Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/353/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/353/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102. poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 1180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106, poz.675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz.1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, z 2010r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804) Rada Gminy Widuchowa uchwala co następuje:

Rozdział 1
Ustalenia ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XVII/176/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 października 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo, oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonym uchwałą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008r, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych.
2. Plan obejmuje obszary położone w rejonie miejscowości Żelechowo o łącznej powierzchni 620,00 ha, oznaczone na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały:
1) załącznik nr 1 o powierzchni 561,50 ha,
2) załącznik nr 2 o powierzchni 58,50 ha.
3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod lokalizację siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną i strefami oddziaływania.

4. Integralną częścią uchwały jest:
1) rysunek planu w skali 1 : 5000 - załącznik nr 1,
2) rysunek planu w skali 1 : 2000 - załącznik nr 2,
3) wyrys ze zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa dla terenu objętego planem - załącznik nr 3,
4) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady ich finansowania - załącznik nr 4,
5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 5.

§ 2. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu:
1.Tereny oznaczone na załączniku graficznym nr 1:
1) RP - rolne objęte zakazem zabudowy,
2) R - rolne do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu,
3) ZL - leśne do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu,
4) KDP, KDG, KDW - komunikacji: droga powiatowa, droga gminna, droga wewnętrzna.
2. Tereny oznaczone na załączniku graficznym nr 2:
1) E/RP - lokalizacji siłowni wiatrowych wraz z terenami rolnymi,
2) RP - rolne objęte zakazem zabudowy,
3) KDG, KDW - komunikacji: droga gminna, droga wewnętrzna
3. Tereny objęte planem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z projektowaną funkcją mogą pełnić dotychczasową funkcję.
4. Dla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się na terenie planu należy zapewnić dostęp (na zasadach służebności), lub przebudować kolizyjne odcinki.

 

Rozdział 2
Ustalenia szczegółowe

§ 3. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym nr 1.
1. Wyznacza się tereny rolne, z zakazem zabudowy, o powierzchni 228,63 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem RP dla których ustala się:
1) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu,
2) zakaz realizacji siłowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę stałych i tymczasowych placów i dróg montażowych. Po zakończeniu robót elementy tymczasowe należy rozebrać i przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.
1. Wyznacza się tereny rolne, o powierzchni 78,80 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem R, do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu,
2. Wyznacza się tereny leśne o powierzchni 46,84 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, do zachowania w dotychczasowym użytkowaniu.
4. Wyznacza się tereny komunikacji:
1) istniejącą drogę powiatową , klasy zbiorczej „Z”, o powierzchni 1,96 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDP. Szerokość drogi 20 m w liniach rozgraniczających,
2) istniejącą drogę gminną, klasy lokalnej „L”, o powierzchni 2,03 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG. Szerokość drogi 15,0 m w liniach rozgraniczających,
3) istniejącą drogę wewnętrzną, o powierzchni 1,54 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW. Szerokość drogi minimum 12,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 4. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu dla terenów oznaczonych na załączniku graficznym nr 2.
1. Wyznacza się tereny na lokalizację siłowni wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, w obrębie terenów rolnych na działkach nr: 199, 200, 821, 205, 241, 121/24, 367/5, 367/6, 379/5, 356/2, 492/1 - obręb Żelechowo, oznaczone na rysunkach planu symbolem E /RP dla którego ustala się:
1) lokalizację do dziewięciu siłowni wiatrowych o mocy jednostkowej do 3 MW, o łącznej mocy do 27 MW, wraz z placami manewrowymi i drogami dojazdowymi, o łącznej powierzchni terenu 2,27 ha. Pozostały teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych pod siłownie wiatrowe, place manewrowe i drogi dojazdowe o powierzchni 11,83 ha, będzie użytkowany rolniczo,
2) dopuszcza się budowę wież o monolitycznej konstrukcji rurowej o wysokości wieży (masztu) - do 140 m od poziomu terenu, a wraz ze śmigłem w jego górnym położeniu - do 180 m,
3) odległość pomiędzy siłowniami wiatrowymi - minimum 350 m,
4) zachować minimalne odległości lokalizacji siłowni wiatrowych od:
a) zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi - 500 m,
b) terenów rekreacyjnych i sportowych - 800 m,
c) obiektów kubaturowych niemieszkalnych - 100 m,
d) istniejących i projektowanych obszarów chronionych (Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy, otulina Cedyńskiego Parku Krajobrazowego, korytarz ekologiczny Doliny Odry Północny ) - 200 m,
e) terenów leśnych - 200 m,
f) dróg o nawierzchni utwardzonej - 100 m,
g) linii elektroenergetycznych średnich napięć - trzy długości ramienia wirnika,
5) dojazd do terenu siłowni wiatrowych:
a) drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi do pól,
b) wyznacza się drogi dojazdowe do siłowni wiatrowych, o szerokości minimum 4,00 m w liniach rozgraniczających, o łącznej powierzchni 0,65 ha.
6) siłownie wiatrowe - fabrycznie nowe - należy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej kolorystyce (kolor jasny, pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem). Powierzchnia obiektu matowa, o ujednoliconym typie i kolorystyce siłowni w obszarze opracowania.
7) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach siłowni wiatrowych, za wyjątkiem symbolu producenta,
8) konstrukcja siłowni wiatrowych winna posiadać zabezpieczenia odgromowe, zabezpieczenie przed emisją fal elektromagnetycznych i porażeniem prądem elektrycznym, oraz wyposażona w znaki przeszkodowe, zgodnie z przepisami odrębnymi,
9) oświetlenie wież nie powinno powodować nadmiernego podświetlenia tła zmniejszającego zasięg światła znaków nawigacyjnych oraz nie może przypominać znaków nawigacyjnych,
10) posadowienie obiektów wymaga wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskich, zgodnie z przepisami odrębnymi,
11) dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych, po zakończeniu robót należy przywrócić pierwotny stan terenu i sposób jego użytkowania.

12) każdy etap prac projektowych winien być zgłaszany do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie podając dane o powstałych przeszkodach i terminie ukończenia budowy inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi.
1. Wyznacza się tereny rolne, z zakazem zabudowy, o powierzchni 43,83 ha - oznaczone na rysunku planu symbolem RP dla których ustala się:
1) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu, z wyłączeniem stałych dróg dojazdowych do siłowni wiatrowych,

2) zakaz realizacji siłowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Dopuszcza się wykorzystanie terenów rolniczych pod budowę tymczasowych placów i dróg montażowych. Po zakończeniu robót należy przywrócić rolnicze wykorzystanie terenów.
2. Wyznacza się tereny komunikacji:
1) istniejącą drogę gminną, klasy lokalnej „L” o powierzchni w granicach opracowania 0,37 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDG. Szerokość drogi 15,0 m w liniach rozgraniczających.
2) istniejącą drogę wewnętrzną, o powierzchni w granicach opracowania 0,20 ha, oznaczoną na rysunku planu symbolem KDW. Szerokość drogi minimum 12,0 m w liniach rozgraniczających.

§ 5. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego
1. Ustala się dla terenu planu:
1) w przypadku nie eksploatowania siłowni wiatrowych przez okres powyżej jednego roku, siłownie należy usunąć i przywrócić pierwotną rolniczą funkcję terenu,
2) zachować istniejące cieki i kanały, oczka wodne, zadrzewienia występujące wzdłuż dróg dojazdowych do pól i w zagłębieniach terenu, oraz konfigurację terenu,
3) zakaz nasadzeń zielenią wysoką otoczenia siłowni wiatrowych (podkreśla gabaryty siłowni),
4) obiekty techniczne kubaturowe (przekaźniki energii) towarzyszące siłowniom sytuować w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni wiatrowych.
2. Obowiązek prowadzenia monitoringu skutków oddziaływania inwestycji na środowisko a w szczególności na migrujące zwierzęta i ostoje ich bytowania oraz poziom hałasu.
Sposób i zakres działań ratunkowych w celu usunięcia zagrożeń stwierdzonych w wyniku prowadzonego monitoringu szkód wywołanych funkcjonowaniem siłowni wiatrowych należy ustalić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.
3. Budowa siłowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Na terenie planu występują stanowiska archeologiczne objęte strefą „WII” i „WIII” ochrony stanowisk archeologicznych.
Dla strefy „WII” - częściowej ochrony stanowisk archeologicznych - ustala się:
1) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji Służby Ochrony Zabytków, współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,
2) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzających rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków.
Dla strefy „WIII” ograniczonej ochrony konserwatorskiej - ustala się:
a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,
b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczących ochrony zabytków.

§ 6. Ustalenia w zakresie inżynierii.
Ustala się dla terenu planu:
1. Siłownie wiatrowe będą pracowały bez obsługi stałej. Obiekty nie wymagają doprowadzenia wody ani odprowadzenia ścieków.
2. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się:
1) inwentaryzację szczegółową układów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) zachować istniejące kanały melioracyjne (kanał Żelechowo1, Żelechowo2) tereny zmeliorowane i istniejące stosunki wodne. W przypadku kolizji z projektowanymi siłowniami wiatrowymi dopuszcza się przebudowę istniejących systemów melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi,
3) umożliwić wykonanie robót inwestycyjnych w zakresie odbudowy i budowy nowych urządzeń melioracyjnych oraz ich konserwacji i remontów.
3. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) zachowuje się istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne średnich napięć (SN),
2) energia elektryczna wytwarzana w siłowniach wiatrowych będzie przesyłana liniami kablowymi SN do istniejących stacji elektroenergetycznych WN/SN (GPZ) w Widuchowej i w Chojnie lub do Krajnika (gmina Gryfino).
Wariantowo dopuszcza się przesyłanie energii elektrycznej wytwarzanej w siłowniach wiatrowych projektowanymi liniami kablowymi SN do projektowanych stacji kontenerowych rozdzielczych SN/SN zlokalizowanych w sąsiedztwie siłowni wiatrowych i dalej liniami kablowymi SN do istniejące stacji elektroenergetycznej WN/SN (GPZ).
1) projektowane sieci infrastruktury technicznej zaleca się prowadzić w sąsiedztwie linii rozgraniczenia komunikacji publicznej i liniach rozgraniczenia komunikacji wewnętrznej. Dopuszcza się połączenie siłowni wiatrowych liniami kablowymi poza drogami.
1. Na terenie objętym planem dopuszcza się projektowanie pozostałych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Projektowane sieci zaleca się prowadzić w liniach rozgraniczenia komunikacji publicznej i wewnętrznej.

Rozdział 3
Ustalenia końcowe

§ 7. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych, pochodzenia mineralnego nie stanowiących zwartego kompleksu, na cele nierolnicze o łącznej powierzchni 2,27 ha w tym 0,46 ha gruntów ornych klasy R IIIa, 0,78 ha gruntów ornych klasy R IIIb, 1,03 ha gruntów ornych klasy R IVa:

1) pod fundamenty siłowni wiatrowych wraz z placami manewrowymi, (przyjmując pod lokalizację jednej siłowni: fundament 30 m x30 m, pod plac manewrowy 900 m2) - 1,62 ha
2)pod drogi dojazdowe do siłowni - (przyjmując szerokość drogi do 4,50 m) - 0,65 ha.

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów przeznaczonych pod siłownie wiatrowe, place manewrowe i drogi dojazdowe w wysokości - 30 %, dla pozostałych terenów (tereny rolne) - 0 %.

§ 9. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Widuchowa.

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/353/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 8, poz. 717 ze zmianami) zostały przeprowadzone procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikające z Uchwały Nr XVII/176/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w rejonie miejscowości Żelechowo pod lokalizację siłowni wiatrowych.
W ustawowym terminie przyjmowane były wnioski do projektu miejscowego planu, następnie projekt planu został zaopiniowany przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Po zakończeniu terminów opiniowania i uzgadniania projekt planu wyłożono do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętym rozwiązaniem w projekcie planu.
W ustawowym terminie nie zgłoszono uwag do projektu planu.
Plan miejscowy jest zgodny z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/170/2008 Gminy Widuchowa z dnia 16 września 2008 r.
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) została przeprowadzona strategia ocena oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 42 pkt. 2 informuje się, że do projektu planu nie zgłoszono uwag i do prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi od społeczeństwa.
Na podstawie art. 55 ust. 3 przedstawia się podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu:
1) przy sporządzeniu projektu planu nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych, zachowując w ten sposób zgodność ustaleń planu ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
2) w opracowywanym projekcie planu uwzględniono wytyczne zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.
3) w projekcie planu i prognozie oddziaływania na środowisko uwzględniono uwagi zawarte w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
4) do projetku planu nie zgłoszono uwag i do prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne wnioski oraz uwagi.
5) ustalenia planu nie będą transgranicznie oddziaływały na środowisko.
6) monitoring skutków realizacji postanowień miejscowego planu prowadzony będzie w zakresie oceny zgodności projektowych inwestycji z ustaleniami planu na etapie realizacji oraz użytkowania inwestycji.

Po uchwaleniu, uchwała Rady Gminy Widuchowa wraz z dokumentacją planistyczną zostaną przekazane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zal_3.jpg (JPG, 1.01Mb) 2010-11-21 22:55:21 231 razy
2 zal_1.jpg (JPG, 1.20Mb) 2010-11-21 22:55:21 236 razy
3 zal.4-5_do_u353-10.doc (DOC, 42.50Kb) 2010-11-21 22:55:21 229 razy
4 zal_2.jpg (JPG, 1.20Mb) 2010-11-21 22:55:21 230 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:55:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 23:02:43