Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Projekt uchwały Nr XXIX/300/2010 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.


- projekt -

UCHWAŁA Nr XXIX/300/2010
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 10 lutego 2010 roku

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 3 § 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 Nr 169 poz. 1417 z 2006r. Nr 208, poz. 1536, Nr 217, poz. 1590, z 2007r Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831, z 2008r. Nr 216, poz. 1367, Z 2009r. Nr 53, poz. 433, Nr 144, poz. 1179, Nr 216, poz. 1676, Nr 221, poz. 1736) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2010 r. nr NK.4.BB.0911/1/2010 stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 grudnia 2009 r. nr XXVII/294/2009 w sprawie zmiany ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin — Kłodowo.
§ 2.1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się Przewodniczącego Rady.
2. Przewodniczący Rady może ustanawiać pełnomocników procesowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/300/2010
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 10 lutego 2010 r.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003r., stwierdzono istnienie błędu pisarskiego w postaci niezgodności numeracji ewidencyjnej działki położonej w obrębie Krzywin w przepisach ogólnych Rozdziału 1 i załączniku graficznym przedmiotowej uchwały, z numeracją ewidencyjną prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie. W trakcie prac projektowych związanych z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo, przez firmę Metro- Usługi Geodezyjne został błędnie wykonany wtórnik nr KERG 538/2001, ponieważ zamiast działki nr 440 sklasyfikowanej jako droga wpisano działkę 471/1 również sklasyfikowaną jako droga, która faktycznie nie znajdowała się w granicach opracowania zmiany planu. W związku z tym firma ponownie wykonała wtórnik nr KERG 410/2003 z poprawnie naniesionym nr działki.
Niestety podczas opracowywania projektu planu w końcowej fazie przed uchwaleniem, w przepisach ogólnych Rozdziału 1 planu oraz załączniku graficznym autor planu błędnie wpisał numerację przedmiotowej działki, sugerując się wtórnikiem nr KERG 538/2001, zamiast wersją poprawioną nr KERG 410/2003r.
Po opublikowaniu przyjętej uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego dostrzeżono ten niezamierzony błąd pisarski — błędnie wpisana numeracja działki w przepisach ogólnych i w załączniku graficznym. Wystąpiono do Starosty Powiatowego z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności. Starosta pismem z dnia 21.02.2007r., znak:GP.WK.7431-2/07 potwierdził iż we wtórniku z 2001r. został omyłkowo na działce nr 440 wpisany nr 471/1.
Na skutek błędu powstała niezgodność numeracji pomiędzy planem a ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Powiatowego w Gryfinie.
Uchwałą Nr XXVII/294/2009 Rady Gminy Widuchowa z dnia 9 grudnia 2009r. dokonano sprostowania błędu pisarskiego powstałego w Uchwale Nr X/90/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 października 2003r w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w zakresie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku Krzywin- Kłodowo (Dz. Urz. Woj. Zach. nr 110, poz. 1859 z dnia 2 grudnia 2003r).
Przedmiotowe sprostowanie nie spowodowało merytorycznej zmiany ustaleń planu, dlatego też dokonano sprostowania.
Zasadność takiego postępowania potwierdza wyrok z dnia 9 kwietnia 2008r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie nr IV SA/Wa 73/08 z którego wynika, iż instytucja sprostowania błędu, gdy przedmiotem jest akt prawa miejscowego (publikowanego w stosownym organie promulgacyjnym), musi mieć charakter wyjątkowy i dotyczyć może jedynie szczególnie uzasadnionych przypadków, gdy nie można mieć wątpliwości, iż pomiędzy treścią przyjętego aktu, a wolą prawodawcy wystąpiła oczywista różnica np.: istnieją dokumenty wskazujące, iż intencja prawodawcy była odmienna niż ostatecznie uzewnętrzniona w podjętej uchwale lub błąd ma charakter rażący, oczywisty (wadliwe oznaczenie numeru nieruchomości, błędna nazwa, nieadekwatna jednostka miary itp.). W związku z powyższym nie można zgodzić się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2010r. stwierdzającym nieważność podjętej uchwały, i z uwagi na ten fakt Wójt Gminy Widuchowa wnioskuje, aby Rada Gminy Widuchowa podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:28:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 12-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 12-02-2010 10:28:39