Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog Ogłoszenia rok 2021 2021-01-12 14:54:17
katalog Ogłoszenia rok 2020 2020-01-22 11:44:38
dokument Ogłoszenie o wynikach wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: "2 Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020". 2018-12-14 08:50:15
dokument Ogłoszenie o naborze partnera przez OSP Krzywin w celu wspólnej realizacji projektu RPO WZ 2014-2020 2018-11-21 19:34:59
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 19 kwietnia 2018 r. o zmianie postanowienia w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-20 12:19:03
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Widuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 2018-04-13 08:47:59
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo - Jednostka A" 2018-01-29 13:19:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Widuchowa o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2017-10-06 09:23:56
dokument Zapytanie ofertowe na na opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa" 2017-08-18 16:08:59
dokument Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2017-05-30 11:03:47
dokument Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST ogłasza nabór beneficjentów do projektu pn.: "Poprawa stanu sprawności fizycznej poprzez organizację zajęć rehabilitacyjnych". 2016-06-03 09:43:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa 2015-12-30 10:00:30
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2015-11-27 10:15:49
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2015-11-17 11:53:20
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czarnówko" w gminie Widuchowa, 2015-10-12 08:50:49
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa odwołujące ogłoszone na dzień 8 maja 2015 r. godz. 12.00 rokowania na sprzedaż udziału 2497/10000 części w nieruchomości zabudowanej z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, oznaczonej jako działka 705/10 o powierzchni 0,2601 ha, położonej w obrębie Ognica wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym. 2015-04-24 07:39:50
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał: uchwały podatku od nieruchomości, uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych, uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 2013-11-06 09:02:24
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2013-10-24 10:14:58
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej obszar w granicach administracyjnych gminy. 2013-07-08 08:41:26
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2012-10-22 12:01:16
dokument Ogłoszenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej poprzez budowę kablowej linii elektroenergetycznej 0,4 kV - na terenie działek nr: 330, 362, 379, 384/1, 384/2 oraz zabudowę szafki kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego na terenie działki nr 379 przy granicy z działką nr 380/2, 2012-06-28 15:01:58
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. 2012-01-04 14:11:32
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały podatku od nieruchomości 2011-10-21 14:44:45
dokument KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIDUCHOWA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2011-08-03 14:01:45
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, obejmującej teren w miejscowości Lubicz. 2011-06-24 07:36:56
dokument Wójt Gminy Widuchowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej 2011-06-16 14:05:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo. 2011-06-03 14:51:41
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia, że w dniu 18.02.2011r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energią elektryczną budynków na działkach nr 216/2 i 216/5-12 w obrębie Widuchowa. 2011-02-22 13:57:21
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2011-02-09 08:43:19
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Lubicz, z przeznaczeniem terenów pod lokalizację farmy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania oraz prognozy oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 2011-02-09 08:41:47
dokument Ogłoszenie zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w celu zasilenia w energią elektryczną budynków na działkach nr 216/2 i 216/5-12 w obrębie Widuchowa. 2011-01-18 15:17:57
dokument Ogłoszenie w sprawie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie projektu uchwały podatku o nieruchomości. 2010-10-21 07:30:09
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo. 2010-06-08 07:44:51
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów 2010-04-14 14:20:53
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 2010-01-26 13:14:22
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły w drodze rokowań obejmującej działkę ewidencyjną nr 447/6 o pow. 0,0450 ha położoną w obr. Widuchowa 2. 2008-03-05 11:10:36
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze. 2007-11-07 09:12:49
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa informuję, że w dniu 23.10.2007r. o godz. 16.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Widuchowa odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu rewitalizacji dla wybranych obszarów w miejscowości Widuchowa. 2007-10-12 09:59:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa informujące o możliwości zapoznania sie z zakresem prac nad Programem rewitalizacji dla wybranych obszarów w miejscowości Widuchowa w części architektoniczno-urbanistycznej. 2007-10-12 09:59:27
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przyłączeniu do działki 467 działki nr 468, położonej w obrębie geodezyjnym w Widuchowa 2 w celu powiększenia terenu cmentarza gminnego. 2007-09-26 14:03:14
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o prowadzeniu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa . 2007-08-17 13:52:59
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o prowadzeniu prac nad aktualizacją Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Widuchowa. 2007-08-17 13:50:34
dokument Wójt Gminy Widuchowa ogłasza o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w drodze rokowań obejmujących działki ewidencyjne nr 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/8 i 32 położone w obr. Ognica. 2007-08-16 11:34:47
dokument Ogłoszenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zalesieniu gruntów rolnych na terenie działki nr 9, 56/2,14/2 położonych w obrębie geodezyjnym Krzywin. 2007-02-27 14:42:34
dokument Ogłoszenie Wójt Gminy Widuchowa zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na zalesieniu gruntów rolnych na terenie działki nr 85/4 o powierzchni 0,39 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Rynica. 2007-02-27 14:42:06
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego średniego napięcia do kopalni Ognica, gmina Widuchowa. 2007-01-24 10:30:22
dokument Wójt Gminy Widuchowa zawiadamia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza, ul.Reymonta i ul.Sienkiewicza - na terenie działek nr: 341, 343, 357, 364, 365 i 628, 1 położonych w obrębie geodezyjnym Widuchowa 2. 2006-09-26 12:52:39
dokument Wójt Gminy Widuchowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2006-06-22 13:32:19
dokument Wójt Gminy Widuchowa podaję do publicznej wiadomości wymagania, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2006-06-19 11:32:27
dokument Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: zmiana sposobu użytkowania budynku byłej mieszalni pasz na pomieszczenia do produkcji materiałów gipsowych w miejscowości Marwice na działce 100/1, obręb Marwice 2006-06-06 16:34:17
dokument Wójt Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.,,uzbrojenie działek budowlanych (nr 706/2 ? 2006-05-18 09:23:34
dokument Urząd Gminy Widuchowa podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił do rozpatrywania wniosku Szczecińskich Kopalni Surowców Mineralnych SA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed 2006-02-17 15:19:23
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Widuchowa o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej. 2006-01-11 11:26:41
dokument Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego 2005-11-09 14:47:01
dokument Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy: REFERENT w wymiarze pełnego etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej. 2005-10-21 12:04:39
dokument OGŁOSZENIE Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej o ogłoszeniu konkursu na stanowisko: głównego księgowego w Zespole Szkół w Widuchowej. 2005-08-31 13:52:39