Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/41/2011 w sprawie emisji obligacji komunalnych.


UCHWAŁA Nr VI/41/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 25 marca 2011 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 z 2003 Nr 217, poz. 2124 z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, z 2008 r. Nr 231, poz. 1547, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1.Gmina Widuchowa wyemituje 5.230 (słownie: pięć tysięcy dwieście trzydzieści) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę 5.230.000 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
2.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3.Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4.Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5.Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Celem emisji obligacji jest uzyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych przy projektach współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych pożyczek i kredytów

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A11 o wartości 90.000 zł;
2) seria B11 o wartości 100.000 zł;
3) seria C11 o wartości 400.000 zł;
4) seria D11 o wartości 600.000 zł;
5) seria E11 o wartości 700.000 zł;
6) seria F11 o wartości 500.000 zł.
7) seria G11 o wartości 600.000 zł;
8) seria H11 o wartości 530.000 zł;
9) seria I11 o wartości 600.000 zł;
10) seria J11 o wartości 510.000 zł;
11) seria K11 o wartości 600.000 zł;
2. Emisja obligacji nastąpi w 2011 r.
3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

§ 4.1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
1) 3 lat od daty emisji obligacji serii A11;
2) 4 lat od daty emisji obligacji serii B11;
3) 5 lat od daty emisji obligacji serii C11;
4) 8 lat od daty emisji obligacji serii D11;
5) 9 lat od daty emisji obligacji serii E11;
6) 10 lat od daty emisji obligacji serii F11 i G11;
7) 11 lat od daty emisji obligacji serii H11 i I11;
8) 12 lat od daty emisji obligacji serii J11 i K11;
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę Widuchowa (emitenta) obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5.1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Widuchowa do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
3) dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacja obligacji oraz zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach tj. z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;
4) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/41/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 25 marca 2011 r.

Z art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wynika że wydatki na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych mogą znaleźć źródło finansowania w emisji papierów wartościowych. Termin wykupu obligacji rozłożony jest na lata 2014-2023. Wielkość emisji obligacji została wyliczona w oparciu o budżet roku 2011 oraz wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Niniejszy projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych przedstawia warunki emisji obligacji ze wskazaniem ilości serii emisji, termin emisji a także oprocentowanie i warunki wykupu obligacji. Powyższe warunki będą wykorzystane w negocjacjach z bankami, celu wybrania najlepszego agenta emisji obligacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 28-03-2011 11:04:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 28-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 28-03-2011 11:04:06