Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/360/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Gminy Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/360/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162,poz.1568, z 2004 r. Nr 102 ,poz.1055, nr 116,poz.1203 , z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457 , z 2006 r. Nr 17,poz. 128 , Nr 181,poz.1337 , z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 138 , poz. 974 , Nr 173 ,poz.1218, z 2008 r. Nr 180 , poz.1111 , Nr 223 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 , poz. 420 , nr 157 , poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675 ) w związku z art. 24 ust.5 pkt 1 , art. 48 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 231 , poz.1700, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 42,poz.340, Nr 98, poz.817, z 2010 r. Nr 48, poz.287 , Nr 96, poz.620 , Nr 143 , poz.963) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych:
1) działka nr 1/55 o pow. 0,0653 ha położona w obrębie geodezyjnym Bolkowice, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej;
2) działka nr 163 o pow. 0,1000 ha położona w obrębie geodezyjnym Kłodowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00064290/1;
3) działka nr 291/10 o pow. 0,0222 ha położona w obrębie geodezyjnym Żarczyn, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/360/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Agencja, może, w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych, czyli mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Stosownie do postanowień art. 48 ust.1 wyżej cytowanej ustawy Agencja może wydzielić z Zasobu majątek z niezbędnymi gruntami, służący wykonywaniu innej działalności niż gospodarcza, w celu nieodpłatnego przekazania, w drodze umowy na własność gminie. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie wystąpiła z propozycją przekazania Gminie Widuchowa dróg gruntowych wewnętrznych o ogólnej powierzchni 3,4304 ha położonych w obrębach geodezyjnych : Bolkowice, Czarnówko, Dębogóra, Kłodowo, Lubicz, Ognica, Widuchowa 2 i 3, Żarczyn, Żelechowo z możliwością ewentualnego dofinansowania remontu i modernizacji przekazywanej infrastruktury technicznej, zgodnie z programem udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej. Po przeanalizowaniu zgłoszonych do przekazania nieruchomości uznano za zasadne przejęcie w pierwszej kolejności nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe do obiektów użyteczności publicznej; świetlicy wiejskiej w Żarczynie (działka nr 291/10), hydroforni i transformatora w Bolkowicach (Działka nr 1/55). Działka nr 163 położona Kłodowie wchodzi w ciąg drogi gminnej wewnętrznej.
W dniu 15.10.2010 r. dokonano komisyjnego przeglądu ww. nieruchomości i uznano iż we wszystkich przypadkach drogi wymagają trwałego utwardzenia. Jako jednym z zadań własnych gminy jest utrzymanie gminnych dróg. Dlatego też po przekazaniu Gminie Widuchowa nieruchomości objętych niniejszą uchwałą podjęte zostaną dalsze działania mające na celu przyznanie gminie pomocy finansowej na remont dróg.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:00:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:00:07