego Urzędu Pracy może być jednym ze sposobów, ale nie jest działaniem obligatoryjnym.
Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej wynika, iż decyzję o zatrudnieniu Stanisława Domaradzkiego do nauczania geografii podjęła biorąc pod uwagę wiele argumentów m.in. złożenie przez dotychczasową nauczycielkę Teresę Kortyna wniosku o urlop dla poratowania zdrowia, fakt, iż jedynym nauczycielem, z wymaganymi kwalifikacjami, który zadeklarował pracę była Sylwia Wróbel, jednakże tylko w zakresie 4,5 godziny łącznie. Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej podjęła działania poszukiwania nauczyciela z kwalifikacjami poprzez rozpytywanie w szkołach, wykonywanie telefonów do nauczycieli.
Dlatego też zarzut skarżącego, iż nie dokonała zgłoszenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie zapotrzebowania na zatrudnienie nauczyciela geografii okazał się bezzasadny.

Jednakże istotą skargi i głównym zarzutem skargi skarżącego Jerzego Sołtysiaka jest zatrudnienie przez Dyrektor Zespołu Szkół w Widuchowej nauczyciela geografii Stanisława Domaradzkiego bez wymaganych kwalifikacji nie uzyskując jednocześnie zgody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Ze stanu faktycznego wynika, iż w dniu 1 września 2011r. nauczyciel Stanisław Domaradzki był słuchaczem III semestru czterosemestralnych studiów podyplomowych w zakresie geografii na Uniwersytecie Warszawskim, wydział geografii i studiów regionalnych. Nauczyciel ukończył studia podyplomowe w dniu 1 czerwca 2012r. Dla celów płacowych był traktowany jak nauczyciel stażysta.
Tym samym nie ulega wątpliwości, iż w chwili zatrudnienia nauczyciel nie posiadał wymaganych kwalifikacji do nauczania geografii.
W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) dyrektor może za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie spełnia warunku posiadania kwalifikacji.
Podstawą prawną jest art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela, który nie posiada wymaganych kwalifikacji do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć powinien zawierać uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji, nazwę przedmiotu lub rodzaj prowadzonych zajęć, wymiar zatrudnienia oraz przewidywany okres zatrudnienia.
Zgoda jest wydawana na jeden rok szkolny. Do nauczycieli zatrudnionych na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy Karta Nauczyciela nie stosuje się rozdziału 3a ww. ustawy (awans zawodowy), a dla celów płacowych traktowani są jak nauczyciele stażyści.
Ze złożonych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej wyjaśnień wynika, iż nie wystąpiła o zgodę do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie nauczyciela geografii Stanisława Domaradzkiego bez wymaganych kwalifikacji.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż skargę Jerzego Sołtysiaka na działanie Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej w zakresie zatrudnienia Stanisława Domaradzkiego bez wymaganych kwalifikacji na stanowisku nauczyciela geografii nie uzyskawszy uprzednio zgody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty uznaje się za zasadną.
Natomiast w zakresie pozostałych zarzutów skarga jest bezzasadna.

Rada Gminy Widuchowa jednocześnie poucza skarżącego, iż w świetle art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpoznania może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 22-04-2013 10:51:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 22-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 22-04-2013 10:51:27