Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet Gminy Widuchowa na 2006 r.


UCHWAŁA Nr XXX/272/2005
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2006 rok w wysokości - 10.060.509 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) - 8.011.809 zł
w tym:
dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) - 60.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) - 2.039.900 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) - 8.800 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2006 rok w wysokości - 11.074.043 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6
z tego na:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) - 8.995.343 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczania narkomanii (załącznik Nr 8) - 60.000 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) - 2.039.900 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 10) - 38.800 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości - 1.013.534 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki środków jednostki w kwocie - 1.013.534 zł
z tego:
a) nadwyżki z lat ubiegłych - 983.934 zł
b) wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 29.600 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy, w wysokości - 1.285.534 zł
w tym:
1) pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (§ 957) - 1.255.934 zł
2) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego (§ 957) - 29.600 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości - 272.000 zł z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie (§ 992) - 84.000 zł
2) spłatę rat kredytu w Banku Przemysłowo-Handlowym w Szczecinie (§ 992) w kwocie - 188.000 zł
3) źródło pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 stanowią:
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - 272.000 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 90.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy określone w załączniku Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego /przedszkola/ w kwocie 342.601 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu.

§ 11. Ustala się dotację na dofinansowanie zadania z zakresu właściwości powiatu w kwocie 30.000 zł w związku z remontem drogi wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Widuchowej.

§ 12. Ustala się dotację dla instytucji kultury przeznaczoną na wydatki bieżącej działalności w kwocie 134.000 zł.

§ 13. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 15.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku budżetowym zobowiązań - obciążających budżety lat następnych do kwoty 700.000 zł. Z zakresu powyższego upoważnienia wyłączone są zobowiązania w ramach inwestycji i remontów przekraczających plan wydatków budżetu.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w roku budżetowym zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających plan wydatków budżetu - wymagalnych w latach następnych:
a) w zakresie inwestycji wieloletnich do kwot określonych w załączniku do budżetu - Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne,
b) w zakresie remontów do kwoty 100.000 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__cznik_do_u272-05.doc (DOC, 1.73Mb) 2006-01-09 12:57:36 679 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 09-01-2006 12:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 09-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 09-01-2006 12:57:36