Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr IV/17/2011 w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr IV/17/2011
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 21 stycznia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675 ) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Widuchowa stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/44/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Widuchowa (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz.673, Nr 93, poz.1536, z 2004 r. Nr 33, poz.615, z 2009 r. Nr 63, poz.1693) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 33 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Projekt uchwały przed przedłożeniem pod obrady Rady wymaga opinii właściwej Komisji Rady.”;
2) § 50 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Komisji wybiera Rada zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku odrzucenia przez Radę zgłoszonej przez dany klub kandydatury, klub ten na najbliższej sesji winien wskazać inną kandydaturę.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IV/17/2011
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 21 stycznia 2011 r.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. W związku z powyższym przedkłada się Radzie projekt zmiany Statutu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 24-01-2011 15:00:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 24-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 24-01-2011 15:02:22