Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXIX/306/2010 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XXIX/306/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) oraz art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, poz.1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz.369 Nr 220, poz.1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz.817, Nr 161 poz.1279 i 1281, Nr 206, poz.1590) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 412/2 o pow. 0,0027 ha położonej w obrębie Ognica, stanowiącej własność Gminy Widuchowa.

§ 2. Zwalnia się Wójta Gminy z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, jeżeli sprzedawana będzie na rzecz ENEA Operator Spółki z o.o. w Poznaniu, pod istniejącą stację transformatorową.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/306/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 lutego 2010 r.

Gmina Widuchowa jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 412/2 o pow. 0,0027 ha położonej w obrębie Ognica gmina Widuchowa. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem stacji transformatorowej.
Z wnioskiem o nabycie nieruchomości wystąpiła ENEA Operator Spółka z o.o. w Poznaniu Oddział Dystrybucji Szczecin.
Zgodnie z przepisami art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rada gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy, może, w drodze uchwały zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.
Ustawowa definicja celów publicznych została określona w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten w punktach 1-9 wskazuje, co jest celem publicznym w rozumieniu ustawy.
Między innymi, że celami publicznymi w rozumieniu tej ustawy są budowa i utrzymanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
Z wnioskiem o nabycie przedmiotowej nieruchomości wystąpił podmiot, spełniający warunki określone w wyżej cytowanym przepisie, w związku z tym zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości nr 412/2, położonej w obrębie Ognica jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:30:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:30:27