Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/69/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.


 

UCHWAŁA Nr IX/69/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; zm. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; zm. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; zm. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; zm. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; zm. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; zm. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; zm. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; zm. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; zm. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; zm. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; zm. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, zm. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 199 poz.1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, zm. z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, zm. z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153, poz. 901), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z Uchwałą nr XXII/239/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo, zmienia się „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa”, przyjęte Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienione Uchwałą Nr V/48/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r., Uchwałą Nr XXVIII/249/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 października 2005 r., Uchwałą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16. września 2008 r., Uchwałą Nr XXXI/320/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. oraz uchwałą XXXI/321/2010 z 29 kwietna 2010 r.

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) Załącznik Nr 1 - tekst jednolity „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa;
2) Załącznik Nr 2 - mapa w skali 1:20.000 - „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”;
3) Załącznik Nr 2a - mapa w skali 1:5 000 - „Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego miejscowości gminnej Widuchowa”;
4) Załącznik Nr 3 - mapa w skali 1:20 000 - „Układ drogowy i infrastruktura techniczna”;
5) Załącznik Nr 4 - mapa w skali 1:20.000 - „Waloryzacja środowiska abiotycznego, biotycznego i kulturowego dla kierunków zagospodarowania przestrzennego”;
6) Załącznik Nr 5 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr IX/69/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 13 września 2011 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Widuchowa podjęła w dniu 29 kwietnia 2009 r. uchwałę Nr XXII/239/2009 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w obrębie geodezyjnym Kłodowo celem określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego we wskazanym obszarze.
Przedstawiona do uchwalenia zmiana studium, w myśl art. 27 w/w ustawy, ma na celu uaktualnienie lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dotyczących kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, rozwoju w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ,,Vogel”. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Vogel” wystąpiło z wnioskiem o wyznaczenie w „studium” terenów pod hipiczny zespół rekreacyjny w skład którego wchodzą: stajnia z krytą ujeżdżalnią i parkurem i częścią hotelową, zespoły domów rekreacji indywidualnej oraz usług handlu i gastronomii, a także tereny zieleni naturalnej, w obrębie geodezyjnym Kłodowo.

Przedkładany do uchwalenia projekt zmiany Studium uzyskał wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu oraz w trakcie publicznej dyskusji nad jego rozwiązaniami do wzmiankowanego projektu nie wniesiono żadnych uwag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal._do_u69-11.rar (RAR, 173.59Mb) 2011-09-15 12:26:01 423 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:26:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-09-2011 14:37:21