Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/365/2010 w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/365/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia Programu współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 676) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Program współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami
pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 1.1. Program współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego (zwany dalej programem) określa kierunki działań Gminy Widuchowa w sferze realizacji zadań publicznych, wykonywanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy. W programie wyznacza się główne cele w dziedzinie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa się podmioty tejże współpracy oraz jej przedmiot, wskazuje się formy tej współpracy oraz główne kierunki w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego.
2.Główne założenia programu to wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwijanie współpracy Gminy z sektorem pozarządowym w szczególności dla podnoszenia efektywności podejmowanych działań oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy. Założenia te realizowane będą w oparciu o konstytucyjną zasadę pomocniczości, z położeniem szczególnego nacisku na partnerstwo stron, ich suwerenność, efektywność podejmowanych działań, uczciwą konkurencję i jawność.

§ 2. Program dotyczy:
1) organizacji pozarządowych;
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Ilekroć w programie jest mowa o :
1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
2) „Organizacji” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
3) „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Widuchowa;
4) „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

§ 4. Głównym celem współpracy jest kształtowanie partnerstwa pomiędzy Gminą a działającymi na rzecz jej mieszkańców Organizacjami. Współpraca władz lokalnych z sektorem pozarządowym ma służyć w szczególności:
1) umacnianiu inicjatyw organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnej;
2) tworzeniu warunków dla aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
3) zwiększaniu udziału mieszkańców w kształtowaniu polityki społecznej Gminy;
4) budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
5) umacnianiu poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;
6) zwiększeniu udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
7) uzupełnianiu działania Gminy w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe i wpływaniu na poprawę życia ludności poprzez pełniejsze zaspokajanie jej potrzeb;
8) integrowaniu Organizacji działających w celu realizacji zadań pożytku publicznego.

§ 5. Celami szczegółowymi programu współpracy samorządu z organizacjami samorządowymi są w szczególności:
1) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców;
2) integracja podmiotów realizujących zadania;
3) prezentacja dorobku sektora i promowanie jego osiągnięć;
4) wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

§ 6. Współpraca Gminy z Organizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości (Gmina uznaje prawa Organizacji do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, deklaruje współpracę z Organizacjami oraz wspieranie ich działalności zgodnie z przepisami ustawy);
2) suwerenności stron (Gmina respektuje odrębność organizacyjną i suwerenność Organizacji w realizacji ich zadań);
3) partnerstwa (Organizacje mają prawo uczestnictwa w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązania oraz realizacji zadań);
4) efektywności (Gmina wybiera najefektywniejszy sposób wykorzystania środków publicznych przy zlecaniu realizacji zadań Organizacjom);
5) uczciwej konkurencji (wybór podmiotu do realizacji zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego odbywa się na zasadach określonych w ustawie - w trybie konkursu ofert - w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji);
6) jawności (Gmina informuje Organizacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na zadania publiczne, przy realizacji których możliwa jest współpraca z Organizacjami).

§ 7. Program współpracy dotyczy Organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy lub na rzecz mieszkańców Gminy (niezależnie od miejsca siedziby podmiotu).

§ 8. Program współpracy realizowany będzie poprzez:
1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków;
2) zlecenie realizacji zadań publicznych;
3) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł;
4) udział podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych samorządu.

§ 9. Przedmiotem współpracy Gminy z Organizacjami jest realizacja zadań Gminy, określonych przepisami prawa, mieszczących się w katalogu zadań należących do sfery zadań publicznych - wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 10. Współpraca Gminy z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
1) zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może odbywać się poprzez:
a) powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie działalności Organizacji przy realizacji celów publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) organizowanie spotkań z przedstawicielami Organizacji (o charakterze informacyjno - dyskusyjnym),
b) prowadzenie współpracy z Organizacjami poprzez bieżący kontakt z pracownikiem zajmującym samodzielne stanowisko do spraw funduszy pomocowych i promocji w Urzędzie Gminy (wzajemne informowanie o podejmowaniu istotnych działań).

§ 11. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych przez Gminę Organizacjom będzie następowało w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.
2. Ogłaszając konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, Wójt zamieści informację o nim w:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa: www.widuchowa.com.pl;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej;
3) w Urzędzie Gminy Widuchowa na tablicy ogłoszeń.
3. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządza się pisemną umowę na realizację zadania publicznego.

§ 12. Obszary współpracy Gminy z Organizacjami w 2011 roku:
1) ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
a) propagowanie zdrowego stylu życia,
b) badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy,
c) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym formom uzależnień,
d) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
e) wspieranie inicjatyw mających na celu umożliwienie ludziom starszym aktywne uczestnictwo w różnych sferach życia ( społecznym, kulturalnym, itp.);
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:
a) współzawodnictwo sportowe w zakresie różnych dyscyplin, m.in. piłki nożnej, piłki siatkowej, biegów przełajowych,
b) wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
d) wspieranie działalności klubów sportowych;
3) ochrona środowiska, w tym:
a) wspieranie działań w zakresie edukacji ekologicznej,
b) wspieranie akcji „Sprzątanie Świata”;
4) integracja europejska, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym w szczególności:
a) wspieranie współpracy międzynarodowej,
b) wymiana młodzieży,
c) wspieranie wspólnych działań, imprez, zawodów sportowych.

§ 13. Program obowiązuje od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku.
§ 14. Zasady i tryb przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym określają przepisy prawa.

§ 15. Na realizację Programu Współpracy w roku 2011 przeznaczona zostanie kwota nie mniejsza niż 85000,00 zł.

§ 16.1. Monitoring programu współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące Programu mogą być zgłaszane na bieżąco, za pośrednictwem stanowiska ds. funduszy pomocowych i promocji, które następnie przedstawia je Wójtowi Gminy Widuchowa.
2. Wymienione w pkt. 1 stanowiska, mogą z inicjatywy własnej pozyskać informacje od podmiotów Programu oraz Referatów i jednostek organizacyjnych Gminy na temat jego realizacji.
3. Samodzielne stanowiska oraz jednostki organizacyjne Gminy współpracujące z podmiotami Programu w zakresie swoich własności, monitorują realizację Programu i odpowiadają za przeprowadzenie kontroli realizacji zadań zleconych oraz przedkładają roczne sprawozdanie wraz z propozycjami zadań na kolejny rok do osoby zajmującej samodzielne stanowisko ds. oświaty, kultury i sportu.
4. Miernikami efektywności Programu są:
a) liczba podmiotów Programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych w 2011r.,
b) wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu,
c) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu.
5. Samodzielne stanowisko ds. funduszy pomocowych i promocji opracuje sprawozdanie z realizacji programu, które Wójt Gminy Widuchowa przedłoży Radzie Gminy Widuchowa w terminie do 30 kwietnia 2012 r.

§ 17. Program Współpracy tworzony jest w kilku etapach:
a) przygotowanie projektu Programu,
b) skierowanie projektu do organu zatwierdzającego i kierującego go do konsultacji społecznych,
c) konsultacje społeczne odbywają się w oparciu o uchwałę Rady Gminy, podjętą na podstawie art. 5 ust. 5 Ustawy,
d) po naniesieniu poprawek Program zostaje skierowany pod obrady Rady Gminy, która podejmuje stosowaną uchwałę.

§ 18. 1. W celu oceny ofert Wójt Gminy Widuchowa powołuje Komisję Konkursową lub Komisje Konkursowe.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego (z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie). Dopuszcza się również udział - z głosem doradczym - ekspertów, czyli osoby posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinie, w której ogłoszony został konkurs.
3. Komisja konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowym przedkłada Wójtowi Gminy Widuchowa. Decyzję o udzieleniu zlecenia zadania oraz dofinansowaniu podejmuje Wójt. Od decyzji Wójta nie przysługuje odwołanie.

§ 19. Niniejszy program wyznacza, główne zadania i kierunki współpracy z Organizacjami, jednak nie wyklucza on możliwości podejmowania zadań innych, niż w nim wymienione, których potrzeba realizacji wyniknie w trakcie roku.

§ 20. Rada Gminy uchwalając budżet gminy zapewni środki na realizację Programu, w szczególności na zadania gminy realizowane przez Organizacje.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/365/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2011 r. Gminy Widuchowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jest realizacją ustawowego wymogu uchwalenia rocznego programu współpracy. Realizacja programu przyczyni się do większej aktywności obywateli na rzecz społeczności lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:07:23