Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt Uchwały Nr XX/184/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

-projekt-

UCHWAŁA Nr XX/184/2013
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z 2007r., Nr 147 poz. 1033, z 2009r Nr 18, poz. 97z 2010r.,Nr 47,poz.278, Nr 238 poz.1578 z 2012 r. poz. 951, poz.1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej:

1) za 1m3 wody pobranej z sieci wodociągowej - 3,55 zł netto;
2) za odprowadzenie 1m3 ścieków kanalizacją sanitarną - 5,19 zł netto.

§ 2. Taryfy określone w § 1 zostaną powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/116/2012 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr 184/2013
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 14 marca 2013 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Dyrektor Zakłady Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Wójt Gminy po sprawdzeniu taryf i weryfikacji kosztów proponuje przyjąć stawki zaproponowane we wniosku. Treść wniosku przedstawiono poniżej.

 

 

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA
W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA ROK 2013/2014

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Widuchowa na okres od dnia 01.04.2013r do dnia 31.03.2014r., w wysokości:
1. 3,55zł netto za 1m3 wody,
2. 5,19 zł netto za odprowadzenie 1 m3 ścieków kanalizacją sanitarną,
3. taryfy określone w pkt 1 i 2 zostaną powiększone o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Powyższe taryfy opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Ceny i stawki zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Widuchowa.

Załączniki:
1. Informacja o sposobie opracowania taryf.
2. Tabele informacyjne od Nr 1 do Nr 7.

Informacja o sposobie opracowania taryf.

Dyrekcja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przedstawia propozycję określenia zasad i metod opracowania opłat za usługi wodociągowe i kanalizacyjne na rok 2013/2014. Uwzględniając konieczność zapewnienia zwrotu ponoszonych uzasadnionych kosztów na działalności obejmująca dostawę wody wodociągowej oraz odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków, a także utrzymania jakości i dostępności usług wodociągowo-kanalizacyjnych, zgodnie z ustalonym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, proponuje przyjąć następujące kryteria do opracowania taryf:

1. ustalenie niezbędnych przychodów,
2. alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług,
3. różnicowanie cen i stawek opłat,
4. warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Kryteria ustalenie poziomu niezbędnych przychodów obejmują:
a. koszty eksploatacji i utrzymania,
b. opłaty za korzystanie ze środowiska,
c. opłaty za monitoring SUW
d. rezerwę na należności nieregularne,
e. podatek: od nieruchomości i dochodowy,
f. koszty wynikające z inwestycji modernizacyjno-rozwojowych i ochrony środowiska.

Rozdział 1. Ustalenie niezbędnych przychodów

Wydatki na eksploatacje i utrzymanie systemu, zawarte w niezbędnych przychodach zawierają takie pozycje jak:
- koszty osobowe z narzutami
- materiały
- energia elektryczna
- usługi obce lub wewnątrz zakładowe
- nakłady na remonty i odtworzenie
- koszty pośrednie - administracyjne

Koszty administracyjne ustala się w stosunku procentowym do kosztów bezpośrednich w danych działach usług prowadzonych przez zakład.

Opłaty za korzystanie ze środowiska zostaną przyjęte zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013

Opłaty za monitoring stacji uzdatniania wody
Obowiązek prowadzenia kontroli wewnętrznej na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r nr 61,poz.417z późniejszymi zm.)

Rezerwa na należności nieregularne
uwzględnia odpisy dokonywane na należności nieregularne ustalone na podstawie analizy historycznej z uwzględnieniem terminów i stopnia przeterminowania. Uwzględnia się zadłużenia odbiorców od 1 do 6 miesięcy i powyżej. Rezerwa dla produkcji wody na rok 2013 została przyjęta w wysokości 25.341 zł , dla oczyszczania ścieków w wysokości 3.014 zł .

Podatek od nieruchomości i dochodowy.
Nie uwzględnia się w kosztach podatku od nieruchomości, natomiast podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 19%. Dla produkcji wody wynosi 4.815 zł dla oczyszczania ścieków 573 zł

Koszty i wydatki związane z inwestycją modernizacyjno-rozwojową i ochrony środowiska.
Ponieważ zakład użytkuje niedpłatnie środki trwałe powierzone przez gminę w niezbędnych przychodach nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych oraz podatku dochodowego z tego tytułu. Inwestycje modernizacyjno-rozwojowe i ochrony środowiska w dalszym ciągu będą prowadzone przez gminę.

Rozdział 2. Alokacja kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług.

Celem alokacji kosztów w procesie ustalania opłat jest powiązanie wydatków z tymi grupami odbiorców, które korzystają w wyniku poniesienia danego wydatku lub powodują jego wystąpienie. Podział na dwie grupy odbiorców gospodarstwa domowe i przemysł w naszym przypadku jest nie uzasadniony ponieważ nie występują zróżnicowania w kosztach świadczenia usług. Ilość wody zużywana na cele produkcyjne jest bardzo znikoma i można przyjąć, że wodociągi produkują wodę tylko do celów spożywczych i socjalnych. Ścieki pochodzące z tych zakładów noszą cechy ścieków socjalnych.

Rozdział 3. Różnicowanie cen i stawek opłat.
Przy wyborze struktury taryf uwzględniono specyfikę struktur odbiorców, sytuację produkcyjną i dystrybucyjną zakładu, potrzeby w zakresie oszczędzania wody i warunków rozwoju ekonomicznego.

Rozdział 4. Warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

W zależności od przewidywanego sposobu rozliczeń przyjmuje się:
a. taryfy ryczałtowe - zawierające stałą cenę dla poszczególnych odbiorców usług ustaloną na podstawie arkusza kalkulacyjnego zawierającego przeciętne normy zużycia wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
b. taryfy ilościowe stosowane przy opomiarowanych systemach dostaw wody lub odprowadzania ścieków.

Podział kosztów pośrednich na poszczególne działy usług prowadzonych przez zakład dokonuje się w stosunku procentowym do planowanych kosztów w danych działach usług.

Koszty pośrednie obejmują koszty administracji oraz różnicę stanu funduszu na początku i na końcu okresu rozrachunkowego.

Przyjęto wskaźniki wzrostu stawek na rok 2013 proponowane przez Wójta Gminy Widuchowa t.j wskaźnik waloryzacji płac 1,5%, wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania zakładu w wysokości 5%, wskaźnik inflacji dla energii elektrycznej i paliw z uwzględnieniem wzrostu 1,5%

Rozdział 5. Ustalenie taryfy dla produkcji wody w wodociągach gminy Widuchowa.

Przyjmuje się, że zakład ma utrzymać w stanie technicznym stacje uzdatniania wody i sieć wodociągową na poziomie roku poprzedniego. Taryfy opłat obejmują opłaty tylko za pobór wody , nie uwzględnia się opłat abonamentowych. Wzrost taryfy opłat za pobór wody wynika w dużej mierze ze wzrostu wskaźników cenotwórczych: paliwa, energii elektrycznej, opłat za monitoring wody z ujęć oraz sieci wodociągowych, opłat środowiskowych, ubezpieczenia urządzeń, napraw urządzeń wodociągowych, wynagrodzeń.

Planuje się wykonanie projektów na „pozwolenia wodnoprawne - pobór wody i odprowadzenie ścieków ” dla SUW Krzywin, Bolkowice i Rynica. Koszt jednego projektu to około 3 tys. zł netto. Opłaty środowiskowe od połowy roku 2012 zostały zwiększone przez Urząd Marszałkowski o opłaty za wody popłuczne zaliczając je do ścieków przemysłowych. Dodatkowe koszty monitoringu ścieków i opłat planuje się na około 3 tys. zł. Całkowity koszt opłat środowiskowych przy produkcji wody zakłada się w wysokości 18 tys. zł. Opłaty za dozór techniczny planuje się w wysokości 9 tys. zł (montaż urządzeń w SUW Żelechowie). Koszty postępowania sądowego i odpisy aktualizujące przyjęto w wysokości 5 tys. zł .

Podstawowym kosztem wzrostu taryfy są opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w drogach powiatowych i wojewódzkich, które wzrosły w porównaniu do lat ubiegłych o kwotę 32 tys. zł i dotyczą modernizacji sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechowo oraz Kiełbice z przesyłem wody do miejscowości Kłodowo - Krzywin.

Taryfę opracowano na podstawie kosztów i dochodów za 11 miesięcy roku poprzedniego w przeliczeniu na 12 m-cy. Tak wyliczona taryfa za pobór wody za rok 2012 powinna wynosić 3,43 zł netto za 1 m3 wody ( opłata za 2012/2013 wynosiła 3,29 zł netto za 1 m3)

Do ustalenia rezerwy na należności nieregularne przyjęto zadłużenie od 1 do 6 miesięcy i powyżej na podstawie roku 2012 i wynosi około 25 tys zł ( koszty porównywalne do lat ubiegłych). Łącznie koszty w dziale produkcji wody planuje się w wysokości 579 tys zł . Przyjęto produkcję wody na poziomie roku ubiegłego t.j 163 tys m3.

Przy wskaźnikach wyżej założonych proponuję się przyjąć taryfę wody w wysokości 3,55 zł za 1m3 netto dla wszystkich odbiorców co stanowi wzrost taryfy o około 8 % w stosunku do roku ubiegłego. Stawka brutto za 1 m3 wody wynosić będzie 3,83zł

Rozdział 6. Ustalenie taryfy dla odprowadzenie ścieków kanalizacją sanitarna oraz oczyszczenie 1 m3 w oczyszczalni ścieków.

Koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków przyjęto na poziomie lat ubiegłych z uwzględnieniem wzrostu cen na towary i usługi oraz przyłączenie do oczyszczalni Widuchowa kanalizacji z miejscowości Krzywin. Monitoring oczyszczalni obejmuje badania ścieków surowych , oczyszczonych, osadu pościekowego i skratek. Przyłączenie miejscowości Krzywin do oczyszczalni ścieków spowoduje systematyczny wzrost kosztów za energię elektryczną nowo wybudowanych przepompowni oraz ich monitoring bezpośredni i bezprzewodowy prowadzony z oczyszczalni ścieków Widuchowa. Stan techniczny biobloku WS-400 oczyszczającego ścieki wymaga stałych remontów zamontowanych urządzeń metalowych m.in. wiąże się to z wymianą krat, pokryw na biobloku oraz elementów do odbioru skratek. Przyjęto rezerwę na należności nieregularne w wysokości 3 tys. zł., i podatek z tym związany w wysokości 573 zł. Wzrost kosztów w usługach pozostałych wiąże się z okresowymi badaniami ścieków surowych, oczyszczonych, osadu pościelowego i skratek oraz utylizacji osadu i skratek na składowiskach.

Zakłada się, że do końca roku 2013 zostanie wykonanych około 120 przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Krzywin. Przyłączenia instalacji wewnętrznych do sieci będą wykonywane systematycznie w ciągu roku i zakłada się wykonanie do maja 15 przyłączy, do lipca 40, do września 50, pozostałe do końca roku. Uzyskamy około 390 m3 ścieków miesięcznie, rocznie około 4.6 tys. m3. Przy niewielkim spadku ścieków dowożonych planuje się przyjąć około 53 tys. m3 ścieków. Koszty utylizacji nieczystości płynnych w oczyszczalni wzrosną 0 2%. Przy całkowitych kosztach oczyszczania ścieków w wysokości 276 tys. zł, przyjmuje się taryfę oczyszczenia 1 m3 w wysokości 5,19 zł netto -wzrost w stosunku do roku ubiegłego w wysokości 2,17 %.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 tabale woda.pdf (PDF, 4.29Mb) 2013-03-18 11:45:11 294 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 18-03-2013 11:45:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 18-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 18-03-2013 12:00:19