Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/368/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/368/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 148, Nr 106, poz. 675) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chojna umowy zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa, oznaczonych jako działki o numerach 312 o pow. 0,5300 ha i 318 o pow. 7,1562 ha położonych w obrębie Widuchowa 1, gmina Widuchowa, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr 25631, na nieruchomości oznaczone według ewidencji gruntów jako działki nr 36/10 o pow. 0,2355 ha, 37/6 o pow. 3,6284 ha, stanowiące własność Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Chojnie, położone w obrębie Krzywin, gmina Widuchowa, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00053459/4.
2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki, które nabędzie w wyniku powyższej zamiany Gmina Widuchowa przeznaczone są pod tereny usług, sportu i rekreacji.
3. Szczegółowe położenie i oznaczenie nieruchomości, o których mowa w ust.1 przedstawione zostało na załącznikach Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/368/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r .

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych jako działki nr 312 o pow. 0,5300 ha i 318 o pow. 7,1562 ha, położonych w obrębie Widuchowa 1, gmina Widuchowa dla, których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 25631. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów i budynków na działce nr 312 znajduje się użytek gruntowy Ls (las). Działka nr 318 jest częściowo zalesiona i zadrzewiona. Dla części terenu w działce nr 318 sklasyfikowanej jako rola (RVI ,RZVI) w dniu 28.09.2009 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na zalesieniu gruntów rolnych.
Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem zamiany między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa uchwalonego w dniu 25 marca 2009 r. działki nr 36/10 o pow. 0,2355 ha , 37/6

o pow. 3,6284 ha , stanowiące własność Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Chojnie , położone w obrębie Krzywin przeznaczone są pod teren usług sportu i rekreacji.

Stosownie do postanowień art 38 e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 45 , poz.435 z późn. zm. ) lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości. Zamiana dokonywana przez nadleśniczego wymaga zgody dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych .

Gmina Widuchowa wspólnie z Nadleśnictwem Chojna od kilku lat czyni starania w kierunku zamiany przedmiotowych nieruchomości.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zarządzeniem Nr 23 z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie przepisów art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach wprowadził zasady dokonywania przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe transakcji zamian.

Zgodnie z § 2 wyżej cytowanego zarządzenia lasy, grunty i inne nieruchomości nabywane w drodze zamiany przez jednostki organizacyjne PGL LP powinny między innymi przylegać do większych kompleksów leśnych w sposób niekomplikujący przebiegu granic i być przeznaczone na cele gospodarki leśnej .

Lasy , grunty i inne nieruchomości zbywane w drodze zamiany przez jednostki organizacyjne PGL LP powinny być przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego . Transakcja zamiany powinna być ekwiwalentno wartościowo . Dopuszczalne są wyłącznie transakcje zamiany, w których spełnienie ekwiwalentności nie wymaga dopłaty ze strony Lasów Państwowych . Jeśli oferowane na rzecz Lasów Państwowych nieruchomości zamienne nie spełniają warunku ekwiwalentności , a ze względu na cele publiczne przeprowadzenie transakcji jest zasadne, zgoda na transakcję zamiany może być wydana , jeżeli kwota ewentualnej dopłaty nie przekroczy 10 % wartości nieruchomości zbywanej zamiennie przez Lasy Państwowe.

Ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego łączna wartość nieruchomości nr 312 i 318 położonej w obrębie Widuchowa 1 ustalona została na kwotę 304.820zł, a wartość nieruchomości nr 36/10 i 37/6 położonej w obrębie Krzywin określona została na kwotę 305.050 zł.

Nadleśnictwo Chojna w dniu 10.09.2010 r. wystąpiło do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości.

W związku z tym iż transakcja zamiany nieruchomości uzasadniona jest interesem stron , dlatego też zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal._2_do_u368.jpg (JPG, 71.21Kb) 2010-11-21 23:09:00 262 razy
2 zal._1_do_u368.jpg (JPG, 66.34Kb) 2010-11-21 23:09:00 255 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:09:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:09:00