Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/269/2009 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.


UCHWAŁA Nr XXVI/269/2009
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 4 listopada 2009 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 ,poz.128, Nr 181,poz.1337: z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173,poz.1218,z 2008r. Nr 180, poz.1111, nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 6 ust. 3 i art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.z 2006r. Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109. poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730 , Nr 237, poz.1655,z 2009r. Nr 56, poz. 458) i art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz.60, Nr 85,poz.727, Nr 86,poz.732,Nr 143,poz.1199,z 2006r.Nr 66, poz.470, Nr 104, poz.708, Nr 217,poz.1590, Nr 225, poz.1635,z 2007r, Nr 105, poz.721, Nr 112, poz.769, Nr 120, poz.818, Nr 195, poz.1414, Nr 225, poz.1671, z 2008r.Nr 118, poz.745, Nr 141, poz.888, Nr192, poz.1378,Nr180, poz.1109, Nr 209, poz. 1316, Nr 209, poz. 1318, Nr 209, poz. 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu 1 dt żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2010 rok do wysokości - 33,00 zł

§ 2.1. Zarządza się pobór podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa.
2. Wyznacza się sołtysów na inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych.
3. Terminem płatności podatku pobranego po ustawowym terminie dla inkasentów jest ostatni dzień miesiąca, w którym podatek został pobrany.
4. Wysokość wynagrodzenia inkasentów określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII/188/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/269/2009
Rady Gminy Widuchowa
z dnia 4 listopada 2009 r.

Zgodnie z art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr136, poz.969 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Zgodnie z art.6 ust.1 cytowanej wyżej ustawy podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntu równowartość pieniężną 2,5 dt żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
2) od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5,0 dt żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę skupu żyta o której mowa wyżej ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Średnia cena skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009 roku wyniosła 34,10 zł za 1 dt. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, oraz zaliczenia do okręgu podatkowego.
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową rolników naszej gminy, Wójt Gminy zaproponował obniżyć cenę 1 dt żyta stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego do kwoty 33 zł za 1 dt.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:02:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 05-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 05-11-2009 11:02:27