Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/283/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.


UCHWAŁA Nr XXVI/283/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 , poz.1055, Nr 116,poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji ,restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ”Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz.948, z 2001 r. Nr 100, poz.1086, Nr 154, poz.2802, z 2002 r. Nr 205, poz.1730, Nr 240, poz.2055, z 2003 r. Nr 6, poz.63, Nr 80, poz.720, Nr 203, poz.1966, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 120, poz.1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 184, poz.1539, z 2006 r. Nr 12, poz.63, Nr 157, poz.1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz.1196, Nr 206, poz.1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie reprezentowanej przez PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie prawa użytkowania wieczystego niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Pacholęta, Gmina Widuchowa, dla których Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00052921/7.
1) działka nr 334/4 o pow. 0,0358 ha;
2) działka nr 334/5 o pow. 0,0234 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/283/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie pismem złożonym w dniu 12.10.2009 r. wystąpiły z propozycją nieodpłatnego przekazania Gminie Widuchowa prawa użytkowania wieczystego, w stosunku do nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działki 334/4 o pow. 0,0358 ha, 334/5 o pow. 0,0234 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Pacholęta i nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 80/2 o pow. 0,3227 ha, położonej w obrębie Widuchowa 3, w trybie przepisów art.39 ust.3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „ Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz.948 z póź.zm.), który stanowi iż „ mienie PKP SA może być przekazane nieodpłatnie, w drodze umowy, na własność jednostkom samorządu terytorialnego, na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych tych jednostek w dziedzinie transportu”.
Proponowane do przekazania nieruchomości gruntowe są nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi drogi gruntowe, graniczącymi bezpośrednio z drogami wewnętrznymi stanowiącymi własność Gminy Widuchowa.
Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Widuchowa, oznaczone jako działki nr 244 i 260 położone w obrębie Pacholęta obciążone są służebnością gruntową dojścia i dojazdu na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika wieczystego działek nr 334/2, 334/3, 334/4, 334/5 i 344/6.
Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących między innymi zasad nabywania nieruchomości gruntowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:17:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:17:20