Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet Gminy Widuchowa na 2005 r.


UCHWAŁA Nr XXIII/195/2005
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 28 stycznia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości -9.173.538 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) -7.569.678 zł
w tym:
dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) -
57.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) -
1.595.060 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 5) -
8.800 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości -9.729.767 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
z tego na:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 7) -
8.075.907 zł
w tym:
wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 8) -
57.000 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 9) -
1.595.060 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 10) -
58.800 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości -556.229 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, w kwocie-
552.785 zł
2) spłat pożyczki udzielonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej -
3.444 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy, w wysokości -881.229 zł
w tym:
1) pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej w 2002 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (§ 951) -
3.444 zł
2) pochodzące z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (§ 957) -
877.785 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości -325.000 zł
z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie (§ 992) -
115.000 zł
2) spłatę rat kredytu w Banku Przemysłowo-Handlowym w Szczecinie (§ 992) w kwocie -
210.000 zł
3) źródło pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 stanowią:
a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych -
325.000 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości -90.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy określone w załączniku Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości -16.861 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego /przedszkola/ w kwocie 337.079 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu.

§ 11. Ustala się dotację na dofinansowanie zadania z zakresu właściwości powiatu (art. 47 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) w kwocie 50.000 zł w związku z remontem drogi wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej.

§ 12. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami;
2) udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty -
100.000 zł;
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 za__cznik_do_bud_etu.doc (DOC, 1.80Mb) 2005-02-11 12:01:23 690 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 11-02-2005 12:01:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 11-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 11-02-2005 12:01:23