Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/161/2012 w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.


UCHWAŁA Nr XVII/161/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r.Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.Nr95, poz.613,Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584 ,Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016,Nr232, poz.1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz.U z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143,poz.1199, Nr 164, poz. 1365,Nr 179, poz.1484,z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008r.Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/87/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/161/2012
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 8 listopada 2012 r.

Zgodnie z ustawą Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory deklaracji i wzory informacji podatkowych obowiązujące na terenie gminy.
Dotychczasowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości składany przez osoby prawne wymagał zmiany w związku z zmianą ustawowego terminu składania deklaracji.
Art.6 ust.9 pkt 1ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymał brzmienie:
Osoby prawne ,jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjnej Agencji Własności8 Rolnej Skarbu państwa, a także jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
„składać w terminie do 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania . deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku”.
Wobec powyższego należało dokonać zmiany zapisów w deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u161-12.doc (DOC, 440.50Kb) 2012-11-28 10:25:21 493 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-11-2012 10:25:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-11-2012 10:30:11