Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/284/2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata.


UCHWAŁA Nr XXVI/284/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Widuchowa na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz.U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, poz.1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz.369, Nr 220, poz.1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz.817) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Upoważnia się Wójta Gminy Widuchowa do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 705/9 o pow. 0,1313 ha położoną w obrębie geodezyjnym Ognica, stanowiącą własność Gminy Widuchowa, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48031.
2. Szczegółowe warunki wydzierżawienia określi umowa dzierżawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/284/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Z Polską Telefonią Cyfrową Spółką z o.o. w Warszawie za zgodą Rady Gminy Widuchowa w dniu 08.03.2001 r. została zawarta na okres 10 lat umowa dzierżawy na nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka nr 705/9 o pow. 0,1313 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Ognica, stanowiącą własność Gminy Widuchowa, pod budowę i eksploatację Stacji Bazy dla potrzeb sieci cyfrowej telefonii komórkowej GSM. Przedmiotowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 07.03.2011.
Dzierżawca wnioskiem złożonym w dniu 12.10.2009 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuowanie dzierżawy na dalszy okres 10 lat.
Przepis art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wymienia czynności prawne, których przedmiotem jest obrót nieruchomości. Jedną z tych form jest dzierżawa nieruchomości.
Według art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Stąd podjęcie ww. uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:17:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:17:31