Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XI/96/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2012.


UCHWAŁA Nr XI/96/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 16.959.423 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 14.669.302 zł,
2) dochody majątkowe - 2.290.121 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 18.938.201 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 15.124.569 zł,
2) wydatki majątkowe - 3.813.632 zł,

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1.978.778 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 1.523.511 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 455.267 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody - 2.731.550 zł,
2) rozchody - 752.772 zł,

§ 5. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 148.918 zł,
2) celową w wysokości - 121.082 zł,
z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Krzywin w kwocie - 4.163 zł,
b) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Żarczyn w kwocie - 2.514 zł,
c) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Polesiny w kwocie - 322 zł,
d) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Dębogóra w kwocie - 2.251 zł,
e) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Bolkowice w kwocie - 825 zł,
f) wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa, utrzymania porządku, kultury, sportu oraz drobnych prac remontowych mienia gminnego na terenie wsi Rynica w kwocie - 1.257 zł,
g) wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 39.750 zł.
h) wydatki określone w art. 191 ust 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 20.000 zł.
i) wydatki związane ze zwrotem dotacji w celu dostosowania do zapisów art. 128 ust 2 ustawy o finansach publicznych 50.000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2) zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6) w wysokości - 109.088,13 zł
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 109.088,13 zł
2) w ramach pozostałych wydatków - 0 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 71.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:
1) przychody - 2.365.000 zł,
2) koszty - 2.350.000 zł,.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:
1) dochody - 0 zł,
2) wydatki - 0 zł

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.523.511 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 752.772 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości w nim określonej.

§ 13. Ustala się dotacje:
l) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości - 186.000 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 50.000 zł,
c. celowe na pomoc innym jst (Załącznik Nr 11) w kwocie - 30.000 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w wysokości 86.400 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydat­ków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Ustala się możliwość udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz dla innych podmiotów i osób fizycznych wykonujących zadania związane z realizacją zadań gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 budzet_gminy.xlsx (XLSX, 170.47Kb) 2011-12-13 08:08:18 376 razy
2 objasnienia_do_projektu_budzetu_2012.docx (DOCX, 49.82Kb) 2011-12-13 08:08:18 342 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 13-12-2011 08:08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 13-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 13-12-2011 08:11:22