Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały nr IX/71/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011.


- projekt-

UCHWAŁA Nr IX/71/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 13 września 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 3.750.371
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6207 - 1.166.492 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6207 - 1.075.649 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 6207 - 375.600 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 2007 - 340.000 zł

- w dziale 921, rozdział 92109, § 6207 - 642.630 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6300 - 150.000 zł

§ 2. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 215.231
w tym:
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0470 - 10.000 zł
- w dziale 700, rozdział 70005, § 0970 - 1.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 0970 - 3.500 zł
- w dziale 756, rozdział 75616, § 0340 - 30.000 zł
- w dziale 758, rozdział 75814, § 2030 - 1.231 zł
- w dziale 921, rozdział 92116, § 0970 - 1.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 0970 - 15.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92605, § 0970 - 3.500 zł
- w dziale 926, rozdział 92695, § 6260 - 150.000 zł

§ 3. Zmniejsza się wydatki własne budżetu Gminy, o kwotę - 194.075
w tym:
- w dziale 700, rozdział 70005 § 4210 - 3.000 zł
- w dziale 700, rozdział 70005 § 4300 - 10.000 zł
- w dziale 700, rozdział 70005 § 4430 - 10.000 zł
- w dziale 710, rozdział 71004 § 4300 - 46.839 zł
- w dziale 900, rozdział 90001 § 6057 - 11.498 zł
- w dziale 900, rozdział 90002 § 6050 - 11.700 zł
- w dziale 900, rozdział 90002 § 6057 - 24.638 zł

- w dziale 900, rozdział 90002 § 6059 - 8.212 zł
- w dziale 900, rozdział 90001 § 6050 - 63.960 zł
- w dziale 921, rozdział 92109 § 6057 - 4.228 zł

§ 4. Zwiększa się wydatki własne budżetu Gminy, o kwotę - 215.935
w tym:

- w dziale 010, rozdział 01010, § 6057 - 52 zł
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6059 -33 zł
- w dziale 700, rozdział 70005, § 6060 - 2.122 zł
- w dziale 750, rozdział 75022, § 3030 - 20.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4480 - 109.375 zł
- w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 - 64.000 zł
- w dziale 801, rozdział 80103 § 4270 - 17.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001 § 6059 - 1.113 zł
- w dziale 921, rozdział 92109 § 6059 - 2.240 zł

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.027.378 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 5.888.000 zł,
2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.139.378 zł

§ 6. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/71/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 13 września 2011 r.

Uchwała:
- wycofuje z budżetu dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE dotyczących projektów: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa (1.166.492 zł); Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej (1.075.649 zł); Zakup śmieciarki dla Gminy Widuchowa jako element kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (375.600 zł); Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Pacholęta Ognica Żarczyn (340.000 zł); Wzrost znaczenia kultury na wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żelechowie (340.000 zł); Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich we wsiach Pacholęta, Żelechowo Kłodowo Rynica Czarnówko, Bolkowice, i Żarczyn w Gminie Widuchowa (108.321 zł); Ogrodzenie świetlic wiejskich i placu zabaw w miejscowościach: Lubicz Ognica, Marwice i Dębogóra a także zakup wyposażenia dla tych świetlic (194.309 zł); Wydatki na realizacje powyższych projektów znajdą finansowanie w przychodach z tytułu emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych ze środków UE.

- przenosi kwotę dochodów 150.000 zł z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie budowy hali sportowej w Krzywinie do rozdziału i paragrafu wskazanego przez dawce środków;

- zwiększa dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie, i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10.000 zł; z tytułu różnych dochodów w rozdziale 70005 i 75023 o kwotę łączną 3500 zł; z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 30.000 zł; z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach wniosków z funduszu sołeckiego o kwotę 1231 zł; z tytułu zwrotu wydatków przy pracach w ramach gwarancji ubezpieczeniowej na obiekcie „ORLIK 2012” w Krzywinie o kwotę 15.000 zł; z tytułu różnych dochodów w rozdziale 92605 3.500 zł.

- zmniejsza się wydatki w ramach gospodarki nieruchomościami o kwotę łączną 23000 zł;

- zmniejsza się wydatki na aktualizacje studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego Gminy Widuchowa o kwotę 46.839 zł, wydatki na rekultywacje składowiska w Dębogórze o kwotę 11.700 zł oraz wydatki na przygotowanie projektu pod inwestycje Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marwice i Dębogóra z przesyłem ścieków w Widuchowej o kwotę 63.960 zł;

- zwiększa wydatki na nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa o kwotę 2.122 zł, wypłatę diet radnym 20.000 zł, podatek od nieruchomości od gruntów gminnych 109.375 zł, na obsługę długu (odsetki od wyemitowanych obligacji) 64.000 zł; naprawę spalonego dachu oddziału przedszkolnego w Krzywinie 17.000 zł.

Paragrafy wydatków oznaczone czwartą cyfra 7 i 9 wymienione w § 3 i 4 uchwały dotyczą zmian porządkujących finansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków UE. Zmiany dostosowują limity wydatków do kwot wynikających ze złożonych wniosków o płatność lub tez zaktualizowanych harmonogramów płatności projektów.

Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 3557000 zł tj równowartość emisji obligacji na wyprzedzające finansowanie projektów współfinansowanych ze środków UE. Zwiększona emisja obligacji zapisana jest po stronie przychodów w załączniku Nr 1 do uchwały w § 931,

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal._do_u71-11.doc (DOC, 59.50Kb) 2011-09-15 12:14:53 223 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 15-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 15-09-2011 12:14:53