Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/364/2010 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widuchowej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/364/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Widuchowej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art.9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180.poz.1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy Widuchowa w drodze zarządzenia.
2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych:
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej;
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Widuchowej;
3) Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie;
4) placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Widuchowa;
5) placówek ochrony zdrowia funkcjonujących na terenie Gminy Widuchowa;
6) organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Widuchowa, w szczególności na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. W skład Zespołu wchodzą także kuratorzy sądowi przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie.
4. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Gryfinie.
5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Widuchowa a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 2. Wójt Gminy Widuchowa odwołuje członka Zespołu:
1) na jego wniosek;
2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem;
3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w razie rażącego zaniedbywania wykonywania powierzonych obowiązków;
4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 3.1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Widuchowa w terminie 30 dni od daty zawarcia porozumień z podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 2.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów w głosowaniu jawnym.
4. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe - zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym powiadamia w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej, członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków Zespołu.
6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej połowa jego członków.
8. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności informację o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały lub ustalenia.
9. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.
10. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy.
11. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Widuchowa sprawozdań z pracy Zespołu w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
12 Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
13 Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej, przy ul. Grunwaldzkiej 8, Widuchowa.
14. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/364/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zgodnie z zapisami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z tych zadań jest powołanie zespołu interdyscyplinarnego, który realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W przedstawionej uchwale Rada Gminy określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:06:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:06:57