Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVII/158/2012 w sprawie podatku od nieruchomości.


UCHWAŁA Nr XVII/158/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 roku

w sprawie podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620; Nr 225, poz.1461; Nr 226.poz.1475; z 2011r.Nr102,poz.584;Nr 112, poz.654,Nr 171,poz.1016, Nr 232, poz.1378), i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r, poz.749, poz.848) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na 2013 rok:
1) od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,78 zł,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,51 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,42 zł;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,71 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 20,25 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,44 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,05 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,50 zł;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust.3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składowania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy.

§ 3.1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów do poboru podatków od nieruchomości od osób fizycznych.
3.Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca , w którym podatek został pobrany.
4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów za pobór podatków od nieruchomości od osób fizycznych określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/84/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/158/2012
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 8 listopada 2012 r.

Na podstawie art.5 ust. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy zobowiązana jest do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Proponowane stawki określono w taki sposób aby nie przekraczały stawek górnych określonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy posiada także uprawnienie do wprowadzania innych niż określone w ustawie zwolnień przedmiotowych z podatku od nieruchomości na podstawie art.7 ust.3. Roczne skutki finansowe zastosowania ujętych w projekcie uchwały zwolnień przy zaproponowanych stawkach przedstawią się następująco:
- zwolnienie budynków ,budowli i zajętych pod nie gruntów służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, składania odpadów komunalnych oraz prowadzenia cmentarzy obniża kwotę dochodów budżetu gminy o kwotę 252.087zł.
Brak zwolnienia powodowałby konieczność ujmowania kwot podatku w kalkulacji cen jednostkowych dostarczania wody i odprowadzania ścieków lub konieczność dotowania przedmiotowego działalności zakładu budżetowego- ZGK;
Upoważnienie Rady Gminy do zarządzania poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa wynika z art. 6 ust 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.. Wzorem lat ubiegłych rada gminy wskazuje na inkasentów podatku od nieruchomości od osób fizycznych sołtysów wsi.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-11-2012 10:20:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-11-2012 10:29:20