Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

GNG.6220.1.2012 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Marwice, Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa".


Widuchowa, 2012-04-18

 

GNG:6220.1.2012

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina Krawczyka EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski, działającego w imieniu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa,

 

Orzekam

 

  1. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

  2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

  3. charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

UZASADNIENIE

 

Pan Marcin Krawczyk EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski, działający w imieniu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, zwrócił się z wnioskiem do tutejszego Urzędu Gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Marwice, Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 ze zmianami ), do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (dla których sporządzenie raportu jest fakultatywne), należą ,,sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w Obszarze Natura 2000.

Biorąc pod uwagę wyżej przywołane rozporządzenie, organ prowadzący postępowanie pismem znak: 6220.1.2012 z dnia 30. 01. 2012 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie o wydanie stosownej opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 13 marca 2012r. znak: WOOŚ-TŚ.4240.37.2.2012.G stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Marwice, Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Widuchowa”, a także Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie opinią z dnia 01 luty 2012r. pismem znak; PS-N-NZ/4011-5/28/12 również nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z przedłożonej karty informacyjnej wynika, że przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej w miejscowości Marwice, Dębogórza. Ścieki z wymienionych miejscowości odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widuchowa następnie systemem kanalizacyjnym odprowadzane będą na istniejącą oczyszczalnie ścieków w Widuchowej.

Po analizie zakresu i skali przedsięwzięcia oraz miejsca jego realizacji - można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji i eksploatacji nie powinno w sposób znaczący oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji .

 

Niniejsza decyzja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Podano do

publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Widuchowa.

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 

 

Załączniki:

  1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

  1. Pan Marcin Krawczyk EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. J.

ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Jagiellońska 32, 70-382 Szczecin

2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino

3. a/a

Załącznik do decyzji GNG:7624 /2/ 09

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

1. Lokalizacja i opis sytuacyjny

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m-ści Marwice, Dębogóra wraz z przesyłem ścieków do m-ści Widuchowa gmina Widuchowa, powiat Gryfiński, województwo zachodniopomorskie.

Inwestycja będzie obejmowała budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach Marwice oraz Dębogóra. Ścieki z wymienionych miejscowości odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej w m-ści Widuchowa następnie systemem kanalizacyjnym odprowadzane będą na istniejącą oczyszczalnię ścieków w Widuchowej.

 

2. Charakterystyka techniczna

Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna wykonana będzie z rur PVC, PP, KAMIONKA lub PE. Kolektory kanalizacyjne uzbrojone będą w studnie rewizyjne betonowe z uszczelką oraz studnie z polipropylenu i PE. Zastosowane materiały gwarantują wysoki stopień szczelności
i zabezpieczają przed infiltracją wody gruntowej i wód deszczowych do gruntu oraz spełniają wymogi dla średniego ruchu ulicznego.

Kanalizacja grawitacyjna - Technologia budowy kanału musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Budowę kanału należy prowadzić od najniższego punktu kolektora. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyżem celowniczym. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur.

Opuszczanie rur do wykopu - Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych.

Układanie rur - Rury należy układać od najniższego punktu tj. w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona według projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia.

Kanalizacja tłoczna - Rury układać na przygotowanym podłożu piaskowym gr. 10 cm
w temperaturze powietrza 0 - 30oC. Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociągi należy łączyć za pomocą połączeń zgrzewanych doczołowo. Połączenia z armaturą wykonywać za pomocą kształtek polietylenowych z kołnierzem stalowym nierdzewnym z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej. Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza się do nadzoru i kontroli dokładności wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiadać możliwość wydruku parametrów każdego zgrzewu. Montaż wszystkich rurociągów należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Jeśli rurociąg przebiega w sąsiedztwie istniejącego przewodu w odległości mniejszej od 30 cm, należy zabezpieczyć go rurą osłonową z PE. Po wykonaniu montażu oraz przed zasypaniem, należy wykonać próby szczelności rurociągu pomiędzy punktami węzłowymi zgodnie z dokumentacją projektową a po wykonaniu całej kanalizacji próbę szczelności wykonać na całości kanalizacji.

Zasyp wykopu - Zasypanie ułożonego kanału do wysokości strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanał). Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem ziemi i warstwami grubości 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami o dopasowanym do potrzeb, kształcie i ciężarze 2,5 - 3,5 kg. Do zasypu należy używać gruntów sypkich, mało spoistych nie zawierających kamieni oraz torfu i pozostałości materiałów budowlanych, wolnych od humusu i korzeni. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. Wyżej wymienione warunki należy zastosować przy zasypie studzienek. Kanały z rur PVC i PE należy obsypać piaskiem do wysokości bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury. Na całej długości sieci kanalizacyjnej występują nasypy niekontrolowane o mniejszej miąższości i często dużej zawartości humusu, oznaczone symbolem nN. Warstwę gruntu należy wymienić na piasek dowożony na plac budowy, przyjęto średnio warstwę 0,5m na długości kanalizacji. Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Przy zwalnianiu rozpór należy możliwie unikać wstrząsów w otaczającym gruncie. W miejscach zagrożonych wyjmuje się po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych można prowadzić rozbiórkę 3-4 wyprasek od razu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 19-04-2012 10:21:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sobczyńska 19-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-10-2013 08:59:18