Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Nr XXI/190/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXI/190/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry.

Na podstawie przepisu z art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1377, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) w związku z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951; Dz. U. z 2013 r. poz. 21, Dz. U. z 2013 r. poz. 228) w związku z § 32 Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 24, poz. 32 z późn. zm.) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

* 1. W Statucie Związku Gmin Dolnej Odry wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Członkami Związku są następujące gminy:
1) Banie;
2) Barlinek;
3) Bielice;
4) Boleszkowice;
5) Cedynia;
6) Chojna;
7) Dolice;
8) Kozielice;
9) Krzęcin;
10) Lipiany;
11) Moryń;
12) Nowogródek Pomorski;
13) Pełczyce;
14) Przelewice;
15) Recz;
16) Stare Czarnowo;
17) Stargard Szczeciński gmina wiejska;
18) Trzcińsko-Zdrój;
19) Warnice;
20) Widuchowa.”;

2) § 7a ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„dokonywanie wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla mieszkańców, ustalanie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności, ustalenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych;”;

3) § 10 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„podjęcia przez radę gminy uchwały o wystąpieniu ze Związku a wypowiedzeniem członkostwa zgodnie z ust. 2;”;

4) w § 10 dodaje się ust. 2 o następującej treści:
„Członek może wystąpić ze Związku za wypowiedzeniem. Wypowiedzenia członek Związku może dokonać najpóźniej na sześć miesięcy przed końcem roku kalendarzowego ze skutkiem wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego, w którym zostało ono złożone.”;

5) w § 10 dodaje się ust. 2a o następującej treści:
„Gmina występująca zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ze Związku ma obowiązek opłacenia składki członkowskiej oraz opłaty członkowskiej z tytułu wypowiedzenia członkostwa w tej samej co składka wysokości w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić wystąpienie ze Związku.”;

6) § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Z chwilą ustania członkostwa gminy w Związku jej przedstawiciele w Związku tracą wszystkie funkcje w organach Związku z zastrzeżeniem § 19a ust. 1 pkt 4.”;

7) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.”;

8) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Zarząd Związku jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie w składzie od trzech do pięciu członków, w tym przewodniczącego, jednego lub dwóch wiceprzewodniczących i pozostałych członków Zarządu.”;

9) skr2eśla się § 18 ust 1;
10) skreśla się § 18 ust. 2;

11) dodaje się § 19a ust. 1 o następującej treści:
„Wygaśnięcie mandatu członka organu Związku pochodzącego z wyboru następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z funkcji,
2) odwołania przez Zgromadzenie,
3) utraty przez danego członka organu uprawnień do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu,
4) złożenia przez gminę oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa lub wygaśnięcia z innych przyczyn niż wypowiedzenie członkostwa gminy w Związku, której przedstawicielem jest członek organu Związku.”;

12) dodaje się § 19a ust. 2 o następującej treści:
„Utrata mandatu członka organu Związku pochodzącego z wyboru powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek organu pełnił w charakterze przedstawiciela Związku we wszystkich instytucjach i organizacjach.”;

13) dodaje się § 19a ust. 3, o następującej treści:
„Uzupełnienia składu organu Związku pochodzącego z wyboru po wygaśnięciu mandatu poprzedniego członka organu dokonuje się w ciągu sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu członka organu. Do chwili dokonania uzupełnienia składu organu może on działać w zmniejszonym na skutek wygaśnięcia mandatu członka składzie.”;

14) § 29 otrzymuje następujące brzmienie:
„Gmina, której członkostwo w Związku ustało nie przysługuje żądanie zwrotu wniesionych na rzecz Związku wpłat członkowskich oraz innych składników majątkowych.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/190/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 18 kwietnia 2013 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wynikającym z niej obowiązkiem zorganizowania przez gminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zaszła konieczność podjęcia współpracy międzygminnej celem prowadzenia wspólnej polityki komunalnej. Z uwagi na nagłe wystąpienia Gmin ze Związku i nie ponoszenie przez nie żadnych konsekwencji zachodzi konieczność doprecyzowania zapisów Statutu Związku Gmin Dolnej Odry poprzez wprowadzenie w nim zmian.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 22-04-2013 10:50:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 22-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 22-04-2013 10:50:13