Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/362/2010 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/362/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Gminę Widuchowa darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 445/13 o pow. 0,0004 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywin, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00045714/1.
2. Nieruchomość opisana w § 1ust.1 darowana jest na realizację celu publicznego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przez miejscowość Krzywin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/362/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wnioskiem z dnia 8 października zwrócił się o dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka nr 445/13 położonej w obrębie Krzywin na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, w trybie art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.), który stanowi iż nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Celem publicznym w rozumieniu ww. ustawy jest wydzielenie gruntów pod drogi publiczne.
Darowizny nieruchomości dokonuje Wójt Gminy za zgodą Rady Gminy.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Widuchowa. Wieczystym użytkownikiem nieruchomości nr 445/13 była Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Widuchowej, która warunkową umową sprzedaży Repert.A 7862/2010 zawartą w dniu 06.10.2010 r. w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Lecha Krzywda Pogorzelskiego w Gryfinie sprzedała wieczyste użytkowanie na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego pod warunkiem, że Gmina Widuchowa nie wykona prawa pierwokupu na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Widuchowa jako organ właściwy do wykonania prawa pierwokupu Zarządzeniem Nr 691/2010 z dnia 11 października 2010 r. postanowił nie wykonać prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
W dniu 20.10.2010 r. aktem notarialnym Repert.A 8271/2010 dokonano przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego.
Uchwała Rady Gminy wyrażająca zgodę na dokonanie darowizny będzie stanowić podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego z obligatoryjnie określonym w tym akcie celem, na realizację którego nieruchomość jest darowana. Przedmiotowa nieruchomość darowana jest na realizację celu publicznego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku przez miejscowość Krzywin.
W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna może być odwołana.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:05:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:05:46