Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały nr IX/72/2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych.


-projekt-

UCHWAŁA Nr IX/72/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679); art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 z 2003 Nr 217, poz. 2124 z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, Nr 157, poz. 1241, Nr 131, poz. 1075), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1.Gmina Widuchowa wyemituje 3.557 (słownie: Trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 3.557.000 zł (słownie: Trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
2.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3.Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4.Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5.Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest uzyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych serii L10, M10, N10 wyemitowanych na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i do dnia wykupu tych obligacji nierozliczonych.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria L11 o wartości 550.000 zł;
2) seria M11 o wartości 340.000 zł;
3) seria N11 o wartości 340.000 zł;
4) seria O11 o wartości 617.000 zł.
5) seria P11 o wartości 1.057.000 zł.
6) seria R11 o wartości 351.000 zł.
7) seria S11 o wartości 108.000 zł.
8) seria T11 o wartości 194.000 zł.
2. Emisja obligacji nastąpi w 2011 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie 2 lat od daty emisji obligacji.
2.Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3.Dopuszcza się nabycie przez Gminę Widuchowa (emitenta) obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Widuchowa do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
3) dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacja obligacji oraz zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/72/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 13 września 2011 r.

Zgodnie z art.89 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych wynika że wydatki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej mogą znaleźć pokrycie w emisji papierów wartościowych. Termin wykupu obligacji obejmuje 2 lata ze względu na to ze jak pokazuje praktyka terminy rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków UE często przekraczają okres jednego roku.. Wielkość emisji obligacji została wyliczona w oparciu o podpisane i realizowane umowy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie projektów ze środków europejskich lub w oparciu o projekty o dużym prawdopodobieństwie realizacji w roku 2011 Ujęte wielkości emisji obligacji dotyczą projektów: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa (550.000 zł z tytułu rolowania obligacji serii L10 oraz 617.000 zł jako wyprzedzające finansowanie wydatków roku 2011); Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej (1.057.000 zł); Wzrost znaczenia kultury na wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żelechowie (340.000 zł z tytułu rolowania obligacji serii M10); Remont świetlic wiejskich w miejscowościach : Pacholęta Ognica Żarczyn (340.000 zł z tytułu rolowania obligacji serii N10 zł); Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (351.000 zł); Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich we wsiach Pacholęta, Żelechowo Kłodowo Rynica Czarnówko, Bolkowice, i Żarczyn w Gminie Widuchowa (108.000 zł); Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic (194.000 zł). Przy wyliczaniu wielkości emisji uwzględniono otrzymane zaliczki środków europejskich na realizacje projektów. Do emisji obligacji wynikających z niniejszej uchwały nie stosuje się ograniczeń dotyczących długu ( wskaźnik 60 % i 15 %). Niniejszy projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych przedstawia warunki emisji obligacji ze wskazaniem ilości serii emisji, termin emisji a także oprocentowanie i warunki wykupu obligacji. Powyższe warunki będą wykorzystane w negocjacjach z bankami, w celu wybrania najlepszego agenta emisji obligacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:15:44