Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXXIV/352/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXXIV/352/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, Poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 3.188.850
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6057 - 566.435 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6057 - 1.134.150 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6059 - 426.850 zł
- w dziale 630, rozdział 63095, § 6050 - 40.000 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6057 - 109.471 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6059 - 30.000 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6050 - 881.944 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na zadania własne, o kwotę - 285.794
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6059 - 155.294 zł
- w dziale 600, rozdział 60016, § 6050 - 52.500 zł
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4480 - 12.000 zł
- w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 - 8.000 zł
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2710 - 3.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 - 26.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 10.000 zł
- w dziale 900, rozdział 90002, § 4300 - 19.000 zł

§ 3. Zmniejsza się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 2.160.056
w tym:
- w dziale 010, rozdział 01010, § 6207 - 566.435 zł
- w dziale 630, rozdział 63003, § 6207 - 1.134.150 zł
- w dziale 921, rozdział 92109, § 6207 - 109.471 zł
- w dziale 926, rozdział 92601, § 6300 - 350.000 zł

§ 4. Zwiększa się dochody własne budżetu Gminy, o kwotę - 12.000
w tym:
- w dziale 756, rozdział 75615, § 0310 - 12.000 zł

§ 5. Ustala się przychody oraz rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.002.570 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie - 5.724.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 278.570 zł

§ 7. Tabela określająca limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Widuchowa w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Tabela określająca limity wydatków Gminy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Tabela określająca dotacje celowe udzielone z budżety Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2010 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXXII/329/2010 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/352/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 9 listopada 2010 r.

Uchwała:
- dostosowuje limity wydatków na projekcie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo - Kłodowo, Żelechowo - Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa” do kwot faktycznie osiągniętych w postępowaniu przetargowym i uwzględniającym faktyczne dofinansowanie
- na skutek braku dofinansowania wycofuje z budżetu roku 2010 i przenosi na lata następne zadanie Rozwój nowych form turystyki w Widuchowej - przebudowa ul. Bulwary Rybackie - etap I

- na skutek braku dofinansowania wycofuje z budżetu roku 2010 zadanie „Wyposażenie w infrastrukturę towarzyszącą istniejących szlaków turystycznych” Na lata następne złożono wniosek o dofinansowanie na zadanie podobne.
- dostosowuje limity wydatków na projekcie „Wzrost znaczenia kultury na wsi - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Żelechowie” do kwot faktycznie osiągniętych w postępowaniu przetargowym i uwzględniającym faktyczne dofinansowanie
- dostosowuje limity wydatków na zadaniu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz zapleczem sanitarno-szatniowym) w Widuchowej do kwot do kwot faktycznie osiągniętych w postępowaniu przetargowym i uwzględniającym faktyczne dofinansowanie.
- Decyzje organów państwa i właściwe jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dofinansowania inwestycji Budowa hali sportowej w Krzywinie - etap II wykonawstwo wymuszają konieczność przesunięcia okresu zakończenia elementów budowy na lata 2011 - 2012. Zakończenie budowy w terminie wynikającym z pierwotnych ustaleń prowadzi do utraty przez Gminę możliwości dofinansowania inwestycji - dlatego tez proponuje się przesuniecie limitów wydatków i okresu zakończenia inwestycji na lata następne.
- zwiększa limity wydatków na modernizacje dróg gminnych 52500
- zwiększa dochody z podatku od nieruchomości płacone przez Gminę Widuchowa i jednocześnie wydatki na ten cel o kwotę 12000 zł;
- ustala limit wydatków na pomoc finansową dla Gminy Chojna z przeznaczeniem na udzielenie pomocy społecznej (w tym pomocy psychologicznej, rehabilitację, zakupy leków i wsparcie rodziny) poszkodowanemu w wypadku strażakowi OSP Chojna
- zwiększa limit wydatków na zadaniu Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej w ramach kosztów niezbędnych nieobjętych kwalifikowalnością (opłata sądowa w postępowaniu przetargowym opłaty za zajęcie pasa)
- zwiększa limit wydatków na koszty wywozu odpadów segregowanych o kwotę 10 tys. zł
- w ramach porządkowania budżetu zwiększa się limit środków na odsetki od uzyskanych środków zewnętrznych o kwotę 8.000 zł (obligacje kredyty i pożyczki)
- ustala limit wydatków na przygotowanie wniosku na zakup nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych w ramach projektu dofinansowywanego ze środków unijnych (19.000 zł)
Na skutek przesunięć środków w budżecie na zadanie inwestycyjne zmniejsza się deficyt budżetu gminy i jednocześnie proponuje się zmianę finansowania zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krzywin z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej z niezrealizowanej pożyczki WFOŚ na już zabezpieczone finansowanie obligacyjne (w ramach wcześniej ustalonego limitu 6000000 zł).

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zalaczniki_do_u352-10.doc (DOC, 155.50Kb) 2010-11-21 22:53:49 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:53:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 21-11-2010 22:53:49