Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/363/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/363/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art.6 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 180.poz.1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Gminy Widuchowa uchwala

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Rodzina jest podstawową i niezastąpioną grupą, jedynym i niepowtarzalnym środowiskiem kształtującym osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Rodzice czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami, oparte na miłości i zrozumieniu.
W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań. Role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem występującym w naszym społeczeństwie, jest ona obecna w codziennym życiu.
Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej.
Według definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodzin, a także inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Najczęściej występujące formy przemocy to: przemoc psychiczna, ekonomiczna, fizyczna.
Na terenie Gminy Widuchowa przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami finansowymi na członka rodziny, niskim wykształceniem, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej odbywają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Praktycznie ofiary przemocy boją się, a niejednokrotnie wstydzą się o tym mówić i rozgłaszać. Trudno jest im w tych sprawach zeznawać w sądzie
i dlatego wolą, aby przemoc ta trwała. Tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie, poprzez zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.
Z uwagi na powyższe fakty konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, dostarczając wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z problemami. Niezbędne jest również zapewnienie profesjonalnej pomocy.
§ 1.Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zwanego dalej Programem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy.

§ 2. Celami szczegółowymi Programu są:
1) zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie;
2) wzrost liczby przeszkolonych osób przygotowanych do pomagania rodzinie z problemem przemocy;
3) spadek liczby przypadków przemocy;
4) spadek liczby rodzin, w których interwencje podejmowane są wielokrotnie;
5) stała edukacja środowiska lokalnego poprzez: ulotki, broszury, festyny, itp.

§ 3. Zadania Programu będzie realizował Zespół Interdyscyplinarny, składający się z przedstawicieli pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych.

§ 4. Wydatki na realizację Programu będą realizowane w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 5. Podstawowe zadania Programu to:
1) Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:
a) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy,
b) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
d) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
e) rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
f) inicjowanie działań resocjalizacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
g) monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin w których dochodzi do przemocy,
h) prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań;
2) Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz pracy ze sprawcą przemocy poprzez:
a) kierowanie do psychologa ofiar oraz sprawców przemocy,
b) współpracę z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki,
c) kierowanie do grupy wsparcia ofiar oraz sprawców przemocy;
3) Systematyczne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji przedstawicieli różnych grup zawodowych tj. pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dzielnicowych w zakresie świadczenia pomocy ofiarom przemocy domowej;
4) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
5) Przygotowanie i udostępnianie broszur i ulotek informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie poprzez:
a) rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
b) dostarczenie informacji społeczeństwu o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie;
6) Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją poprzez:
a) prowadzenie zajęć informacyjno - edukacyjnych,
b) wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego sprzyjających zachowaniom nie agresywnym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/363/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 roku

Zgodnie z zapisami w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednym z tych zadań jest opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:06:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:10:36