Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/354/2010 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów "CZARNÓWKO" w gminie Widuchowa.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/354/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów ,,CZARNÓWKO” w gminie Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102. poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 1180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia wstępne

§ 1.1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/175/08 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Czarnówko, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/308/98 Rady Gminy w Widuchowej z dnia 18 czerwca 1998 r., zmienionego Uchwałami Rady Gminy Widuchowa: Nr V/48/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r., Nr XXVIII/249/2005 z dnia 28 października 2005 r., oraz Nr XVI/170/2008 z dnia 16 września 2008 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „CZARNÓWKO” (zwanym dalej Zakładem) położonego w części obrębu Czarnówko oraz części obrębu Lubicz jednostki geodezyjnej gm. Widuchowa, o łącznej powierzchni 37,36 hektara.
2. Granice planu określa załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000.
3. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie terenów po byłej jednostce wojsk rakietowych na cele wielobranżowego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów komunalnych i przemysłowych bez spalarni.
4. Integralną częścią uchwały są:
1) Załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;
2) Załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa;
3) Załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
4) Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

§ 2.1. Ustalenia planu miejscowego składają się z:
1) Ustaleń wstępnych, zawartych w rozdziale 1;
2) Ustaleń ogólnych, zawartych w rozdziale 2;
3) Ustaleń szczegółowych, zawartych w rozdziale 3;
4) Przepisów końcowych, zawartych w rozdziale 4.
2. Dla poszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń.

§ 3. Dla każdego terenu sprecyzowano ustalenia szczegółowe w następującym układzie:
1) Przeznaczenie terenu;
2) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy;
3) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu;
4) Zasady obsługi infrastrukturą techniczną;
5) Zasady ochrony środowiska i przyrody;

Rozdział 2
Ustalenia ogólne

§ 4. Zasady budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1. W zakresie komunikacji ustala się:
1) Budowę drogi gminnej, wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDL;
2) Budowę drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 02KDW;
3) Zaspokojenie potrzeb parkingowych poprzez ich realizację w ramach parkingów wielostanowiskowych: dla samochodów osobowych oznaczonego na rysunku planu symbolem 04KS i ciężarowych oznaczonego na rysunku planu symbolem 03KS;
4) Niezależnie, w ramach każdego przedsięwzięcia, dopuszcza się budowę miejsc postojowych w wynikających z potrzeb technologicznych danego przedsięwzięcia.
2. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:
1) Zaopatrzenie w wodę - rurami ?100 z istniejącego wodociągu w m. Czarnówko; niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności oraz wody do likwidacji skażeń, a także do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, m.in. poprzez wykorzystanie istniejących ujęć wody na terenie Zakładu;
2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych - rurami ?200÷300 w systemie grawitacyjnym i ?110 w systemie tłocznym (przyjmowanie ścieków z okolicznych wsi) poprzez rozbudowę istniejącej na obszarze planu oczyszczalni ścieków (w rejonie północno-zachodnim Zakładu) lub budowę nowej oczyszczalni do odbiornika zewnętrznego po stronie północnej Zakładu;
3) Odprowadzenie wód opadowych z dróg wewnętrznych, powierzchni utwardzonych i dachów - rurami ?250÷350 poprzez separator substancji ropopochodnych, piaskownik i odtłuszczownik usytuowany w rejonie północno-zachodnim Zakładu; odprowadzenie wód opadowych z drogi gminnej rowami w teren;
4) Zaopatrzenie w energię elektryczną - z istniejącej sieci elektroenergetycznej 15 kV kablem z transformatora w m. Czarnówko lub/i linii napowietrznej usytuowanej po stronie wschodniej planu poprzez istniejącą stację transformatorową 15/0,4kV usytuowaną w centralnej części Zakładu; nowe kable elektroenergetyczne 15 i 0,4kV należy prowadzić w liniach rozgraniczających projektowanych dróg zewnętrznych i wewnętrznych; dopuszcza się prowadzenie kabli poprzez zieleń izolacyjną; dopuszcza się budowę poszczególnych stacji transformatorowych (także kontenerowych lub/i słupowych) oraz własnych generatorów elektroenergetycznych usytuowanych w ramach poszczególnych przedsięwzięć usytuowanych w rejonie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1O.
5) Zaopatrzenie w gaz dla celów komunalnych oraz technologicznych - z projektowanych na terenie Zakładu zbiorników na gaz propan-butan; docelowo z sieci średniego ciśnienia; niniejszy plan obejmuje obszary będące strefami kontrolowanymi nad gazociągami ś/c o szerokościach zgodnie z przepisami odrębnymi, na których to występują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu; istnieje ograniczenie praw własności właścicieli gruntów nad gazociągami, tj. w pasach nad gazociągami (w strefie kontrolowanej), związane z zagwarantowaniem dostępności do gazociągów dla służb eksploatacyjnych Operatora sieci gazowej.
6) Zaopatrzenie w ciepło - ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego w przypadku zgazyfikowania tego obszaru lub/i z instalacji do produkcji biowęgla lub/i innych paliw;
7) Zaopatrzenie telekomunikacyjne - z istniejącej sieci kablowej usytuowanej po stronie północno - zachodniej obszaru planu;
8) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych - w ramach działalności Zakładu;
9)Zasady przebiegu projektowanych sieci pokazane są na rysunku planu.

§ 5. Zasady dotyczące ochrony środowiska i przyrody:

Na obszarze opracowania planu występuje jedna prawna forma ochrony przyrody - obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry (kod obszaru PLB 320003) położony w brzeżnej części, prawie na jego granicy, na terenie którego zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób wpłynąć na gatunki ptaków oraz ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony ten obszar. Ponadto proponowane są (obejmujące obszar planu i z nim sąsiadujące) następujące formy ochrony przyrody i krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu (OChK) pod nazwą „Mokradła”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy (ZPK) „Widuchowskie Bagna” oraz UE-5 pod nazwą „Jeziora przy Czarnówku”.
W związku z powyższym na obszarze planu obowiązują:
1. zakazy:
1) stosowania do nasadzeń ekspansywnych gatunków: robinii (grochodrzew), śnieguliczki, jeżyny kaukaskiej;
2) rozwiązań z niemal wyłącznym stosowaniem iglaków;
3) dojazdu do Zakładu transportem ciężkim o strony m. Czarnówko;
4) prowadzenia napowietrznych sieci inżynieryjnych.
2. nakazy:
1) wykonywania szczegółowych badań geotechnicznych dla wszelkiego rodzaju inwestycji, a w szczególności dla budynków i urządzeń technologicznych oraz elementów podziemnych infrastruktury technicznej;
2) zabezpieczenia gruntu przed infiltracją zanieczyszczeń i spływem powierzchniowym zanieczyszczeń do jezior, oczek wodnych i pobliskich cieków;
3) projektowania i instalowania wszystkich instalacji w taki sposób, aby nie dopuszczały do przekroczeń norm ochrony środowiska poza terenem zakładu i nie powodowały zrzutu ścieków o stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne;
4) stałego monitoringu zanieczyszczeń;
5) zachowania nie mniej niż 25% powierzchni terenu biologicznie czynnej w stosunku do ogólnej powierzchni wydzielanej działki;
6) w miarę możliwości zachowania pojedynczych okazów drzew i krzewów na całym terenie opracowania;
7) zachowania szczególnej ostrożności przy niwelowaniu i uzdatnianiu terenu pod przyszłe zainwestowanie w sąsiedztwie istniejącej zieleni średniej i wysokiej;
8) stosowania przy nowych nasadzeniach przede wszystkim rodzimych gatunków drzew (dęby, lipy, graby, w mniejszym stopniu także jesiony, wiązy, buki);
9) wzbogacenia zielenią przydrożną drogi dojazdowej do Zakładu na odcinku od drogi powiatowej Lubicz-Babinek do Zakładu od strony południowej;
10) działań pielęgnacyjnych istniejącej zieleni i rewaloryzacyjnych (wzbogacenie ekologiczne);

§ 6.1. Na obszarze planu o łącznej powierzchni 37,60 ha wyznacza się oznaczone na rysunku planu - załączniku nr 1 - symbolami:
1) 1O - teren lokalizacji składowania i przeróbki odpadów komunalnych i przemysłowych z obiektami towarzyszącymi o pow. 34,40 ha;oraz tereny komunikacji:
2) 01KDL - drogę gminną, wewnętrzną o pow. 1,43 ha;
3) 02KDW - drogę wewnętrzną o pow. 0,48 ha;
4) 03÷04KS - parkingi samochodowe o łącznej pow. 1,29 ha;
2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: Przestrzenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy na terenie objętym planem nie występują.

3. Szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości objętych planem:
1) ustala się wydzielenie poszczególnych terenów zgodnie z rysunkiem planu i wymiarowaniem;
2) w ramach wydzielonego terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1O dopuszcza się podziały wtórne, na potrzeby przyszłych inwestorów, o powierzchniach minimum 0,30 ha i kształtach oraz położeniu w stosunku do wydzielanych dróg wewnętrznych dowolnych, w zależności od przyjętych funkcji i technologii oraz na potrzeby dróg wewnętrznych (o szerokościach w liniach rozgraniczających minimum 12,0 m, dostosowane do transportu ciężkiego z maksymalnym wykorzystaniem już istniejących) obsługujących poszczególne działki uzyskane w wyniku podziałów wtórnych.

4. Tereny o których mowa w ust.1 do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją, ustaloną w planie, mogą pełnić dotychczasową funkcję.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe

§ 8.1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1O, o pow. 34,40 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) lokalizacja strzępialni wraków samochodowych, przerobu zużytego sprzętu elektrycznego (AGD) i elektronicznego,
b) lokalizacja sortowni odpadów i kwater do czasowego składowania odpadów,
c) lokalizacja utylizatorni śmieci przetwarzających odpady np.: komunalne, przemysłowe, szlam pościekowy, biomasę na nawozy;
d) lokalizacja zakładów przeróbki termicznej i chemicznej, w szczególności: fabryka systemu HCH - zakład produkcji prefabrykatów budowlanych z perlitu (skały wulkanicznej); instalacje: do produkcji biowęgla z substancji biodegradowalnych oraz tekstyliów, do przerobu substancji ropopochodnych, przetwarzania odpadów plastikowych na paliwa syntetyczne + przeróbka opon samochodowych i innych gum,
e) lokalizacja czyszczalni gruntów z zanieczyszczeń ropopochodnych,
f) lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i opadowych, punktu zlewnego ścieków i myjni samochodów przywożących odpady,
g) zakaz składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych z dopuszczeniem ich czasowego przetrzymywania,
f) zakaz lokalizacji inwestycji związanych ze spalaniem odpadów;
2) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacje obiektów administracyjno-socjalnych (z dopuszczeniem mieszkań służbowych) i infrastruktury technicznej (także kontenerowych i słupowych stacji transformatorowych) oraz zieleni istniejącej (do zachowania);
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) udział powierzchni zabudowy do powierzchni terenu - do 20%,
b) udział powierzchni dojazdów, placów manewrowych i składowych - do 40%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu - minimum 40%; przez obszary istniejącej zieleni dopuszcza się prowadzenie dróg dojazdowych (z wykorzystaniem istniejących nawierzchni utwardzonych) i obiektów liniowych infrastruktury technicznej,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy: - 20,0 m od linii rozgraniczających teren od strony północnej; - zgodnie z przepisami odrębnymi od pozostałych linii rozgraniczających,
e) zabudowa wolno stojąca o wysokości do 12,0 m licząc od poziomu terenu do gzymsu dachowego lub okapu dachu z dachami płaskimi; w przypadku uzasadnionym względami technologicznymi dopuszcza się dachy wysokie o kącie nachylenia nie większym niż 45?,
f) wysokości obiektów i urządzeń technologicznych - zgodnie z przyjętą technologią - jednak nie więcej niż 30 m od poziomu terenu,
g) przyjęte technologie poszczególnych zamierzeń inwestycyjnych winny powodować, że ewentualna ich uciążliwość zamknie się w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1O i w związku z tym nie wyznacza się stref i obszarów ograniczonego użytkowania wokół Zakładu,
h) projektowanie obiektów budowlanych i technologicznych winno się odbywać w sposób zapewniający ochronę ludności oraz środowiska przyrodniczego i kulturowego - zgodnie z przepisami odrębnymi,
i) przed przystąpieniem do budowy należy przeprowadzić badanie geologiczne gruntu - zgodnie z przepisami odrębnymi;
j)dopuszcza się ogrodzenie terenu po obrysie zewnętrznym (granic planu) oraz poszczególnych działek po liniach rozgraniczających wtórnego podziału ogrodzeniami o wysokości do 2,0 m z materiałów dowolnych za wyjątkiem betonowych elementów prefabrykowanych, bez podmurówek, z wolną nieprzegrodzoną przestrzenią o wysokości 10 cm ponad terenem i/lub z zieleni izolacyjnej w postaci żywopłotów z gatunków zimozielonych;
4) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazdy i wejścia - z przylegających dróg: gminnej poprzez parking dla samochodów ciężarowych oznaczony na rysunku planu symbolem 03KS i wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 02KDW;
5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2 poprzez sieci: wodociągową, kanalizacyjną deszczową i ściekową, gazową, elektroenergetyczną 15 i 04kV oraz telefoniczną realizowane w przylegających drogach: gminnej i wewnętrznej;
6) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5;
1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01KDL o pow. 1,43 ha ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren drogi gminnej, wewnętrznej;
2) zasady zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - 20,0 m,
3) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd i wejście - z drogi zewnętrznej (powiatowej Lubicz-Babinek przebiegającej od strony południowej na styku z granicami objętymi planem);
4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2. dopuszcza się poprowadzenie sieci: kanalizacji ściekowej tłocznej ?110, kabli elektroenergetycznych 0,4kV i sterujących systemem oświetlenia dróg, gazowej ś/c oraz kanalizacji telefonicznej;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5.

2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02KDW o pow. 0,48 ha ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren drogi wewnętrznej;
2) zasady zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m,
3) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd i wejście - z drogi zewnętrznej (gminnej Lubicz-Czarnówko przebiegającej od strony północnej poza granicami objętymi planem);
4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2. dopuszcza się poprowadzenie sieci: wodociągowej ?100, kanalizacji deszczowej ?250÷350, kanalizacji ściekowej grawitacyjnej ?200÷300 i tłocznej ?110, kabli elektroenergetycznych 15 i 0,4kV i sterujących systemem oświetlenia ulic, gazowych ś/c oraz kanalizacji telefonicznej;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5.

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 03KS o pow. 0,93 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren ogólnodostępnego parkingu dla samochodów ciężarowych z placem do nawracania i przelotem umożliwiającym wjazd na teren Zakładu;
2) zasady zagospodarowania terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi; przewidzieć szczelne nawierzchnie z odprowadzeniem wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej Zakładu;
3) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: wjazdy i wejścia - z przylegającej drogi gminnej oznaczonej na planie symbolem 01KDL;
4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2 dopuszcza się poprowadzenie sieci: kabli elektroenergetycznych 0,4kV i sterujących systemem oświetlenia, kanalizacji deszczowej, ściekowej tłocznej i telefonicznej oraz gazowej ś/c;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5.
4. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: 04KS o pow. 0,36 ha, ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania:
1) przeznaczenie terenu: teren ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych i dostawczych;
2) zasady zagospodarowania terenu: zgodnie z przepisami odrębnymi; przewidzieć szczelne nawierzchnie z odprowadzeniem wód opadowych do systemu kanalizacji deszczowej Zakładu;
3) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: wjazd i wejście - z przylegającej drogi wewnętrznej oznaczonej na planie symbolem 02KDW;
4) zasady obsługi infrastrukturą techniczną - zgodnie z zawartymi w § 4 ust.2 dopuszcza się poprowadzenie sieci: kabli elektroenergetycznych 0,4kV i sterujących systemem oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody - zgodnie z rygorami zawartymi w § 5.

Rozdział 4
Przepisy końcowe

§ 9. Na obszarze objętym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze:
1. za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzja Nr GZ.tr.057-602-233/10 z dnia 06 lipca 2010 r., w ilości 1,31 ha, w tym:
1) 0,23 ha grunty klasy RIIIa,
2) 0,47 ha grunty klasy RIIIb,
3) 0,61 ha grunty klasy dr-RIIIb,
2. w ilości 30,86 ha, w tym:
1) 0,11 ha grunty rolne klasy B-RIVb
2) 12,72 ha grunty klasy PsV,
3) 16,22 ha grunty klasy Lz-PsV,
4) 0,98 ha grunty klasy S-PsV,
5) 0,83 ha grunty klasy PsVI,

§10.1. Zgodnie z art.15 ust.2 pkt 12) i art.36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
1) 10% - dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „O”,
2) 0% - dla terenów pozostałych.

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Widuchowej.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Widuchowa.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/354/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zgodnie z obowiązkiem zawartym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa przyjętego Uchwałą Nr XXX!308/98 Rady Gminy Widuchowa z dnia l8 czerwca 1998 r (zmienionego Uchwałą Nr V/48/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr XXVIIII249/2005 Rady Gminy Widuchowa z dnia 28 października 2005 r., zmienionego Uchwałą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008 r.) - załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Widuchowa, oraz zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę o uchwalenie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko” zainicjowanego uchwałą na XVII/175/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, w rejonie miejscowości Czarnówko, z przeznaczeniem na Ponadgminny Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z infrastrukturą techniczną.
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego i sporządzony jest w formie uchwały Rady Gminy z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Załącznikami do uchwały są także: rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu po jego wyłożeniu do wglądu publicznego (załącznik nr 3) oraz rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wraz z zasadami ich finansowania (załącznik nr 4).
Zgodnie z dyspozycją zawartą w Studium oraz z ustaleniami zawartymi w projekcie planu miejscowego obszar ten przeznaczony jest na cele Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (bez spalarni i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych; zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych ograniczać ma się wyłącznie do ich wyselekcjonowania, zmagazynowania bieżącego a następnie wywozu do zakładów specjalizujących się w ich utylizacji). Główny dojazd do Zakładu planuje się od drogi powiatowej Lubicz-Babinek.
Plan miejscowy opracowano na wtórniku mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000.
W planie miejscowym określono:
- przeznaczenie terenu;
- sposoby zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy;
- zasady obsługi komunikacyjnej terenu;
- zasady obsługi infrastrukturą techniczną;
- zasady ochrony środowiska i przyrody;
- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną tj. opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości;
- na obszarze objętym niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze:
a) za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, decyzja Nr GZ.tr.057-602-233/10 z dnia 06 lipca 2010 r., w ilości 1,31ha oraz
b) za zgodą Rady Gminy - poprzez podjęcie uchwały uchwalającej plan miejscowy z.p. Ponadgminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czarnówko”.
Ustalenia planu uwzględniają wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu na terenach strefy inwestycyjnej, poprzez ustalenie wymogów wzajemnego oddziaływania i zasad ochrony w oparciu o opracowania branżowe: ekofizjografię i prognozę oddziaływania na środowisko.
W procesie opracowywania projektu planu miejscowego uwzględnione zostały wszystkie obowiązujące przepisy prawa - ustaw i rozporządzeń, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami).
Procedura formalno-prawna projektu planu prowadzona była zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz.1587 z późniejszymi zmianami) i jest udokumentowana w formie zbioru dokumentów formalno-prawnych w tomie 1 dokumentacji planu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u354-10.doc.rar (RAR, 10.13Mb) 2010-11-21 22:56:31 204 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:56:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:00:36