Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Widuchowa
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet Gminy Widuchowa na 2004 r.


UCHWAŁA Nr XV/ 119 /2004

RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Widuchowa na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2004 rok w wysokości ...................7.759.620 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego :

1) dochody związane z realizacją zadań własnych ................................................7.316.950 zł

w tym :

dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń ................................62.000 zł

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących zleconych gminie ................................................................................433.870 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3) dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 3) .............................8.800 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2004 rok w kwocie .......................7.771.317 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

z tego na :

1) wydatki związane z realizację zadań własnych ..............................................7.328.647 zł

w tym :

wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .....................................62.000 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań bieżących zleconych

gminie w kwocie ................................................................................................433.870 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5

3) wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 6) ..............................8.800 zł

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie ........................................................................11.697 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłat pożyczki udzielonej

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2002 r. w kwocie ..........................................11.697 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy, w wysokości .......................................24.000 zł

pochodzące ze spłat pożyczki udzielonej w 2002 r. dla Zakładu Gospodarki

Komunalnej, w kwocie ...............................................................................................24.000 zł

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości ........................................292.712 zł

z przeznaczeniem na :

1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie ......................................................73.000 zł

2) spłatę rat kredytu w Banku Przemysłowo-Handlowym w Szczecinie

w kwocie ...........................................................................................................219.712 zł

3) źródło pokrycia spłat wymienionych w punktach 1 i 2 stanowią :

a) pozostałe na rachunku bieżącym środki pieniężne na koniec 2003 r. ...............280.409 zł

b) planowane przychody budżetu Gminy w kwocie ..............................................12.303 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości .........................................................60.000 zł

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy określone

w załączniku Nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w wysokości .........................................................................................................1.337.235 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości .........................................................44.245 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się dotację podmiotową dla zakładu budżetowego / przedszkola / w kwocie 308.000 zł przeznaczoną na wydatki bieżące nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach tego zakładu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

między działami,

2) udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty ...........................................................100.000 zł

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 bud_et2004.doc (DOC, 1.10Mb) 2004-04-23 10:39:51 683 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Gralak 23-04-2004 10:39:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Gralak 23-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Gralak 23-04-2004 10:39:51