Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXIX/305/2010 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa.


- projekt-

UCHWAŁA Nr XXIX/305/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 173 poz. 1218, Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 r., Nr 180, poz. 1495; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Widuchowa powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą przedmiot udzielenia zamówienia;
2) posiadać zaplecze biurowe oraz bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług;
3) posiadać odpowiedni potencjał kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów;
4) posiadać sprawne technicznie specjalistyczne środki transportu przystosowane do odbierania i transportu odpadów komunalnych, a także odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
5) posiadać techniczne możliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące odpady komunalne, a także powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
6) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa tj. kontenery, pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, a także odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
7) posiadać oznakowane pojazdy i urządzenia za pomocą logo lub nazwy firmy, w celu umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy;
8) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
9) po uzyskaniu zezwolenia wyposażyć właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca podpisze umowę na odbieranie odpadów komunalnych w odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz urządzenia przeznaczone do zbiórki odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
10) posiadać aktualną umowę lub promesę stwierdzającą gotowość odbioru odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
11) dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług, w przypadku wystąpienia awarii.

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego;
2) tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze biurowe;
3) tytuł prawny do posiadania środków transportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 wraz z ich opisem technicznym.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności ze spełnieniem następujących wymogów:
1) świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy i na warunkach w tej że umowie określonych;
2) wystawienia dowodu korzystania z jego usług, który winien zawierać datę odbioru odpadów, ilości odpadów i rodzaj odebranych odpadów wraz ze wskazaniem miejsca przeznaczenia;
3) niezwłocznego usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstających w wyniku prowadzonej działalności na terenie Gminy Widuchowa;
4) prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości, które są przez niego obsługiwane, obejmującej imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia umowy;
5) przekazywania Wójtowi w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umów na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły;
6) składania Wójtowi w terminie do dnia 1 marca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej:
a) ilości poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Widuchowa,
b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
c) ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, odpadów pobudowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów biodegradowlanych;
7) Udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług na polecenie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Widuchowa.

4. Działalność przedsiębiorcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 winna być zgodna z:
1) Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego;
2) Planem Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa;
3) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa;
4) niniejszą uchwałą.

§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa spełnić następujące wymagania:
1) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą przedmiot udzielenia zamówienia;
2) posiadać zaplecze biurowe oraz bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług;
3) posiadać odpowiedni potencjał kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji;
4) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
5) posiadać oznakowane pojazdy i urządzenia za pomocą logo lub nazwy firmy, w celu umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy;
6) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie;
7) posiadać aktualną umowę lub promesę stwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
8) dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług, w przypadku wystąpienia awarii.

2. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego;
2) posiadać zaplecze biurowe oraz bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług;
3) tytuł prawny do posiadania środków transportowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 wraz z ich opisem technicznym.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności ze spełnieniem następujących wymogów:
1) świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie umowy i na warunkach w tejże umowie określonych;
2) wystawienia dowodu korzystania z jego usług, który winien zawierać datę wykonania usługi, ilości odebranych nieczystości ciekłych wraz ze wskazaniem miejsca przeznaczenia;
3) niezwłocznego usuwania ewentualnych zanieczyszczeń powstających w wyniku prowadzonej działalności na terenie Gminy Widuchowa;
4) prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości, które są przez niego obsługiwane, obejmującej imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia umowy, pojemność zbiornika bezodpływowego i częstotliwość opróżniania;
5) składania Wójtowi w terminie do dnia 1 marca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej ilości nieczystości ciekłych pochodzących z opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Widuchowa;
6) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług na polecenie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Widuchowa.

4. Działalność przedsiębiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 winna być zgodna z:
1) Planem Gospodarki Odpadami Gminy Widuchowa;
2) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa;
3) niniejszą uchwałą.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/305/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 lutego 2010 r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92 poz. 753), które wprowadziły jednocześnie zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Widuchowa określa Rada Gminy w formie uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:30:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:30:15