Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/277/2009 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.


UCHWAŁA Nr XXVI/277/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Widuchowa.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ,z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 13 ust. 1 i 4, art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz.708, Nr 220, poz.1600, poz.1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz.369 Nr 220, poz.1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz.817) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Dębogóra, stanowiącego własność Gminy Widuchowa, położonego na niżej wymienionych nieruchomościach, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A 1277 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 6 lutego 1995 roku nr DZ-4200/5/0/95:
1) zabudowana działka nr 21/2 o pow. 0,1937 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48020;
2) niezabudowana działka nr 21/3 o pow. 0,0867 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 35448;
3) zabudowana działka nr 21/8 o pow. 0,1256 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 46522;
4) niezabudowana działka nr 21/9 o pow. 2,5388 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 46522;
5) niezabudowana działka nr 21/18 o pow. 1,8038 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 46522;
6) niezabudowana działka nr 21/19 o pow. 5,3017 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48839;
7) niezabudowana działka nr 21/20 o pow. 0,1176 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą nr 48840.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/277/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Gmina Widuchowa umową nieodpłatnego przeniesienia własności sporządzoną w dniu 27.12.2001 r. w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 8091/2001 nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie nieruchomość zabytkową wchodzącą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ,stanowiącą zespół dworsko -parkowy w miejscowości Dębogóra ,wpisany do rejestru zabytków pod nr A 1277, położoną na działkach nr 21/2, 21/3, 21/8, 21/9, 21/18, 21/19, 21/20 o powierzchni ogólnej 10,1679 ha obrębu Dębogóra.
Przepis art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wymienia czynności prawne, których przedmiotem jest obrót nieruchomości. Jedną z tych form jest sprzedaż nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu.
Stosownie do postanowień przepisów art. 13 ust. 4 wyżej cyt. ustawy, który stanowi, iż sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, pismami z dnia 07.07.2009 r. i 01.10.2009 r. wystąpiono do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o wyrażenie opinii dotyczącej zbycia zespołu dworsko - parkowego w miejscowości Dębogóra.
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2009 r. w sprawie zbycia przez Gminę Widuchowa zespołu dworsko-parkowego w Dębogórze , a w szczególności działek o numerach 21/2 i 21/18 wyraził opinię iż sprzedaż zabytkowego zespołu możliwa jest jedynie w granicach działek nr 21/2 o pow. 0,1937 ha, 21/3 o pow. 0,0867 ha, 21/8 o pow. 0,1256 ha, 21/9 o pow. 2,5388 ha, 21/18 o pow. 1,8038 ha, 21/19 o pow. 5,3017 ha , 21/20 o pow. 0,1176 ha.
Pismem z dnia 27.10.2009 r. Nr ZN-4142/03/MD/2009 Zachodniopomorski Konserwator Zabytków wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości jedynie w granicach działek objętych wpisem do rejestru zabytków.
Potencjalnego nabywcę należy poinformować o ochronie konserwatorskiej przedmiotowych nieruchomości i obowiązkach spoczywających na właścicielu zabytku wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ze względu na katastrofalny stan budynku dworu, zgodnie z art.26 ww. ustawy w umowie sprzedaży należy nałożyć na nabywcę obowiązek przeprowadzenia w określonym terminie niezbędnych prac konserwatorskich przy tym zabytku. W trybie pilnym należy wykonać prace zabezpieczające, a w następnej kolejności podjąć działania zmierzające do zagospodarowania i pełnej rewaloryzacji obiektu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:10:59