Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/36/2011 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011.


UCHWAŁA Nr V/36/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 250.000
w tym:
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6300 - 250.000 zł

§ 2. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 2.657.750
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6207 - 550.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6207 - 1.427.750 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 2007 - 340.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6207 - 340.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki własne budżetu Gminy, o kwotę - 5.852.142
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6050 - 390.000 zł
- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270 - 19.938 zł
- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 - 271.342 zł
- w dziale 600, rozdział 60017, § 4270 - 16.970 zł
- w dziale 600, rozdział 60017, § 6050 - 128.100 zł
- w dziale 710, rozdział 71035, § 6050 - 10.000 zł
- w dziale 750, rozdział 75095, § 4300 - 24.400 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6207 - 1.783.392 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6507 - 1.938.750 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6509 - 646.250 zł
- w dziale 900, rozdział 90015, § 6060 - 10.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 - 593.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92605, § 6050 - 20.000 zł

§ 4. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.465.392 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie -4.630.000 zł,
2) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 835.392 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/36/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała:
- dostosowuje dochody pozyskiwane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kwot wynikających z podpisanej umowy na dofinansowanie wykonania inwestycji budowy hali w Krzywinie (150 tys. zł w roku 2011 i 633 tys. zł w roku 2012)
- zwiększa dochody pochodzące z budżetu UE jako dofinansowanie projektu budowy kanalizacji w Krzywinie o kwotę 1.427.750 zł
- zwiększa limit wydatków o kwotę robót dodatkowych (390.000 zł) na zadaniu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa”
- zwiększa wydatki na remonty dróg gminnych o kwotę 19.938 tys. zł;
- zwiększa wydatki na Przebudowę drogi Żelechowo Kiełbice o kwotę 191.342 zł;
- ustala limit wydatków na modernizacje drogi w Ognicy - kwota 100.000 zł;
- ustala limit wydatków na Modernizacje drogi wewnętrznej w Dębogórze przy blokach 63.440 zł oraz modernizacje drogi w Bolkowicach 64.660 zł
- ustala limit wydatków na naprawę drogi Żelechowo-Strzelczyn 16.970 zł;
- ustala limit wydatków na sporządzenie Planów Odnowy Miejscowości 24.400 zł;
- ustala limity wydatków na roboty budowlane przy inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej w części w jakiej nie została wykonana i wyfakturowana w roku ubiegłym (przeniesienie limitów wydatków z roku 2010). W uchwale zaplanowano również ewentualny wydatek na zwrot uzyskanej zaliczki ze środków UE na wydatki związane z ww. projektem (1.783.392 zł) w przypadku gdy wykonawca nadal będzie wstrzymywał odbiór i fakturowanie robót. Zgodnie z zasadami uzyskaną zaliczkę rozlicza się w terminie 3 miesięcy od jej uzyskania.
- ustala limit wydatków na zadaniu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Widuchowej na kwotę 500 tys. zł (w części w jakiej boiska nie wyfakturowano i wykonano w roku 2010).
- zwiększa limit wydatków na zadanie Budowa hali sportowej w Krzywinie - etap II wykonawstwo o kwotę 93.000 zł;
- ustala limit wydatków na modernizację boiska sportowego w Żarczynie 20.000 zł
- przenosi 50.000 zł z inwestycji Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Sienkiewicza. Mickiewicza. Reymonta w Widuchowej na zadanie przygotowania dokumentacji kanalizacji deszczowej w Lubiczu 30.000 zł, zakup i montaż dodatkowych lamp oświetleniowych 10.000 zł, modernizacje ogrodzenia cmentarnego w Widuchowej 10.000 zł.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) planowane do realizacji w roku 2011 i wykazane w budżecie na rok 2011, które nie zostały ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej prezentuje poniższe zestawienie :

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wpf_gminny.xlsx (XLSX, 29.41Kb) 2011-03-02 14:38:36 231 razy
2 zal._nr_1.docx (DOCX, 15.72Kb) 2011-03-02 14:38:36 235 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 02-03-2011 14:38:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 02-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 02-03-2011 14:38:36